Fremsynet dansk energipolitik

Regeringen offentliggjorde 19. januar 2007 sin plan for en ny energipolitik frem mod 2025. Energinet.dk ser en række spændende udfordringer i planen, som skal sikre en langsigtet udbygning af el- og gasinfrastrukturen i Danmark, en markant styrkelse af energiforskningen samt en effektiv, fri konkurrence på el og gas. Energient.dk ser med tilfredshed på Regeringens fokus på en fremtidig udbygning af el- og gasinfrastrukturen i Danmark.

 

Mere vindenergi kræver et robust og fleksibelt elsystem
Energinet.dk hilser Regeringens plan om at udarbejde en infrastrukturplan for vindmøller på havet velkommen. Det er en forudsætning for, at Energinet.dk kan foretage en langsigtet og veltilrettelagt udbygning af elnettet.
Mere vindenergi og anden vedvarende energi ændrer kravene til elsystemet markant. Det skal i fremtiden udbygges, så det bliver væsentligt mere fleksibelt og intelligent.

 • For det første, vil mere vindenergi kræve en væsentlig forstærkning af elnettet. Dels langs den jyske vestkyst, hvor vi må forvente, at en stor del af vindmøllerne vil blive placeret. Men der vil også være behov for at forstærke nettet mod øst og mod Norge/Sverige og mod Tyskland, siger adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk.
 • En første forstærkning af elnettet i Vestjylland ligger allerede i planerne i forbindelse med etableringen af landanlægget til den kommende havvindmøllepark Horns Rev 2 ud for Esbjerg.
 • For det andet må vi ikke undervurdere omkostningerne til investeringer i produktionskapacitet, som skal være klar, når vinden ikke blæser. Det vil typisk være produktionsanlæg, som skal kunne starte produktionen hurtigt, og der kan være tale om en ny type produktionsanlæg, som skal udvikles, til at fylde hullet ud, når vinden ikke blæser.
 • For det tredje, vil der være behov for at udvikle nogle flere og mere sofistikerede håndtag til at håndtere svingningerne i produktionen af vindenergi. Et eksempel på et godt værktøj er elpatronerne på kraftvarmeværkerne, som med kort varsel kan aftage store mængder strøm til opvarmning. Et andet værktøj kan være varmepumper, som vil kunne aftage strøm, når den er billig, og som gør det muligt at slå over på andre opvarmningsmetoder, når strømmen er dyr.

Adgang til nye gasreserver når leverancerne fra Nordsøen tager af
Energinet.dk hilser Regeringens initiativ om en nødvendig udbygning af gasinfrastrukturen velkommen. Det er nødvendigt, når leverancerne af gas fra Nordsøen fra 2010 ventes at aftage

 • Vi er i gang med et studie for at få analyseret de forskellige infrastrukturmuligheder.
 • En af mulighederne er gas fra Norge. Derfor går Energinet.dk i år med i et nordisk naturgasprojekt for at undersøge mulighederne for en ny gasledning på havbunden fra norske gasfelter til Norge, Sverige og Danmark.
 • Hvis det viser sig, at et nyt sørør til Danmark er lønsomt, og såfremt vores bestyrelse og ministeren er positive over for projektet, har vi endvidere erhvervet os ret til at kunne indgå som medejer af rørledningen fra Norge til Sverige og Danmark med en ejerandel på 10% samt en forhåndsreserveret kapacitet på 5%, som Energinet.dk vil kunne stille til rådighed for naturgasmarkedets aktører. Aktørerne har derudover selv mulighed for at reservere kapacitet i røret via den norske systemoperatør Gassco.
  Energinet.dk undersøger også mulighederne for gas fra Rusland og Tyskland via Østersøen eller via tysklandsforbindelsen samt fra tankskibe med flydende naturgas via LNG-anlæg.
 • Vi skal have analyseret alle mulighederne, bl.a. i forhold til forsyningssikkerheden og øget konkurrence på gasmarkedet, siger Peder Ø. Andreasen.
   

Forskning i mere effektive energiteknologier
Energinet.dk hilser regeringens udspil om markant flere midler til forskning, udvikling og demonstration af nye energiteknologier velkommen.
Energinet.dk har en række forskningsprojekter inden for el- og gasområdet, hvoraf den største opgave er fordelingen af 130 mio. kr. om året - de såkaldte PSO-midler under ForskEL-programmet - til miljøvenlige elproduktionsteknologier.

 • Energinet.dk har modtaget ansøgninger om støtte fra PSO-midlerne på omkring 600 mio. kr. til 106 energiforskningsprojekter i 2007. Det faglige niveau i projekterne har været meget højt, og vi har derfor måtte sende afslag til ganske mange fremragende projekter. Det viser, at der er et behov for større støtte til energiforskningen i Danmark, siger Peder Ø. Andreasen.

Effektiv, fri konkurrence på el og gas
Regeringen understreger i sit energipolitiske udspil, at en effektiv, fri konkurrence på el og gas skal medvirke til at understøtte forsyningssikkerheden, konkurrencedygtige priser og en effektiv og miljørigtig anvendelse af produktions- og transmissionssystemet.
Dermed lægger Regeringen i tråd med EU-Kommissionens fremsynede udspil til en fælles energipolitik i EU

 • EU-Kommissionen har fremlagt en ambitiøs og modig plan for at forbedre forholdende for det indre marked for el og gas. Et reelt, åbent og konkurrencepræget indre marked for transport og handel med el og gas er en afgørende og grundlæggende forudsætning for at opfylde de ambitiøse mål om at forbedre energiudnyttelsen, give bedre konkurrence på grund af mere troværdige priser, og skabe incitamenter til den nødvendige investering i ny produktion, siger Peder Ø. Andreasen.

Energinet.dk ser positivt på et kommende energipolitisk forlig og vil aktivt være med til at sikre, at de energipolitiske mål bliver indfriet.

Yderligere information:
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk, tlf. 7622 4150.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.