Sådan er minimumsafstande til gasledninger

Minimumsafstanden til gastransmissionsledninger afhænger af, om det handler om dyrkning af jorden, boligbyggeri, gravearbejde mm.

Minimumsafstanden til gastransmissionsledninger afhænger af mange forskellige faktorer. De varierer alt efter, om det handler om dyrkning af jorden, boligbyggeri, gravearbejde mm. Samtidig er størrelse, materialetykkelse og tryk i gasrøret også afgørende for minimumsafstanden til bygninger, som er beregnet til ophold for mennesker. Minimumsafstandene er lovbestemte, og Arbejdstilsynet er myndighed på området.

Minimumsafstand til bygninger
Når nye gasledninger planlægges, er der gennem love og regler bestemt en minimumsafstand til bygninger beregnet til ophold for mennesker (fx boliger, erhvervsbygninger, daginstitutioner,butikker mm.). Typisk anvendes tykkere materiale til gasledninger i tæt på bymæssig bebyggelse i forhold til i åbent land. Dermed bliver minimumsafstanden kortere.

Kravet om minimumsafstand til bygninger, beregnet til ophold for mennesker, indebærer, at det ikke er muligt at bygge boliger eller lignende tæt på gasledninger.

Ved de  eksisterende gastransmissionsledninger på tværs af Danmark er minimumsafstanden til bygninger, beregnet til ophold for mennesker, mellem 20 og 66 meter. Langs størstedelen af Baltic Pipe gasledningen bliver mindsteafstanden til bygninger beregnet til ophold for mennesker op til 88 meter. Enkelte steder i Vestjylland og tæt ved Faxe Bugt kan mindsteafstanden blive
større, afhængigt af ledningens godstykkelse.

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra kravet om mindsteafstand til bygninger, hvis der er tale om drifts- eller teknik-bygninger, hvori der sjældent eller kun lejlighedsvist opholder sig mennesker.

Sikkerhedsafstande ved gravearbejde
Bortset fra lodsejerne selv er alle andre graveaktører, som i forbindelse med et professionelt erhverv skal grave i jorden, forpligtede til at forespørge i Ledningsejerregistret (LER) for at undersøge, hvem der har ledninger i graveområdet. Dette er for at undgå graveskader på installationer og ledninger.

Der opereres med 2 zoneinddelinger omkring gasrørets vej gennem landskabet:

  • Sikkerhedszonen er 40 meter bred (20 meter på hver side af ledningen). Ved alle gravearbejder, herunder også borearbejder, i denne zone, skal lodsejere og graveaktører kontakte Energinet for at træffe aftale om påvisning af ledningen. Dette udføres af Energinet uden omkostninger for graveaktøren.
  • Servitutbæltet er 10 meter bredt (5 meter på hver side af ledningen). Ved gravearbejder i denne zone skal der træffes aftale om gravevilkår og tilsyn. Dette udføres af Energinet uden omkostninger for graveaktøren. Arealet må ikke bebygges eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for gastransmissionsledningen. Der må ikke placeres kloakrør eller andre rør og ledninger af nogen art uden forudgående aftale med Energinet.

Minimumsafstande ved dyrkning af jorden
Når gastransmissionsledningen er anlagt, kan jorden dyrkes som normalt. Der er, af sikkerhedshensyn, et krav om, at jordbearbejdning i servitutbæltet ikke må foretages dybere end 60 centimeter. Der må heller ikke plantes træer med dybtgående rødder inden for servitutbæltet.

 

 

Fakta om Energinets gastransmissionsledninger

Gasledningerne er fremstillet af kraftigt stål og desuden belagt med en særlig overfladebeskyttelse for at undgå korrosion. De kan modstå pågravninger fra almindelige entreprenørmaskiner. Gastransmissionsledninger ligger med minimum 1 meters jorddække.

Du kan se, hvor i landskabet gasledningerne ligger, da de er markeret med gule pæle med orange top. Pælene, som ofte er placeret i skel, er forsynet med en advarsel og et telefonnummer til Energinets døgnbemandede kontrolcenter.