Vindsporet kræver bred palette af løsninger

I forlængelse af 2050-rapporten har Energinet.dk udarbejdet en vindsporsrapport, der analyserer og uddyber et af de fire udviklingsspor for energisystemet frem mod 2050.

Energinet.dk beskrev og sammenlignede i rapporten Energi 2050 Udviklingsspor for energisystemet fire udviklinger frem mod en CO2-neutral energiforsyning.

I forlængelse af denne rapport har Energinet.dk nu udarbejdet Energi 2050 Vindspor, der analyserer og uddyber et af de fire udviklingsspor for energisystemet frem mod 2050. Vindkraft er i dette spor, sammen med en meget effektiv udnyttelse af biomasse, bærende i energiforsyningen, og vindsporet er således på linje med Klimakommissionens anbefalinger til en energiforsyning uafhængig af fossile brændsler.

Fem gange så meget vindkraft
Der er i vindsporet frem mod 2050 forudsat opstillet 17 GW vindkraft (primært hav-vindmøller), hvilket er fem gange så meget vindkraft, som vi har i dag. Dertil kommer en stor mængde solceller (4 GW). Samtidig er brændselsforbruget, der i 2050 primært består af biomasse o. lign, kun ca. en tredjedel af det brændselsforbrug, vi har i dag.

Det er en udvikling, som stiller meget store krav til høj energieffektivitet og meget høj fleksibilitet i energisystemet, så den fluktuerende vindkraft kan indpasses. Samtidig er der behov for løsninger, hvor den megen vindkraft kan bidrage til at forsyne de behov, der i dag er baseret på fossile brændsler.

Rapporten fokuserer på at vise udfordringen med de meget store mængder vindkraft i 2050 og beskriver løsninger, som kan bringes i spil på lang sigt for at håndtere udfordringen og sikre et stabilt elsystem med fortsat høj forsyningssikkerhed. Udviklingen i produktion og forbrug på kortere sigt, ligger udenfor rapportens fokus og de angivne forløb er kun vist som eksempler.

En bred palette af løsninger
I rapporten gennemgås muligheder for at opnå den nødvendige fleksibilitet ved brug af udlandsforbindelser og ved øget integration med de øvrige energisektorer (transport, varme og gas).

For transportområdet er el- og plugin hybridbiler et meget væsentligt element, hvor også brændselscellen gradvist antages at blive anvendt i transportsektoren. Transportsektoren antages således forsynet med en blanding af el, biofuel og gas baseret på vedvarende energi (VE-gas).

Varmeforsyningen er i udviklingssporet baseret på en meget stor andel af varmepumper i områder udenfor fjernvarme, dvs. områder der i dag forsynes med olie- eller naturgasfyr. Fjernvarmeforsyningen fastholdes og udgør et vigtigt element til integrationen, med brug af centrale varmepumper, overskudsvarme fra processer og kraftvarme fra elproduktion i timer med lav vindkraft.

Af rapporten fremgår det, at vindkraft suppleret med VE-gasser kan bidrage til et meget fleksibelt energisystem.  Gas kan i modsætning til el lagres både billigt, længe og i store energimængder. Det er således et godt brændsel til at sikre spidslast elproduktion og dermed forsyningssikkerheden i perioder uden vindkraft. Samtidig kan gas bygge bro fra vindkraften til energiforsyning af fremtidens teknologier med brændselsceller mv. som kan bidrage til at sikre en høj energieffektivitet.

Tre vigtige udviklingsområder
Vindsporsrapporten viser således, at det er vigtigt at udvikle

  • en kraftig elinfrastruktur i ind- og udland
  • et intelligent elsystem (Smart Grid), der kan håndtere de store mængder fleksibelt elforbrug og
  • fremtidens VE-gassystem.

Download Energi 2050 Vindspor (Vindsporsrapporten)
Download Energi 2050 Udviklingsspor for energisystemet (2050-rapporten)

Yderligere oplysninger
Anders Bavnhøj Hansen, civilingeniør, abh@energinet.dk, mobil 2333 8767

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.