Topbillede-samfund

Samarbejde med samfundet - Fremtidens energiløsninger

Udviklingen frem mod et klimaneutralt samfund vil kræve udbygning med ekstra infrastruktur i forhold til, hvad vi kender i dag. Nye teknologiske løsninger, nye hensyn og nye samarbejsformer med samfundet bliver afgørende.

Electrificering kræver udbygning af elnettet

Den fortsatte elektrificering af det danske samfund vil i et betydeligt omfang kræve udbygning af transmissions-infrastruktur til transport af elektricitet i forhold til det, vi kender i dag. Uanset, hvilken vej udviklingen præcist går. Elbilerne og varmepumperne skal have strøm.

Øget sektorkobling og internationalt samarbejde om storskala havvind i Nordsøen kan imidlertid bidrage til, at der i fremtiden kommer færre ekstra luftledninger i det danske landskab, end der ellers ville være behov for i omstillingen af det danske energisystem.

Nye teknologier, nye markedsløsninger og digitalisering skal gøre det muligt at anvende den vedvarende energi optimalt i hele energisystemet, og øget fokus på forskning og innovation er centralt for at sikre Energinets bidrag til udvikling af fremtidens energiløsninger. Løsninger der passer til et markant mere komplekst og dynamisk energisystem, hvis endelige indretning ingen endnu kender.

Den teknologiske udvikling vil måske på sigt gøre det muligt at grave en større del af infrastrukturen ned. Men det er usikkert, og kommer ikke til at kunne løse hele problemstillingen. Synlig infrastruktur vil være en del af den grønne omstilling, også i fremtiden.

Borgerinddragelse og afvejning af hensyn

De seneste års erfaringer med etablering af nye luftledninger har vist, at omend opbakningen til den grønne omstilling er stor, er der stigende modstand mod den nødvendige infrastruktur.

Det er ikke underligt, for hensyn til naturværdier og menneskers boligvilkår er væsentlige og legitime hensyn, som Energinet lægger meget vægt på at inddrage. Så meget desto vigtigere er det, at vi finder de bedste måder til borgerinddragelse og til gode afvejninger af alle legitime hensyn. For uden infrastruktur kan den vedvarende energi ikke nyttiggøres fuldt ud, og Danmark og resten af verden når ikke i mål med det klimaneutrale samfund.

Derfor er det vigtigt, at vi så vidt muligt realiserer de muligheder for en mere udbredt forståelse for infrastrukturens nødvendighed i den grønne omstilling, som kan ligge i, at kendskabet til Energinet og vores rolle øges samt, at dialogen med beslutningstagere og borgere løftes.

Som beskrevet ovenfor vil udvikling af energiløsninger, som er med til at bremse klimaforandringerne og samtidig er i samklang med samfundets og borgernes levevilkår, desuden fordre et markant øget fokus på forskning, innovation og udvikling. Et sådant markant øget fokus medfører omkostninger, risici og øget ressourceallokering til disse områder. Med et øget ressourceforbrug følger et øget ansvar for at anvende ressourcerne effektivt.

Energinets fokus på samarbejde med samfundet

Energinet vil:

  • Aktivt og udadvendt involvere sig i at bidrage til samfundet med ny viden, og forskning og innovation opprioriteres mærkbart. 

  • Kontinuerligt arbejde med systematiske og vedholdende effektiviseringsprogrammer for Energinets ressourceanvendelse og drift. 

  • Anvende færrest mulige ekstra luftledninger i den fremtidige udbygning af eltransmissions - nettet; en mangedobling af elforbruget skal ikke betyde en tilsvarende stigning i antallet af luftledninger. 

  • Optimere på alle tænkelige parametre for at øge kapacite - ten i det eksisterende net. 

  • Medregne økonomiske konsekvenser for borgere i fremtidige beslutningsgrundlag for anlægsprojekter og bidrage til videreudvikling af gode kompensationsordninger for berørte borgere. 

  • Styrke vores forskning i kabellægning for at fastholde Energinets globale førerposi - tion på brug af kabler og sikre stærk evidens for, hvornår kabellægning er mulig, og hvornår kabellægning ikke er mulig. 

  • Styrke dialogen med omverdenen om den grønne omstilling og øge kendskabet til den del af omstillingen, som Energinet har ansvaret for.