Pressemeddelelse: Energinet.dk køber gaslager af DONG Energy for 2 mia. kr.

Systemansvaret overtager gaslageret i Lille Torup 1. maj 2007

Bestyrelserne i Energinet.dk og DONG Energy har i dag godkendt, at Energinet.dk overtager Danmarks største naturgaslager i Lille Torup fra DONG Energy.

Overtagelsen af lageret, der ligger mellem Viborg og Aars, sker 1. maj 2007, og salgsprisen er 2 mia. kr. plus en eventuel yderligere betaling baseret på værdien af aktiviteterne efter år 2030. Handlen er betinget af Europa-Kommissionens godkendelse, idet salget er med til at opfylde én af betingelserne i kommissionens godkendelse den 14. marts 2006 af fusionen mellem DONG, Elsam, Energi E2, Københavns Energi (el-del) og Frederiksberg Elnet, hvor DONG Energy bl.a. blev pålagt at sælge det ene af sine to naturgaslagre i Danmark.

- Med overtagelsen af gaslageret er vi med til at opfylde det politiske ønske fra Folketinget om, at gaslagrene i Danmark skal forblive i offentligt eje. Energinet.dk har på statens vegne ansvaret for forsyningssikkerheden af el og naturgas i Danmark, og gaslageret er et redskab til at løse denne opgave. Samtidig er købet med til at øge konkurrencen på gasmarkedet, idet monopolet på gaslagre nu er brudt, siger bestyrelsesformand Niels Fog, Energinet.dk.

DONG Energy er i dag ejer af Danmarks to underjordiske naturgaslagre i Lille Torup og i Stenlille på Sjælland. De to lagre indgår som en integreret del af Energinet.dk's drift af naturgasnettet, hvor lagrene bruges til fysisk at balancere transmissionssystemet (trykket i rørene) og til at udjævne forskellen over året mellem produktionen fra Nordsøen og forbruget i Danmark. Desuden anvender Energinet.dk lagrene til at sikre forsyningen i nødsituationer.

Med gaslageret følger 15 medarbejdere, som overgår til Energinet.dk ifølge lov om virksomhedsoverdragelse. Gaslageret i Lille Torup er Danmarks største og har en kapacitet, som svarer til ca. 10 procent af det årlige naturgasforbrug i Danmark.

Energinet.dk er en selvstændig offentligt ejet virksomhed, der som ejer af det overordnede el- og gasnet i Danmark opretholder forsyningssikkerheden og sikrer et velfungerende marked. Koncernen har en omsætning på 8 mia. kr. og har desuden ansvaret for en årlig statslig ramme på 130 mio. kr. til forskning og udvikling af miljøvenlig energiproduktion.

Fakta om Lille Torup:

Kapacitet:
Med et arbejdsvolumen på 445 mio. normalkubikmeter er gaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Aars Danmarks største. Det svarer til ca. 10 procent af det årlige gasforbrug i Danmark. En normalkubikmeter, m n 3 , er den gasmængde, der fylder en kubikmeter ved 0 °C og 1 bar. Foruden de 445 mio. m n 3 arbejds- volumen er det nødvendigt med mere gas i undergrunden, for at lageret teknisk kan fungere. Samlet er der således 720 mio.. m n 3 i lageret i Lille Torup

Fysisk udformning:
Lageret i Lille Torup består af syv hulrum - kaverner - som ligger i 1270-1690 meters dybde.

Kavernerne er 200-300 meter høje og 50-65 meter i diameter.

Kavernerne ligger midt inde i en 'saltpude' - en såkaldt salthorst. Saltet er plastisk og sikrer, at kavernerne er helt tætte.

Lagring af gas:
Lagringen foregår ved at pumpe naturgassen ned i kavernerne. Gassen opbevares under tryk på 160-230 bar og ved en temperatur på ca. 40-50 °C. Den bringes op igen ved at åbne for ventilerne på overfladen. På grund af overtrykket stiger gassen selv op til anlægget, hvor trykket reduceres til transmissionsnettets tryk på maksimalt 80 bar. Naturgassen kan kun komme op til jordoverfladen gennem rør til lageranlægget.

Etablering:
Lageret blev tage i drift i 1987. DONG Energy har etableret kavernerne ved at udskylle hulrum i salthorsten med vand fra Hjarbæk Fjord. Vandet og det udskyllede salt er ledt tilbage i Lovns Bredning uden skade for miljøet. Det tager mellem to og tre år at udskylle en kaverne.

Gassen:
Naturgas er luftformig. Den kemiske sammensætning er knap 90 procent metan, godt fem procent ethan, knap tre procent andre kulbrinter, en procent kuldioxid og under en halv procent kvælstof.

En kubikmeter naturgas vejer 850 gram mod 1.250 gram for en kubikmeter luft.

Energien i gas:
Energien i 1.000 kubikmeter naturgas svarer til energien i 1.100 liter fyringsolie - eller et halvt års forbrug i et almindeligt parcelhus.

Yderligere information:
Energinet.dk
Bestyrelsesformand Niels Fog, mobil 40 30 95 38.
Adm. direktør Peder Ø. Andreæsen, mobil 20 13 14 00.
Kommunikationschef Hans Mogensen tlf. 44 87 48 00, mobil 23 33 85 75

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.