Beregningsgrundlag for gastariffer

Gastarifferne fastlægges med udgangspunkt i de omkostninger, der er knyttet til transmissionssystemet, herunder driftsomkostninger og kapitalomkostninger efter et hvile-i-sig-selv princip

Tarifferne er baseret på den metode, som Energitilsynet har godkendt

Omkostningerne afspejler hvile-i-sig-selv princippet, der medfører, at Energinet kun har dækning for rimelige og nødvendige omkostninger og ikke tjener på forretningsaktiviteten. Eventuelle afvigelser mellem indtægter og udgifter kompenseres i den følgende tarifperiode i form af højere eller lavere tariffer.

Forsyningstilsynet tilser Energinets tariffer og sikrer at beregningsmetoden opfylder gældende regler. Den 21. juni 2019 godkendte Forsyningstilsynet den nuværende metode (https://forsyningstilsynet.dk/gas/afgoerelser/energinetdk-metode-for-ny-infrastruktur-i-tarifferne)

Beregning af kapacitetstariffer

Som følge af den ovenfor nævnte uniforme tarifmetode dækkes 70% af omkostningsbasen (fratrukket en 1/3 af Ellund Egtved omkostninger), via kapacitetstariffen.

Kapacitet købes ind og ud af transmissionssystemet

Transportsystemet er baseret på en entry-exitmodel med to entry-exit punkter, to separate entry punkter og én fælles exitzone (Danmark og Sverig). Tariffen er ens for alle entry- og exitpunkter.
Kapaciteten købes kun ind og ud af systemet, og kaldes derfor en entry-exit-model. Entry-exit-modellen er fælles for indenlandske aktører og for transitbetalingen til transportkunder i Sverige eller Tyskland.

Joint Exitzone i Danmark og Sverige indbefatter samtlige indenlandske aftagspunkter uanset, hvor i Danmark eller Sverige forbrugeren befinder sig, gør det muligt at reservere kapacitet i forskellige entry-punkter, som i kombination forsyner den samme forbruger på den anden side af et exit-punkt.

Beregning af volumentariffer

Volumentariffen beregnes for at dække de resterende 30% af omkostningsbasen. Volumentariffen svarer til prisstrukturen i eltransmissionssystemet, hvor betalingen helt afhænger af aftaget.

Se mere om beregningsmetode og baggrund for de nuværende tariffer her ?PUBLICATIONS ACCORDING TO CHAPTER VIII, ARTICLE 29 AND 30 OF REGULATION (EU) 2017/460?