Energinet hører din mening om justeringer i certifikatreglerne

Nye regler for bionaturgascertifikater sendes her i høring. Justeringerne sker nu, fordi de gældende regler har brug for en opdatering for at blive klar til det kommende VE-direktiv, der skal implementeres næste år.

Certifikatmodellen er udviklet med afsæt i oprindelsesgarantimodellen for VE-elektricitet, men tilpasset gasmarkedets og gassystemets behov, og justeringerne er derfor ikke mange, men nogle få justeringer har gjort det eksisterende fundament ekstra solidt.

Certifikaterne kan anvendes til flere formål allerede og yderligere anvendelse undersøges

Certifikaterne anvendes i dag både som oprindelsesgarantier i forbindelse med salg til slutkunder, samt som hel eller delvis dokumentation overfor myndigheder i forbindelse med anvendelse af biogas fra gasnettet som brændstof i transportsektoren eller som biogas under kvotesystemet. 

Energinet undersøger pt mulighed for integration af certifikatmodellen med frivillige certificeringsordninger for opgraderet biogas anvendt som bæredygtig biobrændstof iht VE-direktivet og for integration med et fælles europæiske register, der sikrer transparens ved certifikathandel over grænser.

Regelsættet består af de juridiske regler samt 7 bilag, som du finder her på siden til højre.

Justeringerne kan ses i dokumentet, der sammenligner version 2.0 af Regler for bionaturgascertifikater med version 2.1, og kort beskrevet drejer det sig om:

 • ”Know your customer”
  Energinet har indført skærpede krav for optagelse af nye kontohavere i certifikatregistret, for at mindske risikoen for momssvindel mm. Brugere af certifikatregistret skal desuden reaktiveres hvert år. Udsteder får dermed bedre kendskab til inaktive brugere.

 • Justeringer i 2 revisorerklæringer:
 1. Revisorerklæringen for bionaturgascertifikater er udvidet med krav om, at annullerede certifikater til forbrug i Danmark skal svare til et tilsvarende salg af grøn gas til slutforbrugere i Danmark. Ændringen fremgår af revisorinstruks bilag 5.

 2. Fristen for indlevering af revisorerklæring for anvendt biomasse er ændret fra 1. september til 1. december efter anmodning fra flere ejere af biogasanlæg. Ændringen fremgår af revisorinstruks bilag 6.

 • Automatiseret indhentning af måledata til certifikatregistret
  Udstedelse af bionaturgascertifikater sker pr. 1. juni på basis af automatisk overførte måledata. Bestemmelser om korrektioner er præciseret, da udstedelser ikke længere kun er baseret på manuelle processer.

 • Offentliggørelse af total mængde udstedte certifikater og annulleringspunkt
  Øget fokus på transparens på certifikatmarkedet har øget behovet for offentliggørelse af data og statistik. Afsnittet om udsteders offentliggørelse af data er justeret.