En effektiv og fremsynet europæisk energipolitik

Også et spørgsmål om et forbedret indre marked for energi! Af Lene Sonne, markedsdirektør i Energinet.dk Kronik bragt i Børsen 23. januar 2007

EU-Kommissionen offentliggjorde den 10. januar sit udspil til en fælles energipolitik i EU. Offentligheden og medierne har især fokuseret på målene for CO2 udslip, den øgede andel af vedvarende energi, afhængighed af russisk gas, kernekraft mv.

Hvad man har været mindre opmærksom på, er Kommissionens ambitiøse og modige plan for at forbedre forholdende for det indre marked for el og gas. Et reelt, åbent og konkurrencepræget indre marked for transport og handel med el og gas er en afgørende og grundlæggende forudsætning for at opfylde de ambitiøse mål.

Et velfungerende indre marked for el og gas vil først og fremmest forbedre energiudnyttelsen, give bedre konkurrence på grund af mere troværdige priser, og skabe incitamenter til den nødvendige investering i ny infrastruktur, som der er akut behov for. Desuden vil det skabe bedre valgmuligheder for borgerne og øge den europæiske industris konkurrencedygtighed.

Kommissionen begyndte at arbejde for et reelt indre marked for energi i slutningen af 1990’erne. På trods af de to første el – og gasmarkedspakker lader de faktiske forhold desværre stadig meget tilbage at ønske. Der er en stærk markedskoncentration med få, dominerende selskaber, manglende handel over grænser, svær adgang til markedet for nye aktører og uigennemsigtige prisdannelser. Kommissionen har gennem sin sektorundersøgelse af el- og gasmarkederne i EU sat fingeren på de ømme punkter og har benyttet denne viden til at fremsætte en række ambitiøse forslag til ny lovgivning.

Forslagene går blandt andet ud på at søge at opsplitte såkaldt integrerede energiselskaber, således at de ikke kan drage fordel af deres ejerskab til nettet, og udnytte dette til at holde konkurrenter ude. Desuden vil Kommissionen styrke de enkelte landes energimyndigheder (’regulatorer’) og deres uafhængighed, så de bedre kan overvåge konkurrenceforholdene, uden indblanding fra nationale politikere og selskaberne. Kommissionen vil endvidere forbedre mulighederne for lovgivning over grænserne, hvor dette er til fordel for markedet, samt øge samarbejdet mellem de europæiske regulatorer.

I betragtning af den modstand, især forslaget om at opsplitte selskaberne, må forventes at møde fra store lande som Tyskland og Frankrig, må udspillet fra Kommissionen siges at være et modigt skridt, som den også har sat meget prestige ind på.

Energinet.dk, der ejer og driver det overordnede danske el – og gasnet, og allerede er løsrevet fra kommercielle selskabsinteresser, støtter fuldt op om Kommissionens udspil, og anser det som et stort skridt i den rigtige retning. Samtidig bør det også være i Danmarks interesse, som et lille land, der ikke kan regne med at være selvforsynende på gasområdet i al evighed, at der skabes bedre mulighed for transport over grænser og for lige betingelser for konkurrence mellem selskaber. Det kan samtidig styrke danske energiselskabers muligheder for at konkurrere på lige vilkår i udlandet.

Effektiv konkurrence opnås bedst med mange aktører. Da det danske marked i sig selv er for lille, opnår vi det bedst og mest effektivt ved at fjerne de sidste barrierer for handel med el og gas over grænserne. Derved udvides det danske marked til at blive en del af et regionalt marked. EU-Kommissionens udspil vil markant forbedre betingelserne for dette, især hvis det vedtages i sin fulde form, da det vil skabe incitamenter til udvikling af mere markedsvenlige regler i landene omkring Danmark, bakket op af uafhængige nationale regulatorer.

Kommissionens udspil til ny lovgivning kan derfor anses som et nødvendigt indgreb i et marked, der pt. ikke fungerer optimalt, og udspillet fortjener Danmarks fulde opbakning.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.