Sol og vind på markedsvilkår

Sol og vind vender elnettet på hovedet

Vi oplever i de her år massiv udbygning af vind og sol – ofte i egne, hvor der er et meget lille forbrug, og hvor eltransmissionsnettet ikke er bygget til at transportere meget store mængder strøm væk. Vi kan i fællesskab finde gode og egnede steder til nye solceller og vindmøller.

Danske solceller leverede sidste år 3,4 procent af Danmarks totale elforbrug, og ser vi frem mod 2025, ventes tallet at være vokset til hele 15 procent. Selv om vindmøllerne ikke kan levere samme mangedobling – sidste år leverede vind 47 procent af forbruget, i 2025 ventes det at være 64 procent - er der tale om meget store mængder grøn energi, som i de kommende år vil flyde ind i nettet og ud i vores stikkontakter.

Den enorme vækst betyder, at det danske eltransmissionsnet er ved at blive vendt på hovedet. ”Fælles for mange af de nye projekter er, at de skyder op i egne af landet, hvor der er tilgængelig jord, god plads og få naboer, men ofte også steder, hvor der er et lille elforbrug til at opsluge ny produktion, og hvor elnettet ikke er bygget til at transportere store mængder strøm væk”, siger Rikke Bille Gaardestrup, chefplanlægger i Netplanlægning i Energinet. Historisk er det danske eltransmissionsnet bygget op med store centrale kraftværker som knudepunkter. Fra København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Aabenraa, Skærbækværket ved Fredericia, Stigsnæsværket ved Skælskør og Kyndbyværket på Hornsherred flød strømmen ud i alle egne af landet. Jo længere ud man kom, jo mindre blev forbruget, og jo tyndere blev ledningerne.

Allerede i dag går strømmen i de fleste timer den anden vej, fra landområder og havmøller mod byerne og de store forbrugscentre. Og den trafik bliver bare stærkere og stærkere i takt med, at vi både skal gøre vores nuværende elforbrug helt grøn, yderligere fordoble elforbruget, når elbiler skal erstatte benzin og diesel, elektriske varmepumper skal udfase oliefyr og naturgaskedler samt, når vi skal begynde at lave brint og grønne brændsler fra vedvarende energi.

”Det er rigtig, rigtig godt for den grønne omstilling, at vind og sol nu er så konkurrencedygtigt, at det kan klare sig uden støtte, og at især solceller skyder op mange steder i landskabet. Men det giver også udfordringer. En af dem er, at en solcelle-iværksætter måske kan få hele sit projekt op at stå i løbet af få år, mens det ofte tager meget længere tid at udbygge elnettet”, siger Rikke Bille Gaardestrup og peger på, at bl.a. Lolland, Vestjylland og Nordjylland er områder, hvor elnettet i perioder er udfordret. Ud over at udbygge elnettet i takt med at den grønne energi skyder op, arbejder Energinet på mange fronter for at gøre elmarked og elsystem klar til en grønnere fremtid. Et af de mange tiltag er et Kapacitetskort, der viser, hvor nettet allerede er fyldt op, og hvor der med fordel kan opstilles ny elproduktion.

VE på markedsvilkår
Overblik over potentielle nye sol- og vind projekter. Det er næppe alle projekter, der bliver realiseret, og kortet er derfor ikke et udtryk for, hvad der præcist er i vente, men viser, at der er en enorm interesse for at opstille især nye solcelleparker, men også landvindmøller og kystnære vindmøller.

Det er rigtig, rigtig godt for den grønne omstilling, at vind og sol nu er så konkurrencedygtigt, at det kan klare sig uden støtte, og at især solceller skyder op mange steder i landskabet. Men det giver også udfordringer.

Rikke Bille Gaardestrup påpeger, at Energinet ikke med kortet vil pådutte hverken kommuner eller vindmølle- og solcellefirmaer bestemte placeringer. ”Men vi oplever faktisk, at både kommuner og vind- og solfirmaer har et stort ønske om at finde gode steder til deres anlæg. Kommunerne vil gerne prioritere projekter, som hurtigst muligt kan hjælpe dem med at blive grønne og indfri deres klimamål, og VE-udviklerne vil gerne have en hurtig afklaring, så de kan beslutte, om de vil gå videre med et projekt”, siger hun og forklarer, at Kapacitetskortet bl.a. har ført til, at Energinet har været i dialog med en række kommuner – herunder også deltaget i kommuners temamøder og borgermøder om den lokale udbygning af grøn energi.

”Og for os i Energinet er dialogen også meget givtig. Hvis vi bedre forstår hinandens processer, muligheder og begrænsninger, kan vi måske køre mere parallelle spor og på den måde forkorte noget af eksekveringstiden fra projektidé til mere grøn strøm i danskernes stuer. Det er med til at sikre en både hurtig og effektiv grøn omstillling”, siger Rikke Bille Gaardestrup.
Siden Kapacitetskortet blev lanceret i september 2020, har Energinet sammen med Dansk Energi lavet et endnu mere fintmasket Kapacitetskort, som viser ledig kapacitet for tilslutning af ny sol- og vindproduktion på de enkelte stationer i transmissions- og distributionsnettet. Du finder kortet her.

Fremskrivninger for sol og vind

Sol og vind på markedsvilkaar

Få flere perspektiver på den grønne omstilling

Energinets årsmagasin

Kontakt

Regulering og marked

Traditionelt har det typisk været elforbrugets placering på landkortet, som har været mest udslagsgivende for kapaciteten i højspændingsnettet - altså, hvor bliver strømmen brugt.

Men i stigende omfang er det nu den geografiske placering af elproduktion og de store udsving i produktion fra vindmøller og solceller, der er mest udslagsgivende for udbygningsbehov i elnettet - altså
hvor bliver strømmen lavet. Fremover kan der være et betydeligt potentiale i at give incitamenter til at såvel nyt forbrug som placering af vindmøller og solceller sker på en måde, så det ikke medfører for store ekstra omkostninger til netudbygninger.

Derfor samarbejder Energinet med myndigheder, energibranchen m.fl. om at etablere ny regulering og nye markedstiltag, som bedre kan sikre en hurtig og effektiv indpasning af grøn energi i nettet. Eksempler:

  • Differentierede priser for transport af el (tariffer): Hvis du fx er en virksomhed med et stort fleksibelt elforbrug, som du lægger på tidspunkter, hvor der er plads i elnettet – så kan du måske betale en lavere takst for transport af el i højspændingsnettet.
  • Differentierede priser for tilslutning til elnettet (såkaldte tilslutningsbidrag): Hvis du investerer i ny elproduktion, vil prisen for tilslutning til elnettet måske komme til i højere grad at afspejle hvilke investeringer i elnettets kapacitet, placeringen giver anledning til.
  • Modeller der tilskynder til placering af elproduktion og elforbrug samme sted, fx nye Powerto-X-anlæg i tilknytning til stor produktion af vedvarende energi, så elnettet ikke belastes.
  • Lokale markeder for ydelser til balance i elnettet: Nye muligheder for at lokale elproducenter og fleksible elforbrugere kan tjene penge på at skrue ned for produktion eller op for forbrug på lige netop de tidspunkter og steder, hvor nettet er udfordret.