Nordiske TSo styrker sam

Nordiske TSO’er styrker samarbejdet

Det nordiske elsystem gennemgår store forandringer. Mere vedvarende energi og kapaciteten på kraftværker ændres. På et europæisk plan bliver der lagt større vægt på regionale løsninger.

Det nordiske elsystem gennemgår store forandringer. Mere og mere vedvarende energi kommer ind i systemet og kapaciteten på kraftværker ændres. På et europæisk plan bliver der lagt større vægt på, at fremtidens løsninger skal findes regionalt og grænseoverskridende.

Danmark, Finland, Norge og Sverige har en lang tradition for tæt samarbejde, og de fire landes TSO’er er enige om, at et styrket nordisk samarbejde er nødvendigt for at understøtte den igangværende omstilling af de nordiske elmarkeder til øget forsyning med vedvarende energi.
 
Det er baggrunden for, at de nordiske TSO'er har igangsat et nyt, fælles analysearbejde, der skal dokumentere udfordringer og anvise løsninger, der kan understøtte en effektiv omstilling af elsystemerne med fortsat høj forsyningssikkerhed.
 
Fire områder undersøges 
Konkret vurderer TSO-erne udfordringerne indenfor følgende områder:
 
- Effekttilstrækkelighed: Vedvarende energi forsyner en stadigt større andel af forbruget og det kombineret med meget lave spotpriser i elmarkedet medfører, at mange termiske anlæg er lukket eller vil lukke i fremtiden. Dette kan udfordre evnen til at skabe balance mellem forbrug i perioder med lav produktion fra sol og vind.
- Systemsikkerhed: Lukningen af fossilt basredere termiske elproduktionsanlæg samt kernekraft reducerer alt andet lige inertien i elsystemet og dermed systemets frekvensstabilitet.
- Fleksibilitet: Ved lukningen af de regulerbare anlæg vil også fleksibiliteten af systemet skulle tilvejebringes fra nye kilder. Fleksibilitet er nødvendig ved op- og nedregulering i forhold til variationer i bl.a. vind og sol.
- Transmissionsforbindelser: For forsyningssikkerheden og balanceringen af systemet er de nationale transmissionsnet og forbindelser mellem landene af stor betydning. De nordiske TSO-er vil sammen vurdere, hvordan der kan høstes samfundsøkonomiske gevinster for Norden som helhed ved udbygning af forbindelser.
 
To rapporter
Udfordringer og foreløbige løsningsmuligheder vil blive beskrevet i en fase 1- rapport, der udkommer i løbet af sommeren 2016. Et mere detaljeret fase 2 – studie med konkrete løsninger vil blive færdiggjort et år senere i sommeren 2017.
 
Det nordiske studie er tværgående og omfatter de systemmæssige udfordringer i relation til både planlægning, marked, drift og IT.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.