Vedligeholdelse af gaslager miljøgodkendt

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i dag givet Energinet.dk en miljøgodkendelse og VVM-tilladelse til at genudskylle kavernerne (hulrummene) i undergrunden under naturgaslageret i Lille Torup mellem Viborg og Års.

- Gaslageret skal vedligeholdes, fordi hulrummene siden etableringen i 1980'erne naturligt er skrumpet. Vedligeholdelsen er nødvendig af hensyn til gaslagerets fortsatte funktion og rolle for forsyningssikkerheden i årene frem, hvor produktionen af naturgas i den danske del af Nordsøen falder og gradvist bliver erstattet af importeret naturgas. Det øger behovet for at lagre gas i umiddelbar nærhed af forbrugerne. Samtidig er vedligeholdelsen nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde, så gaslageret også kan leve op til forventede fremtidige krav, siger gaslagerchef Leif Hansen, Energinet.dk

Energinet.dk forventer fra ca. 1. november 2011 og et år frem at gennemføre et pilotprojekt, som omfatter én genudskylning af én af de syv eksisterende kaverner.

- Vi synes, det er godt, at myndighederne i deres godkendelse af projektet har taget et forsigtighedshensyn til miljøet, så vi begynder med et pilotprojekt, før hele projektet gennemføres, siger Leif Hansen.

- Under hele myndighedsbehandlingen har det været vigtigt for os at holde et højt informationsniveau og være i dialog med fiskere, miljøorganisationer, kommuner og borgere, der har interesser i sagen. Vi ønsker gennemsigtighed om projektet og virkningerne på miljøet. Derfor fortsætter vi dialogen med interessenterne, når projektet sættes i gang, siger Leif Hansen.

Det betyder bl.a., at Energinet.dk etablerer:

  • Et dialogforum med repræsentanter for fiskere, miljøorganisationer, grundejerforeninger og lodsejere omkring Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Formålet med dialogforaet er, at interessenterne kan følge projektet på nærmeste hold, og at der kan udveksles informationer om de løbende aktiviteter på og ved fjorden og de forskellige faser i projektet. Endvidere vil dialogforaet gennemgå og drøfte resultaterne af den løbende overvågning af miljøet.
  • En døgnbemandet hotline på tlf. 70 70 19 60, så fiskere og borgere altid kan ringe til Energinet.dk, hvis der observeres usædvanlige forhold i forbindelse med udledningen af saltvand i fjorden. Telefonnummeret står på Energinet.dk's hjemmeside om projektet: www.energinet.dk/gaslagerprojekt
  • En intensiv overvågning af vandmiljøet i Limfjorden. Overvågningen vil ske i overensstemmelse med Naturstyrelsens krav i udledningstilladelsen og gennemføres af en uafhængig virksomhed, som er akkrediteret og kompetent på miljøområdet. Energinet.dk forventer, at lokale fiskere vil deltage aktivt i miljøundersøgelserne, ligesom det skete i forbindelse med de omfattende forundersøgelser, som ligger til grund for VVM-rapporten, hvor projektets virkninger på miljøet er vurderet.
  • En hjemmeside www.energinet.dk/gaslagerprojekt hvor måleresultater fra den løbende overvågning af miljøet offentliggøres, så alle interesserede løbende kan følge måleresultaterne i forhold til den tilladte udledning i udledningstilladelsen.

Energinet.dk vil på sin hjemmeside www.energinet.dk/gaslagerprojekt fortsat løbende offentliggøre informationer, aktiviteter og beslutninger omkring projektet samt om den kommende udledning og de forskellige faser i genudskylningen af de eksisterende kaverner.

Klagefristen over Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens miljøgodkendelse og VVM-tilladelse er fire uger.

For yderligere information
Gaslagerchef Leif Hansen, Energinet.dk, tlf. 89 99 27 22

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.