Nye fakta om Horns Rev

Sp:
Er det er teknisk muligt at transmittere energien fra havmølleparken ved Horns Rev (Horns Rev 2) via jordkabler til det samlede transmissionsnet i stedet for de planlagte højspændingsmaster med 400 kV fra Galtho til Endrup? Og hvad er de tekniske og økonomiske hensyn, der ligger til grund for den planlagte 400 kV højspændingsforbindelse?

Sammenfatning:
Det må indledningsvis understreges, at projektet i Vestjylland er et nationalt infrastrukturanlæg, som rækker langt ud over det ene formål at tilslutte hav-møllepark Horns Rev 2 til elnettet. Det er første skridt i en fremtidssikker og robust løsning for den overordnede elforsyning i Vestjylland.

Det vil være teknisk muligt, at transmittere energien fra havmølleparken Horns Rev 2 til det overordnede transmissionsnet ved nedgravning af 150 kV-kabler. Men det vil være en minimumløsning, som alene imødekommer behovet for ilandføring af havmøllestrømmen fra Horns Rev 2. Løsningen er ikke tænkt sammen med den overordnede udbygning af et sammenhængende nationalt transmissionssystem på 400 kV.

Den tekniske løsning, der i øjeblikket er i offentlig høring i Vestjylland, er første skridt i en langsigtet og robust løsning for den overordnede elforsyning i Vest-jylland. Den planlagte 400 kV-forbindelse etableres både af hensyn til ønsket om indpasning af mere vindmølleenergi i elsystemet, forsyningssikkerheden i Vestjylland og markedets behov for udvekslingsmulighederne med udlandet.

Individuel 150 kV-kabeltilslutning af havmølleparker betyder nye lange kabelan-læg for hver havmøllepark, men behovet for udbygning på 400 kV i Vestjylland forbliver det samme.

Energinet.dk har i det konkrete projekt derfor valgt at samtænke tilslutningen af havmølleparken med etablering af første etape af den vestjyske 400 kV-ring. Det er valgt både af samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn, men også af hensyn til lokalområdet – ellers skal der indenfor ganske få år planlægges og etableres flere højspændingsanlæg i området.

Som det fremgår af nedenstående tidslinje, vil behovet for 400 kV-ringen opstå allerede omkring 2012; dvs. ca. 3 år efter idriftsættelsen af ilandføringsanlæg-get for Horns Rev 2. Da myndighedsbehandlingstiderne for etableringen af et sådant anlæg er betydelige, forventer Energinet.dk, at arbejdet med planlæg-ningen og udarbejdelse af ansøgning vedrørende anlægget igangsættes allerede i 2007.

Tidslinje - planlagte projekter med betydning for behovet for den vestjyske 400 kV-ring.

Den planlagte 400 kV-luftledning mellem Galtho og Endrup er ca. 26 km lang, og det vil på kortere dele af strækningen være teknisk muligt at kabellægge på 400 kV-niveau.

En total kabellægning af hele strækningen på 400 kV-niveau opfatter Energi-net.dk ikke som en mulig løsning. Det er der både tekniske og samfundsøko-nomiske årsager til.

Teknisk set er lange 400 kV-kabler i elsystemer et kompliceret problem. Det understreges af, at der i dag på verdensplan kun er nedgravet få hundrede ki-lometer. En stor del af disse findes i Danmark, men det er kun på kortere strækninger med en længde på et par km til godt 10 km. Årsagen er, at lange 400 kV-kabler i elsystemet indebærer stor risiko for dannelse af elektriske svingningskredse i elsystemet med blandt andet overspændinger og dermed systemnedbrud til følge. En 400 kV-kabelløsning på hele strækningen i Vestjyl-land er derfor ikke en teknisk og forsyningssikkerhedsmæssig acceptabel løs-ning, som situationen er i dag.

Økonomisk set er nedgravning af 400 kV-jordkabler betydeligt dyrere end etab-lering af en 400 kV-luftledning. Erfaringsmæssigt er prisen på én km 400 kV-luftledning i det åbne land ca. 5 mio. kr., mens nedgravede 400 kV-kabler vil koste ca. 3-7 gange så meget, det vil sige mellem 15 og 35 mio. kr. pr. km bl.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.