Code of Conduct for leverandører

Denne side informerer om Energinets engagement og tilgang omkring Code of Conduct for leverandører. Hensigten er at informere leverandører og samarbejdspartnere, om de forventninger, vi har til samarbejdet samt hvilken dialog vi ønsker om etiske, sociale og miljømæssige resultater.

Vi er samfundsansvarlige
Energinet er en virksomhed med et samfundsansvar, der rækker ud over landegrænserne. Vi er en ansvarlig virksomhed, der udviser rettidig omhu ved løbende at vurdere og kontrollere, at der udøves ansvarlig forretningssadfærd med henblik på at afværge og imødegå negative indvirkninger på menneskerettigheder, klima og miljø samt anti-korruption og økonomisk ansvarlighed.

Vores Code of Conduct er baseret på internationalt anerkendte principper og retningslinjer, og vi forventer vores leverandører og samarbejdspartnere efterlever dette adfærdskodeks.

Det er vores leverandørers ansvar, at Code of Conduct også følges af underleverandører

Vores proces for samarbejde
Energinets Code of Conduct beskriver og danner grundlag for vores forventninger til leverandører og samarbejdspartnere, og er samtidig fundamentet for vores samarbejde om at forbedre de sociale, etiske og miljømæssige resultater.

Engagement
Vi forventer, at leverandøren ved kontraktindgåelse gennemfører en selvevaluering og derigennem opfylder forventningerne i forhold til vores adfærdskodeks.

Samarbejde
Vi indgår i en konstruktiv og løsningsorienteret dialog om opfølgning på leverandørens selvevalueringsskema, og forventer at leverandøren udviser evne og vilje til at etablere en proces med løbende due diligence som beskrevet i vores adfærdskodeks.

Kommunikation
Vi følger, ud fra en risikobetragtning, løbende op på, at vores leverandører og samarbejdspartnere efterlever vores adfærdskodeks. Vi samarbejder med vores leverandører og samarbejdspartnere efter behov samt stiller ressourcer til rådighed for at forbedre den sociale bæredygtighed.

Whistleblowerordning
Energinets whistleblower-ordning giver medarbejdere og eksterne parter med relation til Energinet mulighed for frit at ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler begået af Energinets medarbejdere, ledelse, bestyrelse eller leverandører.

Energinet opfordrer alle til at bruge vores whistleblower-ordning, Whistleblower (energinet.dk)