Energinet.dk inviterer til borgermøder om udbygning af højspændingsledning Kassø-Frøslev

De elledninger, der i dag går fra Kassø til grænsen og fra Ensted til Kliplev, skal pilles ned og erstattes af en stærkere elforbindelse.

​Energinet.dk vil fjerne 40 kilometer højspændingsmaster og elledninger mellem Kassø og Frøslev samt Ensted og Kliplev – begge 220 kilovolt. De skal erstattes med én masterække på ca. 30 kilometer, som bærer to ledningssystemer på 400 kilovolt. Der er lagt op til, at den nye masterække skal gå mellem Kassø og området ved Frøslev.

 

De husstande og virksomheder, der kan blive berørt, vil ca. 9. december modtage materiale fra Energient.dk. I materialet vil der også være invitationer til borgermøder i januar.
 

På borgermøderne er der mulighed for at få flere informationer om den nye højspændingsforbindelse. Det er også muligt at komme med forslag til, hvor  linjens skal gå.

Ryggrad i Danmarks elnet
Energinet.dk afsluttede i 2014 udbygningen af højspændingsledningen fra Kassø vest for Aabenraa op gennem Jylland til Tjele ved Viborg og videre til Skagerrak, hvor et nyt søkabel har styrket mulighederne for dansk-norsk samhandel på elområdet. Sydfra udvider også Tyskland sit elnet op mod Danmark.
 
Forstærkningen af højspændingsnettet ved grænsen er den sidste brik i en omfattende udbygning af ryggraden i det nordtyske og jyske elnet og videre til Norge. De danske og tyske udbygninger betyder, at der kan transporteres ca. 60 pct. mere strøm over den dansk-tyske grænse end i dag.
 
Borgere inddrages i linjeføringen
- Vi har sammen med Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen kigget på, hvor den nye luftledning mellem Kassø og Frøslev kan gå og har udpeget  ca. 2 km brede bælter, der samlet udgør projektområdet, som ledningen kan placeres indenfor, siger projektleder Christian Jensen, Energinet.dk.
 
- Som udgangspunkt skal den nye ledning placeres parallelt med den nuværende ledning. Da det vil være meget vanskeligt at få plads til en ny ledning parallelt med den eksisterende i erhvervsområdet i Padborg, er der udpeget to forskellige områder på en del af strækningen, siger Christian Jensen og forventer at begge områder vil blive undersøgt i forbindelse med VVM-behandlingen (vurdering af virkninger på miljøet) af projektet .
 
Energinet.dk lægger op til, at de nye master skal være af samme type som de ca. 500 master, der allerede står fra Kassø til Viborg.
 

De master, Energinet.dk forventer at rejse, ses her stå i en lige linje til venstre i billedet. Det er de samme master, som der allerede er rejst fra Kassø og helt til Tjele ved Viborg. I alt ca. 500 master står i dag op gennem Jylland.
 
Borgermøder i januar
I første fase af planprocessen og VVM-behandlingen – den første offentlighedsfase – indkalder Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen ideer og forslag til den videre VVM-behandling af projektet og til det kommuneplantillæg, som Aabenraa Kommune skal udarbejde. Offentlighedsfasen går i gang den 9. december og varer frem til den 5. februar 2016.
 
I forbindelse med første offentlighedsfase holder Energinet.dk to borgermøder. Møderne finder sted
Mandag den 18. januar kl. 19-21 på Bolderslev Skole, Smedefod 10a, 6392 Bolderslev
og
Tirsdag den 19. januar kl. 19-21 Grænsehallerne, Harkærvej 3A, 6340 Kruså.
 
- På borgermøderne vil vi fortælle om projektet og indhente input fra lokalområdet. Der er ofte mange meninger om elmaster, og det er nok ikke muligt at tilfredsstille alle, men vi vil gerne have alle idéer og forslag på bordet, så vi kan lave den linjeføring, der samlet set er bedst, siger Christian Jensen, chefprojektleder i Energinet.dk.
 
Baggrund for den nye højspændingsledning
De europæiske elnet gennemgår i disse år store forandringer. Elnettene stammer fra en tid, hvor det hovedsageligt var lokale kraftværker, der forsynede lokalområdet med strøm. I dag får vi store mængder el fra vindkraft, solkraft og andre vedvarende energikilder, og med udsigten til en voksende andel af vedvarende energi i hele Europa, der produceres ”som vinden blæser og solen skinner”, vokser behovet for at kunne transportere strøm over store afstande.
 
- Man kan sammenligne vores projekt lidt med, at man nedlægger en hovedvej og erstatter den med en motorvej med tre spor i hver retning. Set fra jorden er de ledninger, der skal hænge på masterne, ikke meget anderledes end dem, der hænger der i dag, men den elektriske spænding imellem dem vil være højere og dermed kan de transportere meget mere energi, siger Christian Jensen.
 
Opgraderingen af den eksisterende til en ny 400 kilovolt forbindelse baseres på de gældende retningslinjer for, hvordan eltransmissionsnettet skal udbygges. I retningslinjerne er det nævnt, at udvidelsen af transportkapaciteten mellem Kassø og Frøslev kan baseres på en ny luftledning.
 
 


Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.