Energinet.dk offentliggør Årsrapport 2015

Energinet.dk’s bestyrelse har godkendt Årsrapport 2015.

Årets resultat er et underskud på DKK 54 mio., hvilket er tilfredsstillende og som forventet.

 
Energinet.dk’s resultater kan ikke aflæses i årsrapportens bundlinje, da virksomhedens økonomi er baseret på et hvile i sig selv-princip. Virksomheden skal således ikke optjene overskud, men i stedet skabe værdi for samfundet. Energinet.dk måler derfor sine resultater på evnen til at opretholde en høj forsyningssikkerhed og på sit bidrag til en samfundsøkonomisk effektiv omstilling og et sundt investeringsklima i energisektoren.

 

Forsyningssikkerhed i europæisk top
Energinet.dk har i sin strategi fastlagt en målsætning om at fastholde niveauet i den europæiske top. Ligesom i de foregående år var den danske el- og gasforsyningssikkerhed i 2015 på et meget højt niveau. Med en vindkraftandel, der vokser år for år og nu er oppe på 42 pct., samtidig med at antallet af kraftværker daler, stiger behovet for nye indenlandske virkemidler som fx fleksibilitet i elforbruget samt tæt samarbejde både på tværs af værdikæden og på tværs af grænserne. For at sikre en høj forsyningssikkerhed under disse betingelser foretager Energinet.dk i disse år en række større investeringer i at bygge elforbindelser til Holland, Tyskland og på længere sigt til England. De samlede investeringer i 2015 udgjorde DKK 1.860 mio., og niveauet for 2016 forventes at blive DKK 3.970 mio. Samtidig skal en ny markedsmodel, som Energinet.dk har samarbejdet med en lang række interessenter om at udvikle, give aktørerne på elmarkedet tilskyndelse til at indrette deres elforbrug efter elprisen og investere i ny kapacitet. Dermed vil den nye markedsmodel også bidrage til, at aktørerne får de bedst mulige forudsætninger for at træffe deres investeringsbeslutninger og for at udvikle innovative løsninger og tidssvarende forretningsmodeller.

Der har aldrig været afbrud i den overordnede gasforsyning, som har ført til afbrud af forbrugere, og Energinet.dk vurderer, at det danske gastransmissionssystem er robust både over for høj efterspørgsel og svigt i forsyningskæden. På længere sigt kan det dog blive nødvendigt med en alternativ forsyningskilde, idet gasproduktionen fra de danske felter i Nordsøen forventes at aftage betydeligt.

Sundt investeringsklima kræver dialog og tydelig retning
Energinet.dk's løfte om at bidrage til et sundt investeringsklima hænger tæt sammen med løftet om at tage ansvar for en effektiv omstilling. Gennemsigtighed, grundige analyser, dialog og tydelig retning for omstillingen af den samlede danske energiforsyning er fundamentet for et sundt investeringsklima og kan være med til at sikre, at potentielle investorer får et bedre beslutningsgrundlag og samtidig understøtte en samfundsøkonomisk effektiv omstilling. Det er baggrunden for, at Energinet.dk i 2015 for første gang udgav en redegørelse om elforsyningssikkerheden og tog initiativ til et årligt tilbagevendende analyseseminar, hvor aktuelle analyser præsenteres og debatteres med branchens aktører og andre interesserede.

Gennem tæt dialog og samarbejde med såvel myndigheder som markedets aktører har Energinet.dk ansvaret for at omsætte lovgivningen til de markedsregler, der definerer rammerne for, hvordan detailmarkedet skal fungere. Særligt Engrosmodellen, som træder i kraft 1. april 2016, vil medføre væsentlige ændringer i markedsreglerne – ændringer, som gennemføres i tæt samarbejde med aktører og myndigheder. I efteråret 2015 lancerede Energinet.dk et detailmarkedsforum, som skal sikre en fortsat tæt dialog om den fremtidige udvikling af rammerne for detailmarkedet.

Infrastruktur på tværs af grænserne og velfungerende internationale markeder er vigtige forudsætninger for investeringernes forrentning. Gennemføres udbygninger på de rette steder til den rette tid, kan det give producenterne forbedrede afsætningsmuligheder. Derfor er vi i disse år i gang med at bygge nye elforbindelser, ligesom vi har styrket vores europæiske engagement.

Årsrapportens fokus
Årsrapporten beskriver indsatser, risici og resultater inden for Energinet.dk’s fem aktivitetsområder: Transmission, Systemdrift, Markeds- og systemudvikling, Forvaltningsopgaver og Kommercielle aktiviteter.

For de aktiviteter, der udspringer af rollen som TSO – Transmission, Systemdrift samt Markeds- og systemudvikling – optimerer Energinet.dk ud fra samfundsøkonomiske kriterier frem for selskabsøkonomiske. Ressourceforbruget til aktiviteterne bliver således i det omfang, det er muligt, sammenstillet med den værdi, der skabes.

Forvaltningsopgaver omfatter bl.a. udbetaling af tilskud til vedvarende energi (PSO). I 2015 er der udbetalt i alt DKK 7.981 mio. mod DKK 6.854 mio. i 2014. Den primære årsag til væksten i omkostninger til PSO er lavere elpriser, som betyder udbetaling af et større tilskud. Dermed er PSO-tariffen, som elforbrugerne betaler for at dække omkostningerne også steget fra 21,6 kWh i 2014 til 22,5 øre/kWh. På grund af lavere elpriser er den samlede betaling til elpris og PSO-tarif dog faldet sammenholdt med 2014.


Energinet.dk arbejder målrettet på at reducere omkostningerne til driften af el- og gassystemerne. Det betyder, at omkostningsprocenten – dvs. driftsomkostningerne i forhold til anlægsværdien - er reduceret fra 4,2 pct. i 2010 til 2,3 pct. i 2015.
Læs mere om effektiviseringer i årsrapporten på side 15-16.

Årsrapporten er behandlet af Energinet.dk’s bestyrelse den 16. marts 2016 og forelægges virksomhedens ejer, energi-, forsynings- og klimaministeren til godkendelse samt Energinet.dk’s interessentforum til udtalelse.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.