Beregningsgrundlag for gastariffer

Gastarifferne fastlægges med udgangspunkt i de omkostninger, der er knyttet til transmissionssystemet, herunder driftsomkostninger og kapitalomkostninger efter et hvile-i-sig-selv princip

Tarifferne er baseret på den metode, som Forsyningstilsynet har godkendt

De fastsatte tariffer afspejler den indtægtsrammeregulering, som Energinet er underlagt. Forsyningstilsynet fastsætter Energinets årlige indtægtsramme. Eventuelle afvigelser mellem indtægter og udgifter, dvs. over- eller underdækning, videreføres som udgangspunkt i den følgende tarifperiode i form af højere eller lavere tariffer.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energinets tariffer samt tilsyn med at beregningsmetoder opfylder gældende regler. Forsyningstilsynet godkendte den 12. maj 2022 den nugældende tarifmetode (Godkendelse af ny tarifmetode for det danske transmissionssystem (NC TAR) (forsyningstilsynet.dk))

Beregning af kapacitetstariffer

Som følge af den ovenfor nævnte uniforme tarifmetode dækkes 100 % af omkostningsbasen via kapacitetstariffen. Den nugældende metode har været gældende siden 1. oktober 2022.

Kapacitet købes ind og ud af transmissionssystemet

Transportsystemet er baseret på en entry-exitmodel med to entry-exit punkter, to separate entry punkter og én fælles exitzone (Danmark og Sverige). Tariffen er ens for alle entry- og exitpunkter.
Kapaciteten købes ved transport af gas ind og ud af systemet og kaldes derfor en entry-exit-model. Entry-exit-modellen er fælles for indenlandske aktører og for transitbetalingen til transportkunder i Sverige eller Tyskland.

Joint Exitzone i Danmark og Sverige indbefatter samtlige indenlandske aftagspunkter uanset, hvor i Danmark eller Sverige forbrugeren befinder sig, gør det muligt at reservere kapacitet i forskellige entry-punkter, som i kombination forsyner den samme forbruger på den anden side af et exit-punkt.

Kontakt