Nye regler for kompensation ved nedregulering

Fremover vil aktører, der bliver nedreguleret, ikke nødvendigvis modtage kompensation fra Energinet. Nye regler fra EU giver en ny tilgang til kompensation ved nedregulering.

 

Fremover skal den relevante systemoperatør, som beder om nedregulering (kaldet 'belastningsomfordeling' i EU's regler), udbetale kompensation til ejerne af de anlæg, der skrues ned for. Det vil sige, at kompensation skal udbetales af den systemoperatør, som risikerer en overbelastning i sit net og derfor beder anlæg tilsluttet i det net eller et underliggende net om at skrue ned for produktionen.

Kompensation til anlæg med begrænset netadgang

Anlæg, der er tilsluttet under udligningsordningen, vil i langt de fleste tilfælde være tilsluttet med begrænset netadgang. De er blevet tilsluttet til en lavere pris på den betingelse, at netvirksomheden kan nedregulere eller afbryde dem uden kompensation, hvis dette er nødvendigt. Dette kaldes i EU's regler, at de er tilsluttet på en tilslutningsaftale, hvor der ikke er nogen garanti for fast levering af energi. Anlæg, der har sådan en aftale, får ikke betaling for nedregulering, der ikke foregår som del af en markedsproces, hverken fra Energinet eller den netvirksomhed, de er tilsluttet ved. De nye regler fokuserer på, at balancen i nettet primært skal sikres via markedsbaserede løsninger.

Handel med lokal fleksibilitet

Energinet har for nylig lanceret en markedsløsning, Handel med lokal fleksibilitet, som skal afhjælpe geografisk afgrænsede potentielle flaskehalsproblemer i transmissionsnettet. Anlæg kan angive geotag i deres indmeldte bud-id på regulérkraftmarkedet (mFRR energibud), som viser, hvor anlægget fysisk er placeret. Opstår der et behov for nedregulering i et område, kan Energinet bruge de indsendte lokale regulérkraftbud. Ved hjælp af buddenes geotag kan Energinet se, om der er bud fra anlæg, som kan afhjælpe udfordringerne. Hvis ikke Energinet kan afhjælpe lokale flaskehalse i transmissionsnettet via markedet, kan der opstå behov for afhjælpende tiltag.

Beregning af kompensation

Hvis Energinet nedregulerer et anlæg, beregner Energinet kompensationen som følger:
Kompensation = nedreguleringspris for den specifikke time * den nedregulerede mængde for den specifikke time

Den nedregulerede mængde beregnes som differensen mellem den mulige produktion for VE anlægget og den faktiske produktion.

Oversigten herunder viser, i hvilke situationer Energinet har hjemmel til at udbetale kompensation for nedregulering eller begrænsning af produktion i hhv. transmissionsnettet og distributionsnettet:

Landvind
Beordret nedregulering af landvind er også omfattet af ovenstående regler, jf. Tilslutning af produktion ved begrænsninger i nettet.

Havvind
1a – Beordret nedregulering af havvind grundet en planlagt revision, der medfører en flaskehals – det afhjælpende tiltag sker i god tid inden indmelding af produktion fra vindmøllerne til spotmarkedet. Her kompenseres vindmøllerne til spotprisen for den forbigåede produktion. Reguleret af markedsforskrift E1.

2a – Beordret nedregulering af havvind grundet en ikke forudset flaskehals – det afhjælpende tiltag sker efter aktøren har solgt sin produktion på spotmarkedet. Her kompenseres møllerne til nedreguleringsprisen for den forbigåede produktion. Reguleret af markedsforskrift E1.

HJEMMEL

Det følger af Elmarkedsforordningens (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet) artikel 13, stk. 7, at den systemoperatør, der anmoder om belastningsomfordelingen, yder finansiel kompensation til operatøren af det

belastningsomfordelte produktionsanlæg, undtagen i tilfælde af producenter, der har accepteret en tilslutningsaftale, i henhold til hvilken der ikke er nogen garanti for fast levering af energi.

Det betyder således, at den systemoperatør i hvis net, der opstår en risiko for overbelastning som følge af forventede/planlagte aktiviteter eller en akut situation, er ansvarlig for belastningsomfordelingen og dermed ansvarlig for at yde kompensation. Dette er dog alene gældende i de tilfælde, hvor produktionsanlægget er tilsluttet med fuld netadgang.

Kompensation kommer derfor kun på tale ved afhjælpende tiltag, som skal afregnes efter cost plus metoden, jf. elforsyningslovens § 27 c, stk. 2, eller ved belastningsomfordeling efter art. 13 i Elmarkedsforordningen.

Det følger af artikel 13, stk. 7, at den finansielle kompensation skal mindst svare til det højeste af følgende elementer eller en kombination heraf, hvis anvendelsen alene af det højeste element ville føre til en uberettiget lav eller en uberettiget høj kompensation:

a) yderligere driftsomkostninger, der forårsages af belastningsomfordelingen, såsom yderligere brændstofomkostninger i tilfælde af opadgående belastningsomfordeling, eller levering af suppleringsvarme i tilfælde af nedadgående belastningsomfordeling af produktionsanlæg, der anvender højeffektiv kraftvarmeproduktion

b) nettoindtægter fra salget af elektricitet på day-ahead-markedet, som produktionsanlægget, energilagringsanlægget eller anlægget, der er baseret på fleksibelt elforbrug, ville have produceret uden anmodningen om belastningsomfordeling; ydes finansiel støtte baseret på den producerede eller forbrugte mængde elektricitet til produktionsanlægget, energilagringsanlægget eller anlægget, der er baseret på fleksibelt elforbrug, betragtes finansiel støtte, der ville have været modtaget, havde det ikke været for anmodningen om belastningsomfordeling, som en del af nettofortjenesten.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.