Energinet.dk er langt fremme med SmartGrid

For første gang nogensinde er et koncept for intelligent styring og overvågning af elsystemet, der skal muliggøre optimal indpasning af 50 procent vedvarende energi, blevet testet i virkeligheden.

Regeringens vision for 2025 er at indpasse 50 procent vedvarende energi i elsystemet. Til det formål har Energinet.dk søsat et projekt, der skal sikre, at den høje forsyningssikkerhed og det velfungerende marked opretholdes i takt med, at 50 procent vedvarende energi indpasses i elsystemet. Det sker ved at udvikle, teste og gennemføre fuldskala demonstration af et nyt intelligent styrings- regulerings- og overvågningskoncept til det danske elsystem i et fysisk netområde.

Det banebrydende ved konceptet er, at Energinet.dk udvikler et intelligent overvågningssystem, der hjemtager online målinger fra alle anlægsenheder såsom 60/10 kV transformerstationer, decentrale kraftvarmeværker og vindmøller. Online målingerne giver sekund for sekund et øjebliksbillede af driftstilstanden i området og danner beslutningsgrundlaget for de nødvendige systemydelser, der løbende skal sikre driftsstabilitet og et velfungerende marked.

Som noget helt nyt udvikler og afprøver Energinet.dk en systemregulatorenhed, der i daglig tale kaldes "celleregulatoren", der med intelligent automatik kan aktivere de distribuerede produktionsenheder i celleområdet og samle disse i såkaldte virtuelle generatorer. Teknologien vil muliggøre etablering af nye markeder, idet de virtuelle generatorer kan byde ind på både de eksisterende elmarkeder samt tilbyde systemtjenester såsom reaktiv effektkontrol samt spændings- og frekvensregulering, hvilket ikke er muligt i dag.

Celleregulatoren udvikles til i yderste konsekvens at kunne foretage fuldautomatisk kontrolleret overgang til område-ø-drift for at forhindre black-out i celleområdet samt synkronisering tilbage til normal paralleldrift med det overordnede elsystem, når driftssituationen igen tillader det. Alt dette til gavn for forsyningssikkerheden og markedet.

Celleprojektet gennemføres i tæt samarbejde med Syd Energi Net, og opbygning, test og demonstration af et dedikeret SmartGrid-koncept foregår i deres netområde, hvor flere vindmøller, decentrale kraftvarmeværker og elforbrugere således er involveret i projektet. Visionen for SmartGrids er at sikre et elsystem, som har optimal balance mellem miljøforhold, markedsbetjening og forsyningssikkerhed – eller vedvarende energi, prisfleksibilitet og nye teknologier. Hele 60 og 10 kV distributionsnettet i Holsted i Sydjylland er udpeget til testområde og betragtes i denne sammenhæng som en celle - heraf udspringer projektets navn Celleprojektet. Celleprojektet gør endvidere brug af Syd Energi Net's moderne datakommunikationsnetværk, der er baseret på lyslederteknologi, der sikrer, at dataoverførsler sker sikkert og med høj hastighed.

Styrings- og overvågningssystemet er allerede etableret i to tredjedele af Holstedområdet, så der her er adgang til online driftsmålinger. Den første fuldskala live-test af celleregulatoren er nu med succes blevet gennemført i elsystemet ved Billund og Hejnsvig. Overvågningssystemet til den resterende del af Holstedområdet planlægges etableret i 2009 og parallelt hermed vil celleregulatorens funktionalitet blive videreudviklet og forfinet frem mod den anden live-test i 2010 og den tredje og endelige live-test i 2011, som skal kulminere med kontrolleret område-ø-drift af hele Holstedområdet.

Den netop afsluttede live-test har bidraget med en masse ny viden, som nu skal bruges i videreudviklingen af celleregulatoren, der sammen med andre igangværende og nye udviklingsinitiativer skal danne rammerne for et nyt koncept for styring af elsystemet ved 50 procent vedvarende energi i 2025.

Ydeligere information
Kontakt Systemudviklingschef Per Lund på telefon 76 22 44 23

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.