Gaskvalitetsdata

Gaskvaliteten måles og indsamles fra M/R stationerne rund omkring i Danmark hvert 3. minut

Opdaterede tal

Data for årene fra 2015 findes på Energinets Energidataservice
Til Energidataservice

EDS datatsæt:

Gassammensætning og tilhørende gaskvalitetsparametre for gassen måles og beregnes ud fra gassen i Egtved gående mod øst, som vurderes som det sted hvor gassammensætningen er mest repræsentativ for den leverede gas i Danmark. Denne sammensætning bliver udgivet som uvaliderede timedata

Timedata for transmissionsnettet

Validerede måneds- og års-data, med gennemsnitlig værdi samt minimum og maksimum, er baseret på timeværdier, så det er ikke nødvendigvis de absolutte minimale og maksimale værdier. Værdierne kan ikke bruges til afregning.

Månedsdata for transmissionsnettet

Årsdata for transmissionsnettet

For alle de steder gassen kan komme ind på det danske transmissionsnet eller bliver leveret til et tilstødende transmissionsnet eller gaslager samt gaskrydset i Egtved er der opgjort de primære beregnede gaskvalitetsparametre; øvre brændværdi, nedre brændværdi, Wobbe index og densitet på timeniveau.

Gaskvalitetsparametre for exit og entry punkter til det danske system

De tilsvarende parametre for gassen leveret til distributionsnettene over MR stationer findes her.

Gaskvalitet for MR stationerne

Ingen tungmetaller i målelige mængder i gassen

Metalindholdet i naturgassen bliver løbende kontrolleret. Generelt indeholder naturgassen hverken tungmetaller eller alkalimetaller i målelige mængder. Tidligere målinger i 2002 har vist spor af arsen, men ved målinger i 2012 er der ikke detekteret arsen.

Indhold af det radioaktive stof radon-222 kontorolleres også løbende. Niveauet har gennem mange år ligget konstant under 100 Bq pr. m3 naturgas. I 2012 er radonindholdet målt til 97 Bq pr. m3 naturgas.

Kulbrinte-indholdet bliver analyseret

Energinet foretager periodiske analyser af de højere kulbrinter i naturgassen. Ved analyser i 2012 er ca. 50 kulbrinter i alt identificeret i naturgassen. Langt de fleste af disse kulbrinter er C6, C7, C8 og C9.

Eksempelvis for dansk nordsøgas fordeler et C6+ indhold på 0,082 mol-% sig som 0,072 mol-% C6, 0,008 mol-% C7, 0,002 mol-% C8 og 0,0002 mol-% C9.