Brændværdier angiver indholdet af energi i gassen

Gas indeholder forskellige mængder energi alt efter hvor og hvordan den er produceret. Dette kaldes gassens brændværdi. Energinet måler gassen for at bestemme dens brændværdi og udregner ud fra dette prisen på gassen.

Til de månedlige energiopgørelser benytter selskaberne brændværdier fra den aktuelle måned

Energimængderne i den leverede gas kan variere forskellige steder i landet som følge af de aktuelle driftsforhold. Brændværdierne er månedsgennemsnit af de faktisk målte værdier. De kan variere fra de værdier, der er anvendt til afregning af forbrug. Nærmere information fås hos gasleverandøren og hos de lokale distributionsselskaber, der kan oplyse, hvilken station gassen leveres fra.

CO2 emissionsfaktoren beregnes ved gassens nedre brændværdi og under antagelse om 100% forbrænding. Den officielle CO2 emissionsfaktor udgives årligt af Energistyrelsen.

Nedenfor finder du månedens gennemsnitlige øvre brændværdi og densitet fra Energinets måle- og regulatorstationer. Øvre brændværdi bruges til at beregne de transporterede energimængder, mens densiteten benyttes til at omregne mellem masse og volumen.

Find brændværdier for det danske system her

Brændværdierne på Energidataservice kan ikke benyttes til afregning

Oplyste værdier for grænsestationer og naturgaslagre på energidataserviceer kun til information og kan ikke benyttes til afregning

Se månedlige brændværdier for alle MR stationerne

 
brændværdier til Energidataservice