Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler

Energinet.dk's Strategiplan for 2010 sætter fokus på, hvordan vi på én og samme tid får mere vedvarende energi i energisystemet, opretholder forsynings-sikkerheden og udvikler markederne.

Ligesom Klimakommissionen ser Energinet.dk vindkraft som et helt centralt element i fremtidens energisystem. Derfor arbejder Energinet.dk strategisk med at understøtte en markant udbygning af vindkraften på både kort, mellemlang og lang sigt ved at sikre, at elsystemet inden for de næste 10-15 år kan indpasse en vindkraftproduktion svarende til 50 procent af elforbruget.

Konkret har Energinet.dk sat gang i en række initiativer, der skal sikre, at vindkraften kan integreres effektivt i elsystemet:

  • Elinfrastrukturen skal udbygges. Energinet.dk udbygger udvekslingsforbindelserne og transmissionsnettet samt kabellægger og omstrukturerer dele af transmissionsnettet. 
  • Fleksibiliteten i elsystemet skal øges. Energinet.dk forbedrer forudsætningerne for øget fleksibilitet i forbrug og produktion, og understøtter dermed balanceringen af elsystemet, gennem målrettet arbejde for effektive og internationale markeder og et øget samspil mellem energisystemerne.
  • Smart Grid-løsninger skal udvikles og implementeres. Energinet.dk arbejder frem mod intelligent kommunikation mellem elforbruget, elproduktionen og elsystemets øvrige komponenter.

Gas spiller en central rolle
I omstillingsfasen mod et energisystem uden fossile brændsler vil gassystemet spille en central rolle og være et væsentligt aktiv. Derfor har Energinet.dk iværksat en række initiativer, som bidrager til at udbygge og forstærke gassystemet:

  • Gasinfrastrukturen mod Tyskland udbygges. Når Danmark ikke længere er selvforsynende med naturgas, bliver det nødvendigt at udbygge infrastrukturen, så Danmark kan importere gas og dermed opretholde forsyningssikkerheden. Energinet.dk etablerer ny infrastruktur, som muliggør forsyning fra Tyskland til Danmark og Sverige fra 2013.
  • Energinet.dk analyserer perspektiverne i og den potentielle placering af en ny gasforbindelse til Norge. En ny gasinfrastrukturforbindelse til Norge vil medvirke til at forbedre gasforsyningssikkerhden i Europa.
  • Gassystemet har potentiale til at blive energisystemets buffer. Gassystemet kan blive det lager, der på lang sigt kan balancere og dermed sikre energiforsyningen, når hovedparten af energien kommer fra fluktuerende vedvarende energikilder. Energinet.dk undersøger de store potentialer, der er, for på sigt at omstille gassystemet til VE-baserede gastyper og derved bygge bro til en fremtid uden fossile brændsler.

 Download Strategiplan 2010

I tilknytning til strategiplanen har Energinet.dk udarbejdet en redegørelse for de strategiske miljøvurderinger (SMV), der er knytter sig til de emner, der beskrives i strategiplanen.

Yderligere oplysninger
Søren Dupont Kristensen, chef for Strategisk planlægning, Energinet.dk, mobil 2333 8631

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.