Gassystemet får en ny rolle – men vil stadig være en gevinst for Danmark

Vi producerer mindre gas i Nordsøen, forbruget er vigende og anvendelsen af naturgas skal på længere sigt omstilles til biogas og mv. Men gassystemet vil også i fremtiden være en gevinst. Alene i 2035 vil det spare samfundet for 2-3 mia. kr.

​Selv om produktionen af gas i den danske del af Nordsøen falder, forbruget viger, og vi langsomt over nogle årtier helt vil omstille anvendelsen af naturgas til biogas og andre grønne gasser, så vil det danske gassystem også i fremtiden være en gevinst for Danmark og et grønt energisystem.


Gevinsten er i 2035 estimeret til 2-3 milliarder årligt. Det viser analysen ”Gassens rolle i omstillingen” og baggrundsnotatet ”Gassystemets gevinst for samfundet i 2035”, som Energinet.dk i dag offentliggør.

 

Grafen viser forventet dansk gasproduktion. Naturgasproduktion er faldende, mens produktion af grønne gasser stiger. Samlet set vil forbruget falde.
 
- I de kommende år bliver opgaven for alle de parter, der arbejder med energisystemet og især gassystemet, at omstille gassystemet til en ny og grønnere rolle og samtidig sikre, at det hænger sammen både teknisk og økonomisk. Den omstilling er ikke nem – slet ikke i en tid med faldende produktion og forbrug og dermed presset forretningsgrundlag - men gassystemet er vigtig for den grønne omstilling, siger Hanne Storm Edlefsen, leder af Energinet.dk’s analyseafdeling.
 
I dag bliver gassystemet nærmest udelukkende brugt til at sende naturgas fra Nordsøen - samt import og eksport med Tyskland - ud til danske og svenske kunder. Gassen bliver brugt til opvarmning i private huse, til el- og varmeproduktion i kraftværker og som procesenergi i industrien.

Mindre mængder - større anvendelse
I fremtiden bliver der lavet meget mere biogas, men det vil være i mindre mængder end den naturgas, vi i dag bruger. Og den vil blive produceret mange steder i landet og hovedsageligt gå til industri, brændsel til transport og til back up for vind og sol i elsystemet.
Hvis ikke Danmark havde det eksisterende rørnet, underjordiske gaslagre, kompressorstationer mv., ville omstillingen til vedvarende energi blive 2-3 milliarder kroner dyrere årligt for det danske samfund.
 
- Gassystemet leverer energi og fleksibilitet. Uden gassystemet vil især industrikunder skulle se sig om efter en anden energiforsyning. Fleksibiliteten i systemet kan håndtere, at produktionen af grøn gas ikke følger efterspørgslen, siger Hanne Storm Edlefsen.

- Gassystemet kan ikke bare afgive meget energi, det kan også optage meget energi, og det er nødvendigt i et system, hvor vi får meget mere energi baseret på vind og sol og dermed en mere svingende produktion.
 
Flere usikkerheder
Der er dog en række usikkerheder og udfaldsrum for gassens rolle i fremtiden. F.eks. er det usikkert hvor meget gas, der i fremtiden vil blive brugt i lastbiler og anden tung transport, færger mv. Flere nabolande bruger i dag meget mere gas i transport end Danmark. Anvendelse af gas til el, varme og industri udfordres desuden fra flere sider, og der er risiko for at forbruget af gas reduceres hurtigere end forventet.

Grafen viser, hvad gassen bliver brugt til, nu og i fremtiden. Da der er tale om en fremskrivning, er der også en usikkerhed om udfaldet.
 
- Naturgas er vores mindst forurenende fossile brændsel, og det bør derfor være den, som reduceres sidst. I fremtiden er grøn gas sandsynligvis den billigste form for grønt brændsel, som vil kunne anvendes i transportsektoren og industrien, de steder hvor el og biomasse ikke er praktisk anvendeligt. En for hurtig reduktion af naturgasforbruget kan derfor betyde højere omkostninger til f.eks. industri, tung transport og backup af vind i fremtiden, siger Hanne Storm Edlefsen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.