Markedsmodel 20 konference 18092015 Mogens Dahl 4

Markedsmodel 2.0 et år efter, hvad er der sket med de 13 anbefalinger?

Elsystemet forandrer sig, og vi får meget mere vedvarende energi. Det skaber nye muligheder for producenter og forbrugere, men også problemer, der skal løses. 13 anbefalinger og 24 initiativer blev sat i søen for at fremtidssikre elmarkedet.

Er vi godt i gang med at tilpasse elmarkedet? Eller har vi ikke rykket elmarkedet nærmere fremtiden siden samme tidspunkt sidste år?

I september 2015 lancerede Energinet.dk på en konference i København resultaterne af Markedsmodel 2.0-projektet og dermed også 13 anbefalinger til at fremtidssikre elmarkedet.

- Her godt et år efter er vi nået langt med de fleste af de 13 anbefalinger. 7 anbefalinger følger tidsplanen frem mod 2017 og 3 er helt i mål med konkrete forslag til de nye regler og de ændringer, som myndighederne i sidste ende skal tage stilling til, siger Søren Dupont Kristensen, direktør for Elmarked og Systemudvikling i Energinet.dk.
 
Han peger dog også på, at 3 anbefalinger, hvor løsningen lader vente på sig. Bl.a. Energinet.dk’s forslag om en ”strategisk reserve” for at kunne opretholde samme høje forsyningssikkerhed i Østdanmark, hvor Europa-Kommissionen har tilkendegivet, at reserven kan stride mod statsstøtteregler.
 
Elmarkedet er grænseoverskridende, og det er løsningerne også. Ofte kræver det nye EU-regler og enighed på tværs af lande at finde fælles løsning, og det tager tid, siger han.
 
Hvorfor Markedsmodel 2.0?
I 2014 inviterede Energinet.dk en stribe organisationer, firmaer, myndigheder, forbrugerorganisationer m.fl. til at deltage i Markedsmodel 2.0 og diskutere og udvikle forslag til et fremtidssikret elmarked. Resultatet blev 13 anbefalinger og en tidsplan med 24 initiativer for at finde konkrete løsninger.

Se oversigten i høj opløsning.
Markedsmodel 2.0-rapporten beskriver de 24 initiativer
Et velfungerende elmarked med sund konkurrence er vigtigt for, at elproducenter og forbrugere også i fremtiden kan handle og agere. Vi får endnu mere vedvarende energi, og dermed endnu større udsving i produktionen og flere timer med meget stor produktion fra vindmøller eller solceller. Nye regler og incitamenter skal sørge for, at vi køber meget strøm, når der er rigeligt, og mindre når produktionen er lav. Fleksibelt forbrug vil også hjælpe med at sikre forsyningssikkerheden, f.eks. når det ikke blæser.
 
Et fremtidssikret elmarked bidrager også til en effektiv grøn omstilling, hvor vi udnytter den grønne energi bedst muligt.
 
Der er desuden behov for at skabe klarhed over behov og incitamenter for de kritiske egenskaber, som er med til at holde elnettet stabilt og sikkert, og som kraftværkerne i dag bidrager til. I takt med mere vedvarende energi, nye elforbindelser til nabolande og at kraftværker kører i færre timer, ændrer behovet sig, og der skal skabes nye muligheder.
 
Hvad er der sket siden?
Energinet.dk har i et år stået i spidsen for at arbejde videre med 10 af de 13 anbefalinger og med inddragelse af interessenterne, mens Dansk Energi har ansvaret for tre af anbefalingerne om fleksibelt forbrug.
 
Der blev givet en gennemgang af status på elaktørforum 18. maj 2016 og til advisory board for Markedsmodel 2.0 i juni.

Energinet.dk har herunder kort beskrevet og vurderet fremdriften for de 10 anbefalinger, som Energinet.dk har ansvaret for. Vurderingen bliver vurderet som:
grøn, når tidsplanen følges
gul hvis tidsplanen ikke følges, men anbefalingen når målet
rød hvis tidsplanen ikke følges og målet ikke forventes nået.
Endelig er tre af anbefalingerne gennemført.
 
Initiativernitiativer
Sikring af kritiske egenskaber:  
Systembærende egenskaber
 
Nye systemydelser  
Sikring af fleksibilitet i markedet:  
Revision af balance for driftsdøgn Er gennemført
Effektubalanceafregning  
1-prismodel og bud ift reservekraft  
Special regulering Er gennemført
Handel tættere på driftsdøgnet Er gennemført
Sikring af fleksibilitet på forbrugssiden:  
Pilotprojekt for ny teknologi på systemydelsesmarkedet  
Hæve prislofter  
Sikring af tilstrækkelig kapacitet:  
Strategisk reserve 2016-2018  
  
 
 
 
Herunder er en mere detaljeret gennemgang af fremdriften i de enkelte initiativer, der blev lanceret på Markedsmodel 2.0-konferencen foran 170 gæster i 2015:
 
 

Sikring af kritiske egenskaber:

Anbefalingen omfatter to overordnede opgaver, og initiativerne følger en tre-trinsproces fastsat i Markedsmodel 2.0-projektet, hvor først behovet vurderes, derefter vurderes mulighed for markedsgørelse og afregning, og endelig fastlægges en proces for implementering.
Anbefalingen er gul, da behovsanalyserne ikke er foretaget, inden for tidsplanen og alle kritiske egenskaber vurderes ikke på én gang, men tages løbende.
 
