Transport- og energiministeren godkender den elektriske Storebæltsforbindelse

Transport- og energiminister Flemming Hansen har netop godkendt, at Energinet.dk kan anlægge den elektriske Storbæltsforbindelse. Prisen er ca. 1,3 mia. kr., og forbindelsen ventes i drift i 2010.

Danmark er i dag uden en elektrisk "bro" over Storebælt. Mens biler og tog kan krydse landsdelene over Storebæltsbroen, standser den elektriske strøm ved bæltet. Fra 2010 vil de to danske elsystemer imidlertid være bundet sammen af et kraftigt elkabel med en transportkapacitet på 600 MW.

Ud over en mere robust elforsyning i Danmark er der en række betydelige samfundsøkonomiske fordele ved den elektriske Storebæltsforbindelse.

  • Forbindelsen vil skabe større konkurrence på markedet for el, fordi strømmen vil kunne bevæge sig friere end i dag
  • De samlede omkostninger til at producere elektricitet vil falde, fordi forbindelsen gør det muligt at producere elektriciteten, hvor det er billigst
  • Energinet.dk - og dermed samfundet - kan spare betydelige udgifter til reservekapacitet på kraftværkerne, som er nødvendig for at drive det danske elsystem. Når den nye forbindelse er klar, kan Øst- og Vestdanmark trække på hinandens reserver.

Den samlede samfundsøkonomiske nytte ventes at udgøre knap 300 mio. kr. om året.
 
Hovedparten af forbindelsen bliver placeret under jordens og havets overflade. Fra Herslev mellem Slagelse og Kalundborg føres et 10 km landkabel i jorden frem til Storebælt. I Storebælt graves et 32 km søkabel ned i havbunden, og på Fyn føres et 16 km landkabel fra Storebælt til Fraugde, 10 km øst for Odense. Der er tale om jævnstrømskabler, som kobles til det danske vekselstrømssystem ved en ny omformerstation ved Herslev på Sjælland og en eksisterende omformerstation ved Fraugde på Fyn.

Anlægsprisen for den elektriske Storebæltsforbindelse er ca. 1,3 mia. kr. Anlægget af stationerne begynder i foråret 2008, mens udlægningen af landkabler sker fra efteråret 2008 og søkablerne fra sommeren 2009. Forbindelsen ventes i drift i foråret 2010.

Den elektriske Storebæltsforbindelse er en af de fem prioriterede forbindelser i Norden, udpeget af den nordiske el-samarbejdsorganisation Nordel, og projektet blev forhåndsgodkendt af regeringens økonomiudvalg i forbindelse med "Energistrategi 2025" i 2005. Projektet blev godkendt af Energinet.dk's bestyrelse i december 2005, og efter en række myndighedsgodkendelser er projektet nu endeligt godkendt af transport- og energiministeren.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der som ejer af det overordnede el- og naturgasnet i Danmark har ansvaret for forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt indpasning af vedvarende energi. Desuden har Energinet.dk et ansvar for forskning og udvikling og råder bl.a. over en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. til udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig elproduktion. Koncernen har en omsætning på 8 mia. kr.

Yderligere information
Kommunikationsdirektør Hans Mogensen, tlf. 23 33 85 75.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.