mark gaspael

Drift og vedligehold

Gastransmissionsnettet i Danmark er blandt verdens mest robuste og pålidelige, fordi Energinet overvåger og vedligeholder nettet. Det sker både til lands og til vands og evt. skader udbedres straks.

Anlægsarbejder i nærheden af Energinets gasledninger skal ske med omtanke. Hvis du skal arbejde i nærheden af ledningerne skal du altid søge information om placeringen af gastransmissionsledningerne og overholde de gældende forskrifter for arbejde i nærheden af dem.

Drift og vedligehold

Gastransmissionsnettet i Danmark er blandt verdens mest robuste og pålidelige, fordi Energinet overvåger og vedligeholder nettet.

Det sker både til lands og til vands og evt. skader udbedres straks. Anlægsarbejder i nærheden af Energinets gasledninger skal ske med omtanke.

Hvis du skal arbejde i nærheden af ledningerne skal du altid søge information om placeringen af gastransmissionsledningerne, og overholde de gældende forskrifter for arbejde i nærheden af dem.

Drifts- og vedligeholdelsesplan

Energinet skal oplyse om planlagte reparations- og vedligeholdelsesaktiviteter på gastransmissionssystemet. Hvis der er aktiviteter, der påvirker Energinets transportkapacitet, vil de berørte transportkunder blive underrettet direkte.

Udvendig inspektion af gasnettet (survey)

Inspektion til lands fra helikopter, i bil og til fods

7 gange årligt overflyver Energinets teknikere ledningsnettet. 5 af gangene sker det i ca. 100 meters højde, 2 af gangene i 20-25 meters højde.

5 gange om året inspiceres ledninger fra bil. Som en del af inspektionen kontrolleres der for lækager.

Overvågning fra helikopter
Teknikerne undersøger, om der graves i områder nær ledningerne, eller om der foregår andre aktiviteter, der kan medføre skade på gasledningen

4 gange om året inspiceres udvalgt ledningsstrækninger ved fodpatruljering.

Ved inspektionerne kontrolleres, at:

  • afmærkningsstanderne fortsat er synlige
  • planter ikke vokser med dybdegående rodnet over gasledningen
  • gravearbejde uden ansøgning ikke foregår, eller er foregået
  • nybyggeri - eller andre uønskede aktiviteter - er i gang i nærheden
  • spor af gas ikke kan måles ved forebyggende sikkerhedskontrolmålinger

På grundlag af inspektionerne laver Energinet en rapport til vurdering af, om der skal foretages udbedring.

Inspektion til vands sker fra specialskib med mini-ubåd eller dykkere

Energinet undersøger rørets overflade, men det kontrolleres også, at røret ligger vel forankret i havbunden og ikke har været udsat for, at underlaget er skyllet bort eller, at røret er blevet undermineret.

Survey hav
Dykkerinspektion er en vigtig del af kontrollen med ledninger under vandet.

Hvert 4. år foretager Energinet i samarbejde med eksterne leverandører surveys på ledninger i Storebælt og Lillebælt. Surveys foretages fra et specialskib. Målingen af, hvor røret ligger, gennemføres enten ved hjælp af en fjernstyret mini-ubåd eller i særlige tilfælde en visuel dykkerinspektion.

sørør tværsnit

Sørørene er af stål. De er 76 cm i diameter med en vægtykkelse på minimum 12 mm.

Indvendig inspektion af gasledninger (Pigging)

Måleapperatet til pigging kaldes en gris

Inspektionen sker ved pigging af gasledningerne, hvor et kørende måleapparat sendes igennem rørene. Måleapparatet kaldes en gris. Grisen drives frem af trykket i gasrøret og opsamler undervejs forskellige data, som Energinet kan bruge til at vurdere tilstanden af ledningerne.

Der gennemføres primært 2 former for pigging.

  • Kalliper pigging undersøger ledningerne for buler, revner mm., samtidig med at rørene bliver renset.
  • Intelligent pigging skanner rørene for korrosion eller anden overflade-skade, både ind- og udvendigt.

 Intelligent gris og rensegris
Indføring af intelligent gris i en gasledning (venstre) og rensegris med gauge plade (højre).

Inspektion af gasledningerne sker efter en fast plan

Hvert 4. år udfører Energinet kombineret kalliper og intelligent pigging på bæltledninger (Storebælt og Lillebælt) og cirka hvert 10. år udføres en kombineret inspektion på landledninger.

Rør graves fri for nærmere undersøgelse
De data, som "grisen" opsamler, bliver analyseret og der udarbejdes en rapport. Hvis rapporten indikerer, at der er noget, der skal undersøges nærmere, frilægger Energinet røret for yderligere vurdering af, om der skal foretages udbedring af gasledningerne.

Kontakt

Arbejde nær gasledningerne?

Du kan læse mere om de tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger
Download Pas på gasledningerne