Information fra bestyrelsesmøde 27. april 2006

Årsrapport 2005
Transport- og energiministeren har som ejer af virksomheden godkendt Årsrapport 2005 den 26. april. Årsrapport 2005 viser en omsætning på 8 mia. kr. og et resultat på 555 mio. kr., hvoraf 302 mio. kr. overføres til egenkapitalen. Overdækningen udgør således 253 mio. kr. og indgår i Energinet.dk's akkumulerede over/underdækning, der løbende udlignes via tarifjusteringer. Årsrapporten har været forelagt Interessentforum til udtalelse den 30. marts.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006
Den første prognose for året 2006 viser et overskud på 139 mio. kr., der overføres til egenkapitalen, samt en underdækning på -258 mio. kr. som følge af den akkumulerede overdækning fra tidligere år. Årsresultatet opgøres dermed netto til -119 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end budgetteret.

Energinet.dk arbejder med målstyring og har defineret 5 overordnede målepunkter for virksomheden inden for områderne: Forsyningssikkerhed, Effektive markeder og tilfredse kunder, Sikring af viden og kompetencer i virksomheden, Effektiv drift og god økonomistyring, Konsolidering af Energinet.dk. Status for målepunkterne er tilfredsstillende efter 1. kvartal.

Risikopolitik
Bestyrelsen har vedtaget en risikopolitik med tilhørende handlingsplan for risikostyring, der skal sikre, at risici, der bl.a. kan true forsyningssikkerheden eller markedsfunktionen skal identificeres, styres og om muligt gøres mindre sandsynlige. Risikopolitikken vil blive udmøntet i en finansierings- og forsikringspolitik, der vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Miljørapport 2006
Miljørapport 2006 er klar til publicering 1. maj 2006 i form af en hovedrapport, en større baggrundsrapport og en række bilagsdokumenter. Hovedrapporten udgives i trykt form og vedlægges en CD-rom med alle baggrundsmaterialerne. Endvidere kan rapporten hentes på selskabets hjemmeside.

PSO F&U projekter
Bestyrelsen godkender året igennem bevillinger til PSO F&U projekter. De godkendte PSO F&U projekter publiceres løbende på Energinet.dk's hjemmeside og opsummeres i PSO F&U årsrapporten, som udkommer næste gang i juni 2006.

Organisations- og ledelsesforhold
Bestyrelsen havde sin årlige drøftelse af virksomhedens organisations- og ledelsesforhold, som beskrevet i forretningsordenen. Det er bestyrelsens vurdering, at organisationen fungerer hensigtsmæssigt.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.