Rekordlav CO2-udledning fra dansk elproduktion

Den danske elproduktion havde sidste år den laveste CO2-udledning siden 1990. Det viser Miljørapport 2013, som Energinet.dk har offentliggjort den 1. maj.

​Stor mængde importeret vandkraft og fortsat nedgang i termisk produktion medvirkede til rekordlav udledning af CO2 fra dansk elproduktion i 2012. CO2-udledningen fra den danske elproduktion var i 2012 på 14 mio. ton CO2 – det er den laveste udledning siden 1990.

- Den reducerede udledningen skyldes flere faktorer, blandt andet et lavt elforbrug, meget høj vindproduktion og en rekordlav termisk produktion på de danske kraftværker, forklarer Christian Friberg Nielsen, Miljøkoordinator hos Energinet.dk.

Energinet.dk offentliggør hvert år en miljørapport, der redegør for miljøpåvirkningerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion samt fra driften af transmissionssystemerne for el og gas. Miljørapport 2013 redegør for produktionen i kalenderåret 2012. En sammenfatning af Miljørapport 2013 kan findes her

Miljørapporten viser, at den totale produktion af el fra vedvarende energikilder (VE) udgjorde 49,2 pct. af den samlede danske elproduktion i 2012. Den høje VE-andel skyldes primært faldet i elproduktion fra fossile brændsler.

 
Disse faktorer er også medvirkende til, at den samlede udledning af CO2 fra el og kraftvarmeproduktion er reduceret med 41 pct. siden 1990. Særligt siden 2010 er der sket en markant reduktion i CO2-udledningen, se figuren herunder. 

 
Figur: CO2-emissionen fra dansk el- og kraftvarmeproduktion fra 1990-2012

Brugen af fossile brændsler er faldet med 40 pct.
Brugen af kul og naturgas i de termiske kraftværker er faldet kraftigt som følge af skærpede konkurrenceforhold på elmarkedet. Eksempelvis var elpriserne meget lave i Norden i 2012 pga store mængder billig vandkraft i Norge og Sverige.

Nordisk vandkraft importeret til Danmark bidrog således til, at brugen af fossile brændsler er faldet med 40 pct. siden 2010 - en udvikling, som i 2012 blev forstærket af, at Enstedværket og Asnæsværket lukkede to store kulfyrede kraftværksblokke.

Privat opstillede solcelleanlæg udgjorde knap 400 MW ved udgangen af 2012
Kapaciteten af solceller var i 2012 øget med ca. 3500 pct. Den installerede effekt af private solcelleanlæg under 6kWp var ved udgangen af 2012 på knap 400 MW. Det svarer til en forventet elproduktion på knap 1 pct. af det danske elforbrug i 2013. På figuren herunder kan man se den kraftige stigning i antallet af installerede solcelleanlæg.

Udviklingen fortsatte ind i 2013 og er først begyndt at aftage ved slutningen af 1. kvartal 2013. Nettomålerordningen betyder, at kun den overskydende solcelleproduktion leveres til nettet efter egetforbrug. Den faktiske elproduktion fra solcelleanlæggene kan derfor ikke opgøres samlet, men solcelleanlæggenes betydning kan ses som et fald i det samlede elforbrug. Det forventes, at solcelleanlæggene i 2013 kan dække omkring 1 pct. af det årlige danske elforbrug.


Figur: Installerede solcelleanlæg i 2012. Antal og installeret effekt

Hvor kommer data fra?
Datagrundlaget omfatter indberetninger fra danske elproducenter med en elkapacitet større end 5 MW og/eller en indfyret kapacitet større end 20 MW. Energinet.dk modtager på denne baggrund miljødata for anlæg, som tilsammen står for over 92 pct. af den samlede termiske elproduktion i Danmark. For de resterende værker foretager Energinet.dk en estimering af data baseret på produktionsforhold fra foregående år. 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.