Nye retningslinjer for oprindelsesgarantier for VE-gas

Ny type oprindelsesgarantier og flere eksportmuligheder kræver nye retningslinjer for oprindelsesgarantier (GOer) for VE-gas. Du har nu mulighed for at se og kommentere på retningslinjerne inden de træder i kraft. Det forventer Energinet, at de gør den 15. februar 2024.

Der er trådt en ny bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder i kraft den 22. juni 2023. Derfor har Energinet nu udarbejdet ”Retningslinjer for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder version 2.0”, der beskriver Energinets administration af GOer for gas.  

Bekendtgørelsen fastlægger regler for udstedelse af oprindelsesgarantier baseret på brintproduktion, hvilket gør det muligt for Energinet at udstede en ny type gas GOer. I løbet af 2023 har Energinet og ERGaR testet overførsler via ERGaR’s hub, så der nu bliver åbnet for flere eksport og import muligheder mellem flere EU-lande.

Ændringerne - kort fortalt

Sammenlignet med den nuværende version 1.1 af retningslinjerne indeholder version 2.0 med bilag, følgende justeringer:

  • Energinet kan udstede GOer for e-metan (e-gas) med bestemmelser om konvertering af elektricitet leveret fra elproducerende anlæg og dermed kriterier for udstedelse af gas GOer baseret på brintproduktion fra strøm fra vedvarende energikilder.

  • Overførelsesmulighederne fra det danske register er udvidet fra kun at omfatte det tyske register (DENA) til at være muligt til og fra andre registre i ERGaR samarbejdet.

  • Bilag 5: Revisorinstruks for annullering af gasoprindelsesgarantier er ændret med præcisering om øget krav om sikkerhed fra revisor. Derimod er kravet om revisorerklæring erstattet med en ledelseserklæring for kontohavere, der ikke har haft dokumenteret aktivitet på kontoen i det forgangne kalenderår.

  • Bilag 6: Revisorinstruks for anvendt biomasse udgår. Alle anlæg i Danmark er ifølge VE-direktivet omfattet af krav om bæredygtighedscertificering. Energistyrelsen har opdateret Bekendtgørelse om bæredygtig biomasse – BEK nr. 1313 af 14/06/2021 og tilhørende håndbog. 3.parts verifikation af anvendt biomasse anser Energinet for at være dækket ved de bestemmelser, som Energistyrelsen har implementeret.

Ud over de ovenstående primære ændringer er er der tilføjet præcisering af proces for frasigelse af støtte, og der er fortaget præciseringer og mindre sproglige ændringer.

Denne opdatering af Retningslinjer for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder version 2.0 forventes at træde i kraft den 15. februar 2024.

Kommentarer

Frem til den 8. februar 2024 har du mulighed for at sende dine kommentarer til retningslinjerne.

Send kommentarer til: gascertifikat@energinet.dk

Anfør denne overskrift: Kommentarer til nye retningslinjer

Frist: 8. februar 2024 kl. 16:00.