Nordisk adm

Nordiske adm. direktører underskriver to vigtige samarbejdsaftaler

De nordiske TSO'er (systemansvarlige transmissionsselskaber) underskrev på et møde d. 16. november en aftale om et nyt fælles kontor til fremme af det regionale systemansvar og om implementeringen af det nye nordiske marked for automatiske reserver. Dette vil forstærke systemsikkerheden for det nordiske elsystem fremover. De administrerende direktører godkendte også tidsplanen for udarbejdelse af den opfølgende rapport "Udfordringer for det nordiske elsystem", som offentliggøres næste sommer.

Nordisk RSC i København – fælles kontor for regionalt systemansvar
RSC (Regional Security Cooperation) vil yderligere udvide det nordiske systemansvarssamarbejde og sikre en mere nøjagtig transmissionskapacitet samt et mere sikkert elsystem for markedsaktørerne. RSC's opgave er at beregne transmissionskapaciteter, koordinere afbrydelser og udarbejde systemsikkerhedsanalyser på nordisk plan samt udvikle fælles netmodeller og prognoser for effekttilstrækkelighed på kort og mellemlangt sigt på tværs af fire lande. RSC vil fungere som tjenesteyder, og ansvaret vil fortsat ligge hos TSO'erne.
Den officielle åbning finder sted d. 1. februar 2017.

 
Fælles nordisk reservemarked (aFRR)
Det fælles aFRR-marked (marked for automatiske frekvensreserve/automatic frequency restoration reserves) kommer til at spille en central rolle i forhold til at opretholde en god frekvenskvalitet fremover og sikre stigende mængder vedvarende energi i det nordiske elsystem. Det nordiske aFRR-marked er en unik løsning baseret på nye regionale markedsprincipper og giver alle aktører i regionen mulighed for at deltage på markedet. Det fællesnordiske aFRR-kapacitetsmarked sikrer, at de mest effektive aFRR-balanceressourcer er til rådighed med henblik på at balancere det nordiske synkronområde. I aFRR-kapacitetsindkøbsfasen udvælges buddene ud fra en betragtning om optimal anvendelse af cross-zonal overføringskapacitet.
 
TSO'erne vil foreslå nødvendige tiltag med henblik på at skabe et robust nordisk elsystem i fremtiden
Som nævnt i den tidligere offentliggjorte rapport "Udfordringer og muligheder for det nordiske elsystem" vil de nordiske TSO'er følge op med en efterfølgende fase – en "løsningsrapport".
Heri præsenterer TSO'erne et fælles forslag til, hvordan de identificerede udfordringer transmissions- og produktionstilstrækkelighed, fleksibilitet og inerti kan håndteres i fremtiden. Rapporten vil blive offentliggjort i juni 2017.
 
De nordiske adm. direktører koordinerer det regionale samarbejde mellem TSO'erne. Direktørerne godkender den fælles strategi for det nordiske samarbejde. Direktørerne uddelegerer opgaver til arbejdsgrupper i forskellige fokusområder, og arbejdsgrupperne informerer løbende direktørgruppen om status på det fælles arbejde. De nordiske TSO'er har en lang tradition for at samarbejde om net- og markedsudvikling for at sikre elforsyningen til forbrugerne med udgangspunkt i et regionalt perspektiv og integration af vedvarende energikilder. Arbejdet er tæt knyttet til det europæiske samarbejde i ENTSO-E.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.