Mere halm og vind i stikkontakterne i 2010

Med 50 pct. mere biomasse og 16 pct. mere vindkraft end i 2009 tog omstillingen til det fossilfri samfund et pænt skridt i den rigtige retning i 2010.

Forbruget af biomasse i form af halm og træpiller til el- og kraftvarmeproduktion steg med 50 pct., mens der var et lille fald i kul- og olieforbruget. Det viser Energinet.dk’s miljøopgørelse.

Stigningen i forbruget af biomasse skyldes dels en øget andel af biomasse på flere centrale kraftværker, særligt Avedøreværket, dels ombygning af to store kraftværksblokke på henholdsvis Fynsværket og Amagerværket. På Fynsværket er der etableret en separat halmfyret blok, mens Amagerværkets blok 1 er ombygget til i højere grad at kunne fyre med biomasse.

Trods et magert vindår blev der også produceret væsentligt mere vindkraft i 2010. I forhold til 2009, som vindmæssigt også var et dårligt år, kom der i 2010 16 pct. mere el fra vindmøllerne. Stigningen hænger primært sammen med idriftsættelsen af to nye havmølleparker på hver 200 MW. Horns Rev 2 vest for Blåvand blev sat i drift i midten af 2009 og producerede således i hele 2010, mens den nyeste havmøllepark, Rødsand 2, syd for Lolland, leverede el i sidste halvdel af 2010.

For en dansk familie med et elforbrug på 4.000 kilowatt-timer om året betød stigningen i andelen af vedvarende energi, at 1.375 kilowatt-timer i 2010 kom fra vedvarende energi som vind og biomasse. I 2009 var det 1.125 kilowatt-timer.

Den større mængde vedvarende energi betød også, at en typisk husstands elforbrug gav anledning til mindre CO2. Således udledte en husstands elforbrug 1.792 kg CO2 i 2010, mens det i 2009 var 1.880 kg.

 I 2010 kom hvad der svarer 34 pct. af danskernes elforbrug fra vedvarende energi. I 2009 var det 28 pct.

Elproduktionen baseret på kul, olie og gas faldt med 4 procentpoint fra 2009 til 2010. 

Indtil 2009 lavede Energinet.dk separate miljøopgørelser for Øst- og Vestdanmark. I 2010 blev de to landsdele elektrisk forbundet, og derfor laves opgørelserne nu for landet som helhed.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.