Danmark klar til massiv udbygning med vedvarende energi

EU-kommissionen har bedt alle medlemslandene om at afrapportere handlingsplaner for, hvordan landene vil indfri EU's 20-20-20 målsætninger* omkring klima og energi.

 Et af de helt centrale spørgsmål fra Kommissionen til medlemslandene er, hvordan landene vil håndtere den nødvendige udbygning af elnettene som følger af en massiv satsning på vedvarende energi.

- Danmark har i de seneste år arbejdet målrettet på at planlægge, forberede og udbygge det danske elsystem i takt med den forventede vindkraftudbygning frem mod 50% vedvarende energi i elsystemet om 10-15 år, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk. Det fremgår bl.a. af Energinet.dk's langsigtede Systemplan, Energinet.dk's investeringsplaner for elsystemet på ca. seks mia. kr. frem mod 2012, og Energinet.dk's igangværende forsknings- og udviklingsprojekter.

- Vi har gennemført omfattende analyser, der viser, hvor stor en udbygning af ledningsnettet, der er behov for i takt med vindkraftudbygningen, siger Peder Ø. Andreasen. Det gælder både for elsystemets "motorveje" - 400 kV-nettet - og i forbindelse med udarbejdelsen af kabellægningsplanen for 132-150 kV-nettene, hvor elsystemets net af "hovedveje" samtidig forberedes til at kunne håndtere de markant større mængder vindkraft i Danmark.

Energinet.dk og Miljøcenter Århus er i øjeblikket i færd med myndighedsbehandlingen af en forstærkning af rygraden i det jyske elsystem, 400 kV-forbindelsen mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele ved Viborg. Og der er et stort samarbejde i gang for at udbygge transportkapaciteten på elsystemets "motorveje" - 400 kV-nettet - mellem Danmark og Tyskland. Desuden samarbejder Energinet.dk internationalt om planer for nye, kraftige forbindelser fra Danmark til Norge, Sverige og Holland.

Endvidere undersøger Danmark, Sverige og Tyskland i øjeblikket mulighederne for at kombinere ilandføringen af strøm fra kommende havvindmølleparker ved Kriegers Flak i Østersøen med udvekslingsforbindelser til handel med strøm mellem de tre lande, og derved opnå en mere effektiv udnyttelse af vindmølleenergien og samtidig reducere nettabet.

Ud over netudbygningen arbejder Energinet.dk med at udvikle et intelligent og langt mere robust elsystem, der kan håndtere den fluktuerende strømproduktion fra vindmøller. Det sker blandt andet gennem udviklingen af intelligent styring af fremtidens elsystem, baseret på vedvarende energi, i det danske "celleprojekt", som har vakt stor, international interesse. Et andet eksempel er Energinet.dk's arbejde med at sammentænke energisystemerne, så vindmøllestrøm i fremtiden effektivt kan udnyttes i både transportsektoren til elbiler og i varmesektoren til varmepumper.

- Danmark arbejder således målrettet og intensivt både nationalt og sammen med nabolandene om at udbygge det internationale elnet og udvikle elsystemerne, så de kan håndtere de markant større mængder vindenergi fra den kommende udbygning af vindkraften i takt med, at de realiseres, siger Peder Ø. Andreasen.

Det er et arbejde, som EU forventes kontant at støtte med midler fra EU's økonomiske genopretningsplan.

Danmark er således i fuld gang med at implementere de planer, der er langt for den massive udbygning med vedvarende energi, og overalt i Europa er der fuld fokus på at udbygge de europæiske elsystemer. Blandt de systemansvarlige selskaber i Europa er der fuld accept af, at det er en opgave, som skal løses, og at det kræver internationalt samarbejde. Et konkret resultat af samarbejdet er det europæiske EWIS-studie, som er i færd med at identificere det overordnede behov for netudbygning i Europa, herunder også de markedsmæssige og planlægningsmæssige behov. Dette arbejde ventes afrapporteret senere i år.

Yderligere information:
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk, direkte tlf. 76 22 41 50, mobil: 20 13 14 00.

* EU's 20-20-20-målsætninger:
Inden 2020 er det EU's mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 pct. og at indfase 20 pct. vedvarende energi i EU's samlede energiforbrug.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.