Pressemeddelelse: Langsigtet strategi for el- og naturgasplanlægningen i Danmark

Energinet.dk’s første strategiplan sætter fokus på udvikling af energimarkederne, fastholdelse af en høj forsyningssikkerhed og indpasning af stadigt mere vedvarende energi

af gaslager, etablering af ny kapacitet til produktion af el, overtagelse af højspændingsnet og indpasning af vedvarende energi i elsystemet er nogle af elementerne i den strategiplan for en langsigtet planlægning af el- og naturgassystemet i Danmark, som Energinet.dk har afleveret til transport- og energiminister Flemming Hansen.

Planen har følgende fokusområder:

 • Forsyningssikkerhed
 • Udvikling af markederne for el og naturgas
 • Udbygning af infrastrukturen
 • Bæredygtighed og miljøhensyn
 • Energiforskning og udvikling af miljøvenlige energiteknologier og -systemer
 • Internationalt samarbejde og internationale projekter

Af strategiplanen fremgår bl.a., at Energinet.dk

 • arbejder for at udvikle og understøtte markedsmæssige incitamenter til etablering af ny kapacitet til produktion af el.
 • ønsker at påtage sig en aktiv rolle i de kommende udvidelser af gasinfrastrukturen, f.eks. som ejer, medejer eller systemoperatør på nye sørør, i forbindelse med at produktionen fra Nordsøen ventes at aftage i løbet af 5-10 år og ikke længere kan dække det danske forbrug. Det vil bl.a. sikre alle aktører fri og lige adgang til rørene, hvilket vil være af afgørende betydning for udviklingen af forbedret konkurrence på det danske energimarked.
 • vil arbejde på at etablere elhandel tæt på driftstimen (el-bas) i Norden og Nordtyskland, for at sikre en effektiv og reel prisdannelse på elmarkedet.
 • vil arbejde for, at der gradvist bliver etableret en gasbørs i Norden og Nordtyskland. Gasmarkedet er i dag præget af en manglende troværdig prisreference, manglende likviditet og få dominerende spillere. Danmark er heller ikke en del af et større, velfungerende spot-gasmarked.
 • har købt Danmarks største gaslager i Ll. Torup og analyserer behovet for at udvide lagerkapaciteten i Danmark.
 • er parat til at overtage elnettet på 132/150 kV i takt med, at nettene måtte blive sat til salg.
 • har stor fokus på indpasningen af store mængder vedvarende energi - især fra havbaserede vindmølleparker - i det danske elsystem. Løsningen af denne opgave er en afgørende forudsætning for at realisere visionerne om en massiv satsning på vedvarende energi, som der er bred politisk enighed om skal medvirke til at løse klimaproblemerne og mindske Danmarks afhængighed af fossile brændsler.
 • har en central rolle i dansk forskning og udvikling inden for energiområdet, som er en stærk platform for Danmark i relation til udvikling af en effektiv, forsyningssikker og bæredygtig energisektor. Det sker bl.a. gennem en række forskningsprogrammer og forskningssamarbejde.

- Strategiplanen viser, hvordan vi som systemansvarligt selskab vil tackle udfordringerne med at sikre forsyningssikkerheden og velfungerende el- og gasmarkeder, samtidig med at vi fremtidssikrer el- og gassystemerne og muliggør realisering af regeringens målsætning om indpasning af store mængder vedvarende energi, siger bestyrelsesformand Niels Fog, Energinet.dk.

Strategiplan 2006 er første udgave af den langsigtede strategiplan, som bestyrelsen for Energinet.dk minimum hvert andet år skal sende til ministeren. Strategiplanen bygger på den sammenhængende og helhedsorienterede planlægning, som gennemføres i Energinet.dk, og som er dokumenteret i Anlægsplan 2006 og Systemplan 2006. De to planer indeholder det tekniske, faglige og beregningsmæssige grundlag for strategiplanens indsatsområder og prioriteringer.

Strategiplanen har været forelagt Energinet.dk's interessentforum til udtalelse, og dette forum har tilsluttet sig indholdet og udtrykt anerkendelse for beskrivelsen af de forsyningsmæssige og markedsmæssige udfordringer i strategiplanen.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der som ejer af det overordnede el- og naturgasnet i Danmark har ansvaret for forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt indpasning af vedvarende energi. Desuden har Energinet.dk et ansvar for forskning og udvikling og råder bl.a. over en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. til udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig elproduktion. Koncernen har en omsætning på 8 mia. kr.

Yderligere information
Bestyrelsesformand Niels Fog, mobil 40 30 95 38.
Adm. direktør Peder Ø. Andreasen, tlf. 76 22 41 50.
Planlægningsdirektør Peter Jørgensen, tlf. 76 22 44 20.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.