Systembærende egenskaber
For at opretholde et stabilt elnet, har Energinet.dk brug for en række egenskaber, der blandt andet hjælper med at stabilisere spændingsniveauet og håndtere større fejl i elnettet. Disse egenskaber kaldes samlet for systembærende egenskaber. Systembærende egenskaber kan både leveres fra kraftværker og fra netkomponenter, såkaldte synkronkompensatorer og andre enheder i nettet
Energinet.dk har allerede ændret indkøbsprocessen inden for elforsyningslovens rammer og statsstøtteregler. Der er blevet afholdt fire workshops om systembærende egenskaber for aktørerne, hvor analysen af behov, muligheder for kompensation inden for EU’s statsstøtteregler og oplæg om fremtidigt markedsdesign og konkurrenceudsættelse af synkronkompensatorer blev præsenteret og nu er i høring hos aktørerne. Endeligt design skal godkendes af Energitilsynet.
Denne offentliggjorte analyse indeholdt behovet for Vestdanmark i 2016 og 2020, hvilket bidrager til et transparent grundlag for markedets aktører i forhold til de fremtidige leverancer. Løbende udmelding om behov vil blive implementeret. I løbet af 2017 forventes analyse for DK2 gennemført. Se mere på hjemmeside.
 
Nye systemydelser
Energinet.dk har udvalgt otte kritiske egenskaber, der i dag leveres omkostningsfrit til Energinet.dk og har fået udarbejdet en ekstern analyse af mulighed for at afskaffe krav, markedsgørelse eller anden afregning. Der er afholdt workshop i februar 2016 med markedsaktørerne, og to egenskaber er sammen med aktørerne udvalgt for videre analyse. Initiativet følger overordnet tidsplanen. En endelig løsning er afhængig af implementering af netværkskoder, statsstøtteregler, tilpasning af elforsyningsloven og efterfølgende godkendelse fra Energitilsynet. Læs mere.
 
 
Sikring af fleksibilitet i markedet

Til sikring af fleksibilitet i markedet er identificeret fire anbefalinger, hvor den ene anbefaling dækker over en række initiativer til at forbedre incitamentet for markedsaktørerne til at være i balance og bidrage med fleksibilitet til elsystemet. Det drejer som om tiltag om effektubalance, 1-prismodel, bud ift. Reservekrav og specialregulering.
 
Revision af balance før driftsdøgn (Initiativet er gennemført)
I et system med en mere varierende elproduktion pga. vind og sol er det svært for aktørerne at forudsige produktionen. Det bliver således vigtigt for aktørerne, at de kan handle helt tæt op til leveringstidspunktet. Under initiativet skulle Energinet.dk derfor se på, hvorvidt kravet om at alle aktør skal være i balance før driftsdøgnet, kunne ændres. Markedsforskriften, der beskriver dette krav, er blevet ændret ved hjælp af et fortolkningsbilag, og det er således nu muligt for aktørerne at handle tæt på leveringstidspunktet. Læs mere.
 
Effektubalanceafregning 
Energinet.dk modtager planer fra markedsaktørerne omkring deres forventede produktion ned på 5-minutters niveau. Planerne giver et indblik i nettets forventede tilstand og indgår i Energinet.dk’s arbejde med at balancere elnettet. Hvis den faktiske produktion afviger fra de indsendte planer, afregnes markedsaktørerne i henhold til det, der kaldes effektubalanceafregningen. Markedsmodel 2.0 initiativet går ud på at undersøge, om effektubalanceafregningen kan ændres, så den bliver mere transparent og hensigtsmæssig.
Sammen med markedsaktørerne har Energinet.dk udviklet forskellige alternative modeller. Fælles for modellerne er, at de sikrer, Energinet.dk fortsat modtager planer af høj kvalitet, samtidig med at transparens og simplicitet vægtes højt. Efter afklaring af de sidste detaljer vil forslaget til den nye model blive sendt i høring blandt aktørerne. Initiativet er gult, da tidsplanen er overskredet, men initiativet når i mål. Læs mere.
 
1-pris model og bud ift. reservekraft
Det er svært at lave præcise prognoser over elproduktion fra vindmøller og solceller og elforbruget. Det skal derfor være et gennemskueligt balancemarked, hvor aktøren med ubalancen har incitament til at handle sig i balance. Men i dag er der regler, der ikke tilskynder til fleksibilitet eller modarbejder incitamenterne. Under initiativet skulle Energinet.dk således arbejde på, i samarbejde med de nordiske TSO’er, at ensrette ubalanceafregningen til en 1-prismodel.
Udvikling og indførelse af en ny afregningsmodel skal ske i samarbejde med de andre nordiske TSO’er, da afregningsmodellen skal være harmoniseret på tværs af landene. De nordiske TSO’er har i gangsat et projekt – full cost of balacning – der ikke alene arbejder med MM2 initiativet, men også reglerne i de kommende netværkskoder.
 
