Systemplan 2014 beskriver Energinet.dk's aktiviteter

Systemplan 2014 beskriver Energinet.dk’s aktiviteter og indsats i det forløbne år i et fremadskuende perspektiv

Energinet.dk udgiver i dag Systemplan 2014. Ligesom i de foregående års planer giver systemplanen en status på Energinet.dk’s arbejde med udbygningen af det overordnede el- og gastransmissionsnet, udviklingen af rammerne for velfungerende markeder for el- og gasforsyning, integrationen af vedvarende energi og bidrag til en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning.
 
Det danske energisystem er under forandring mod en fremtid, der vil blive præget af fluktuerende elproduktion fra vindmøller og på længere sigt faldende naturgasproduktion i Nordsøen. Derfor har systemplanen et særligt fokus på den fremtidige forsyningssikkerhed på el og gas.
 
Forsyningssikkerhed el og gas
I sammenligning med andre lande ligger Danmark højt placeret med hensyn til elforsyningsikkerhed. Det er Energinet.dk’s målsætning for fremtiden at fastholde den danske elforsyningssikkerhed på samme høje niveau som i dag, selvom vi er på vej mod et energisystem med en høj andel af ikke-regulerbar elproduktion.
 
Energinet.dk udbygger elnettet, så danskerne også fremover vil have samme høje niveau for forsyningssikkerhed – også selv om andelen af vindmøller vil vokse kraftigt. Vindenergien forventes at fortrænge nogle – dog langt fra alle – kraftværker.
Udfordringen for fremtiden bliver at finde det samfundsøkonomiske optimale miks mellem danske vindmøller, elkabler til vores nabolande og dansk termisk kraftproduktion.
 
På gasområdet forbedres fremtidens forsyningssikkerhed væsentligt med Danmarks nye gasledning til Tyskland, der er fuldt udbygget i løbet af 2015, således at Danmark både kan forsynes fra Nordsøen og via Tyskland. 
 
Sammentænkning
Energinet.dk’s sætter i systemplanen også fokus på sammentænkning af løsninger på tværs af sektorer, aktører, myndighedsniveauer og landegrænser. Kun ved at sammentænke svarene på komplekse udfordringer og sammenkoble markederne kan omstillingen til en grøn energiforsyning gennemføres omkostningseffektivt, forsyningssikkert og investeringsattraktivt.
 
I Systemplan 2014 er herudover særskilte afsnit om Forskning, udvikling og demonstration og om henholdsvis Eltransmission og Elmarked og Gastransmission og Gasmarked.
Find Systemplan 2014 her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.