Yderligere spørgsmål og svar om Horns Rev 2-projektet

Energinet.dk får fortsat mange spørgsmål om de højspændingsanlæg, der skal forbinde den kommende havmøllepark Horns Rev 2 med elnettet. Vi har samlet nogle flere af spørgsmålene og vores svar her.

Hvad er de gældende principper for valg af højspændingsledninger eller jordkabler, når elnettet skal udbygges?

De overordnede principper for udbygning af eltransmissionsnet over 100 kV tager udgangspunkt i en afvejning imellem økonomi og landskabelige hensyn.
Retningslinjerne blev fastlagt af Miljø- og Energiministeriet i 1995 og er justeret i forbindelse med regeringens Energistrategi 2025 i juni 2005. Deraf fremgår følgende principper:

  • Der skal tilstræbes en reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV. Nye 400 kV og 150/132 kV ledningsanlæg planlægges under hensyn hertil.
  • 400 kV-forbindelser udgør det overordnede transmissionsnet og skal anvendes, når der er behov for stor overføringsevne over lange afstande.
  • 400 kV ledningsanlæg kan normalt fremføres som luftledninger. Det bør dog i særlige tilfælde overvejes at kabellægge 400 kV ledningsanlæg i kortere stræk, f. eks. i forbindelse med indfødning til større byer, eller hvor en luftledning vil få væsentlige konsekvenser for nationale naturinteresser, og der ikke findes acceptable alternative ledningsføringer.
  • 150/132 kV ledningsanlæg kan etableres som luftledninger, hvor det kan ske som kombineret 400 og 150/132 kV luftledning. Derudover etableres nye 132/150 kV-forbindelser som hovedregel som jordkabler. Kun i ganske særlige tilfælde – som f.eks. første trin i en senere 400-132/150 kV-kombiledning og eventuelt i tilfælde med meget store behov for overføringsevne på 132/150 kV-niveau over større afstande – bør luftledninger overvejes.

Energinet.dk skal indenfor disse rammer foretage en samlet langsigtet planlægning af om- og udbygninger af eltransmissionsnettet.

Hvis det var teknisk muligt at lægge alle 400 kV-ledninger ned i jorden, hvad ville det så koste?

I forbindelse med udarbejdelsen af ’Principper for etablering og sanering af høj-spændingsanlæg’ fra 1995 blev der foretaget nogle skøn over større eller mindre grader af kabellægning på 400 kV-niveau i Danmark.

Et scenarie, hvor eksisterende luftledninger bevares, mens nye ledningsanlæg under 400 kV lægges i jorden med kabler og hvor nye 400 kV-forbindelser byg-ges som luftledninger, ville dengang kræve investeringer over 20 år på 5,8 mia. kr (1993-niveau). Dette svarer til de principper, som er gældende i dag.

Et andet scenarie, hvor alle eksisterende luftledninger under 400 kV lægges i jorden med kabler, og alle nye ledningsanlæg – også 400 kV - også lægges i jorden med kabler, ville over 20 år kræve investeringer på 39,5 mia. Merprisen var altså 33,7 mia. kr. - 1993-niveau, svarende til ca. 44 mia. kr i dagens priser. Scenarierne var grove overslag.


Hvorfor er det så dyrt at lægge 400 kV-kabler i jorden i fht. at opføre luftledninger?

Kabellægning på 400 kV-niveau er med dagens kabelpriser 3-7 gange dyrere end luftledninger, afhængig af overføringsbehov, markedsprisen og de lokale betingelser.
Rent teknisk er det meget kompliceret at producere et 400 kV-kabel. Det kræver et meget dyrt produktionsanlæg. Derfor er der kun få producenter i verden, og de har en relativ begrænset produktionskapacitet.
Merprisen hænger også sammen med kravet til jordkablernes overføringsevne. Et 400 kV luftledningssystem kan transportere betydeligt mere energi (effekt) end et 400 kV jordkabelsystem. Der vil derfor skulle lægges flere parallelle 400 kV kabler ned i jorden for at opnå samme overføringsevne, som for én 400 kV luftledning.
Desuden skal der bygges en transformerstation for hver 15-20 km. Stationen indeholder en spole, der sikrer at kablet trods den store længde kan bevare sin overføringsevne. Stationen er også nødvendig for at modvirke elektriske svingningskredse i elsystemet. Problemet er bl.a., at der ved længere strækninger er stor risiko for, at der bliver dannet elektriske svingning

ABONNER PÅ NYHEDER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.