Systemplan 2016 – El og gas i Danmark – årets gennemgang af Energinet.dk’s arbejde med udvikling af el- og gastransmissionsnettene

Energinet.dk udgiver i dag ’Systemplan 2016 – El og gas i Danmark’. System-planen er en årlig rapportering fra Energinet.dk til Energistyrelsen, hvor Energinet.dk redegør for sin varetagelse af opgaverne på el- og gasområdet.

Planlægning for el og gas i et helhedsperspektiv
Energinet.dk arbejder for udvikling af el- og gastransmissionsnettene i et helhedsperspektiv. Systemplan 2016 beskriver, hvorledes Energinet.dk bidrager til at udmønte danske og europæiske energimålsætninger i en konkret systemplanlægning. Det sker gennem en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang, der bygger på fremtidsscenarier og analyser til beskrivelse af de bedst mulige udviklingsretninger for et effektivt og samfundsøkonomisk dansk energisystem som en del af et større europæisk system. Scenarie- og analysearbejdet er et vigtigt element i Energinet.dk’s planlægning for udvikling af energiinfrastrukturen, energimarkederne, systemdriften, forsyningssikkerheden og forskningsindsatsen.

Anlæg, forsyningssikkerhed og systemdrift
Systemplanen redegør også for de lovbundne opgaver inden for anlægsaktiviteter, forsyningssikkerhed og systemdrift på el- og gasområdet. Energinet.dk arbejder løbende på at tilpasse de danske el- og gastransmissionsnet til de faktiske behov – såvel på kort som langt sigt. Danmark har i dag et højt forsyningssikkerhedsniveau på energi, og det er også muligt i fremtiden at fastholde dette niveau. For at kunne fastholde niveauet kræves vedvarende opmærksomhed på udviklingen, idet den allerede igangværende omstilling til vedvarende energi indebærer brug af nye VE-teknologier og dermed på længere sigt ændrede forudsætninger for sikkerheden. Markederne for handel med el og gas er ligeledes under fortsat udvikling. Dels som følge af en fortsat stigende mængde vedvarende energi, dels som følge af et generelt ønske om størst mulig markedsdannelse af handlen med energi. Markedet og driften af el- og gastransmissionsnettene er i disse år præget af, at der som led i det europæiske energisamarbejde skal implementeres nye fælles netregler for drift, markeder og nettilslutninger.

Årets temaer
Systemplan 2016 indeholder to temaer om el- og gastransmissionsnettene. I ’Drift af et vinddomineret elsystem’ beskrives, hvorledes det frem til i dag er lykkedes Danmark at integrere en stor mængde vindkraft i energisystemet stort set gennem en fortsat udvikling af allerede eksisterende værktøjer som fx elmarkedet og driftsprocedurerne. I temaet ’Gassystemets fremtidige rolle’ beskrives, hvorledes Energinet.dk og gassystemets øvrige aktører gennem dialog og samarbejde i fremtiden skal udvikle det nuværende naturgasnet til at indgå i et energisystem baseret på vedvarende energi.

Find Systemplan 2016 her.

Systemplan 2016’s redaktion blev afsluttet ultimo november 2016.

Systemplanens to temaer oversættes til engelsk og forventes tilgængelig på Energinet.dk’s hjemmeside i januar måned.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.