Energinet.dk’s Systemplan 2006 dækker hele Danmark og både gas og el

Energinet.dk har nu udgivet sin første systemplan. Planen giver en status for de aktiviteter, der er gennemført siden stiftelsen af Energinet.dk, og beskriver hvilke opgaver og aktiviteter, der vil være i fokus i det kommende år.

Energinet.dk's målsætning for udviklingen af den danske el- og gasinfrastruktur er klar. En helhedsorienteret planlægning skal sikre, at el- og gasinfrastrukturen er robust og optimeret i forhold til udviklingen i den danske energisektor – på kort og på lang sigt. Planlægningen skal understøtte målsætningerne i den danske og den europæiske energipolitik, herunder regeringens Energistrategi 2025, og udviklingen af el- og gassystemerne skal balanceres mellem hensynene til ønsket om høj forsyningssikkerhed, beredskab, markedets funktion, miljø og samfundsøkonomi.

Udfordringer på elsiden
På elsiden er håndtering af systemdriften, sikring af tilstrækkelig produktionskapacitet og indpasning af store mængder decentral produktion fortsat nøgleord og fokuspunkter for planlægningen. Elinfrastrukturen skal understøtte en øget anvendelse af vedvarende energi. Her vil især en fortsat udbygning med havmølleparker stille nye krav til systemet og medføre behov for udbygning af transmissionsnettet.

Udfordringer på gassiden
På gassiden præges billedet af et marked med få kommercielle aktører, begrænset konkurrence og et stadigt mere presserende behov for, at spørgsmålet om at etablere ny infrastruktur til at sikre tilgængeligheden af gas til det danske marked fra nye forsyningskilder afklares. Det danske behov for gas forventes inden for 5-10 år ikke længere at kunne dækkes fra Nordsøen.

Endelig skal infrastrukturen for el og gas i højere grad samtænkes, hvor det er fordelagtigt.

Hent Systemplan 2006

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.