Hvad vil det sige at være ikke-beskyttet kunde?

EU-lovgivning betyder, at ikke alle gaskunder er garanteret at få leveret gas, hvis der opstår en krise i gassystemet.

Ingen garanti for forsyning af gas ved en alvorlig forsyningskrise

Ikke-beskyttede kunder er ikke garanteret at få dækket deres gasbehov, hvis der indtræder en alvorlig forsyningskrise, og kriseniveauet Emergency erklæres i det danske gassystem. Erklæres der Emergency i det danske gassystem vil Energinet vurdere, om de konkrete forhold gør det nødvendigt helt eller delvist at afbryde gasforsyningen til ikke-beskyttede kunder.

 

Den danske forsyningssikkerhedsmodel

 

Udpegning af ikke-beskyttede kunder

Hvert år udpeges de gasforbrugere, som vil være ikke-beskyttede for det kommende gasår (1. oktober til den 30. september det efterfølgende år). Udpegelsen foretages af Energinet og sker på baggrund af kriterier fastsat af Energistyrelsen.

 

Bekendtgørelse nr. 962 af 27. september 2012 om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden

 

Har din virksomhed et årsforbrug over kubikmetergrænsen?

Overstiger din virksomheds årlige naturgasforbrug den af Energistyrelsen offentliggjorte kubikmetergrænse, udpeges din virksomhed som ikke-beskyttet kunde. Energinet offentliggør hvert år senest den 1. maj, hvilke virksomheder, der vil være ikke-beskyttede kunder gældende fra den 1. oktober til 30. september det efterfølgende år.

LISTE OVER IKKE-BESKYTTEDE KUNDER FOR GASÅRET 2023/2024

Energinet har den 27. april 2023 offentliggjort listen over ikke-beskyttede kunder for gasåret 2023/2024 (1. oktober 2023 til 30. september 2024).

REVIDERET LISTE OVER IKKE-BESKYTTEDE KUNDER FOR GASÅRET 2022/2023

 

Energinet har den 29. april 2022 offentliggjort en liste over ikke-beskyttede kunder for gasåret 2022/2023 (1. oktober 2022 til 30. september 2023). Efterfølgende har Energinet revideret listen den 18. maj 2022, da Energinet havde brugt et forkert beregningsgrundlag for listen over ikke-beskyttede kunder. 

Energinet har den 13. juli 2022 været nødt til at revidere listen over ikke-beskyttede kunder for gasåret 2022/2023. Årsagen er, at en it-systemfejl har givet anledning til fejl i enkelte data, der er brugt som grundlag for listen offentliggjort den 18. maj 2022. 
De virksomheder, der blev berørt af opdateringen henholdsvis den 18. maj 2022 og 13. juli 2022, er blevet kontaktet direkte af Energinet.

Energinet har den 3. oktober 2022 opdateret listen over ikke-beskyttede gaskunder på hjemmesiden for gasåret 2022/2023. Årsagen er, at Energinet har truffet afgørelse for ikke-beskyttede gaskunder, der jf. § 5, stk. 6, i BEK nr. 962 af 27/09/2012 har anmodet om at blive beskyttede gaskunder for det kommende gasår. 18 ikke-beskyttede gaskunder har anmodet om at blive beskyttede gaskunder. Energinet har imødekommet 3 anmodninger. Alle ikke-beskyttede kunder, der har anmodet om at blive beskyttede, har modtaget en individuel afgørelse.

 

Energinet har den 4. oktober 2022 opdateret listen over ikke-beskyttede gaskunder på hjemmesiden for gasåret 2022/2023. Årsagen er, at Energinet er blevet opmærksom på, at en ikke-beskyttet gaskunde manglede på listen. Energinet har været i dialog med den berørte virksomhed.

 
Periode Kubikmetergrænsen
Gasår 2023/2024

2,0 mio. m³ ved øvre brændværdi på 12,157 kWh/m³

Gasår 2022/2023 2,3 mio. Nm3/år
Gasår 2021/2022 2,6 mio. Nm3/år
Gasår 2020/2021 2,4 mio. Nm3/år

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2023/2024

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2022/2023

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2021/2022

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2020/2021  

Afdækning af risiko

Er du udpeget som ikke-beskyttet kunde, skal du selv sørge for at afdække risikoen for et længerevarende svigt i gasforsyningen. Du bør derfor overveje, hvad risikoen for et forsyningssvigt har af betydning for din virksomhed, og hvorvidt I har behov for et alternativ.

 

Link til Energistyrelsens hjemmeside: Risikovurdering af det danske gassystem

 

Reduceret nødforsyningstarif

Ikke-beskyttede kunder skal selv afdække risikoen for forsyningssvigt. Derfor er nødforsyningstariffen for ikke-beskyttede kunder lavere end den, som beskyttede kunder skal betale.

 

Nødforsyningstariffer

Kontakt

Anmodning om status som beskyttet kunde

Kan din virksomhed dokumentere, at jeres fremtidige årlige gasforbrug i forhold til de seneste 3 års forbrugsdata vil være væsentligt reduceret kan I anmode om status som beskyttet kunde. Se BEK nr. 962/2012. Anmodningen skal fremsendes til Energinet.dk senest den 1. august.