Special regulering (Initiativet er gennemført)
Energinet.dk bruger løbende bud fra balancemarkedet til at løse interne flaskehalse eller hjælpe naboområder og der sker gennem special regulering. For markedsaktørerne er det ikke gennemsigtigt, hvornår og hvorfor de bliver balanceret. Gennem øget information som nyheder og dialog med markedsaktører og bedre kategorisering af baggrund for aktivering af de specifikke bud er gennemsigtigheden blevet øget.
 
Handel tættere på driftsdøgnet (Initiativet er gennemført)
I takt med at vi får mere og mere vind i systemet, som er svært at forudsige, får aktørerne et større og større behov for at kunne handle tættere på driftstimen. I dag kan markedsaktørerne handle indtil 1 time før levering, hvorefter Energinet.dk tager over. Under initiativet skulle Energinet.dk derfor arbejde for at muliggøre handel tættere på driftstimen. Værdien af at flytte handlen er blevet analyseret og diskuteret med aktørerne. Det er ikke muligt at flytte lukketidspunkt for handel på tværs af grænserne på grund af de europæiske netregler, og aktørerne ser ikke stor værdi i at flytte lukketidspunktet for handler indenfor budområdet. Det er derfor aftalt med aktørerne, at der arbejdes på at følge den internationale harmonisering, og at Energinet.dk fokuserer sine ressourcer på de øvrige initiativer. Initiativet anses derfor for gennemført. Læs mere.
 
Sikring af fleksibilitet på forbrugssiden

Tre af de fire anbefalinger løses i samarbejde med Dansk Energi, som har formandsskabet. Nedenfor beskrives kun status på pilotprojekter om indpasning af nye teknologier.
 
Pilotprojekt for ny teknologi på systemydelsesmarkedet
Vores nuværende regler er lavet til et elsystem, hvor der var få store enheder på markedet. Med øget andel af vind og sol og forbrug fra elbiler og varmepumper og batterier er der behov for at få tilpasset Energinet.dk’s rammer for deltagelse i balanceringen af elsystemet. Energinet.dk har derfor igangsat et initiativ, der undersøger barrierer og muligheder for at få indpasset den nye teknologi på markedet – så vi også i fremtiden kan sikre forsyningssikkerheden. Energinet.dk ønsker at udvikle markedsregler, der sikrer lige vilkår for både forbrug og produktion, som ønsker at byde deres fleksibilitet ind på markedet. Energinet.dk har derfor igangsat en række pilotprojekter, der udfordrer og undersøger mulighederne for blandt andet varmepumper, elbiler, batterier og industri at deltage på systemydelsesmarkedet. Pilotprojekterne skal køre frem til midt 2017, hvorefter der skal laves en evaluering og eventuel implementering af nye markedsregler. Læs mere.
 
Hæve prislofter
 
I dag har forbrugerene et manglede incitament for at agere fleksibelt. Initiativet skal således sikre, at dette incitament bliver skabt, ved at hæve prisloftet på elmarkedet, således at niveauet i højere grad afspejler forbrugernes reelle værdi af strøm. Energinet.dk har lavet analyser og fundet et forslag til et passende niveau for prisloft. Det internationale arbejde under guideline CACM, hvor prisloftet skal bestemmes, er i startfasen. Det internationale arbejde har leveringsdeadline i starten af 2017. 
 
 
Sikring af tilstrækkelig kapacitet

Initiativerne for sikring af tilstrækkelig kapacitet indeholder etableringen af en strategisk reserve for DK2 i 2016-2018, analyse af etablering af ny DK1-DK2 forbindelse og evaluering af strategiske reserve for anvendelse efter 2025.
 
Strategisk reserve 2016-2018
Energinet.dk’s vigtigste opgave er at sikre forsyningssikkerheden. Analyser under MM2.0 projektet viste, at der kunne blive problemer med at sikre at den gennemsnitlige forbruger ikke oplever afbrud på mere end 5 min i gennemsnit pga. effektmangel, som er Energinet.dk’s mål. Energinet.dk skulle således under initiativet arbejde for at indføre en strategisk reserve i DK2 for perioden 2025 og frem for netop at sikre den eventuelle manglede kapacitet. Det har indtil nu ikke været muligt at opnå en godkendelse af en strategisk reserve fra Europa-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne. Energinet.dk overvejer i samarbejde med Energistyrelsen de fremadrettede muligheder.
Der er igangsat et internt modningsprojekt i Energinet.dk for en ny forbindelse mellem DK1 og DK2, og de første analyseresultater forventes præsenteret for Energinet.dk's bestyrelse i november 2016. Vurderingen af anvendelsen af strategisk reserve efter 2025 skal ifølge tidsplan først igangsættes i 2017.
 
Fotos er fra Energinet.dk.s konference og lancering af Markedsmodel 2015.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.