systemperspektiv graf2

Nye energiværker og prosumers kan spille en stor rolle i fremtidens energisystem

I analysen Systemperspektiv 2035 ser Energinet på udfordringer og muligheder i Danmarks fortsatte rejse mod et grønt energisystem. Analysen inddrager både den europæiske energiudvikling og storskalaløsninger, og hvad der kan komme til at ske på en typisk dansk villavej med små solceller og husstandsbatterier. Systemperspektiv 2035 giver bl.a. bud på, hvordan den stigende mængde vind og solenergi kan bruges til varme, transport og højværdi VE-produkter, der kan eksporteres og blive en gevinst for Danmark.

Danmark er kommet langt med den grønne omstilling. Om to år runder vi en vindandel på 50 procent i elsystemet, biogas har på ganske kort tid vokset sig stort og udgør ca. 12 procent af det samlede gasforbrug, biobrændsler erstatter kul i flere kraftværker mv.

Men hvad kommer der til at ske fremover på Danmarks fortsatte rejse mod 2050 og målet om at blive uafhængige af fossile brændsler?

Det giver Energinet et bud på i analysen ”Systemperspektiv 2035”.

Energinet har ansvaret for forsyningssikkerhed for el og gas – ikke bare i dag, men også på langt sigt - og derfor er der brug for scenarier og udfaldsrum, der viser, hvordan energisystemet kan udvikle sig, så Danmark kan lave en effektiv dimensionering af transmissionsnettene for el og gas samt øge el- og gassystemernes samspil med andre energisektorer.

Europæiske scanarier

Analysen tager udgangspunkt i tre fælleseuropæiske scenarier, der udspænder et sandsynligt udfaldsrum for den overordnede udvikling i den europæiske energiforsyning: To grønne og et mindre grønt scenarie. Fælles for alle tre scenarier er dog, at der vil komme meget mere vindkraft og solenergi i Europa. I Nordvesteuropa vil andelen af vind og sol i elforsyningen være fordoblet i 2035.

 

Vind og sol ventes at være blandt de billigste energikilder til elproduktion, og derfor kommer varierende elproduktion til at fylde meget mere.
Derfor bliver det i endnu højere grad en god idé at koble elsystemet tættere til andre sektorer.

Vind og sol i andre sektorer

Systemperspektiv 2035 finder det effektivt at integrere vind og sol i varmesektoren, i transportsektoren, og i nye typer af ”energiværker” lave vind og sol om til VE-brændstoffer mv.
Netop integration og forædling af vind og sol via elektrolyse til nye højværdiprodukter, som VE-brændstoffer, VE-gas, mm., og også VE-plast, VE-kunstgødning eller helt femte grønne produkter, kan komme til at spille en stor rolle.

Faktisk peger analysen på, at Danmark har en konkurrencemæssig styrkeposition i forædling af grøn strøm til højværdi energiprodukter, som kan sælges på det internationale marked: Masser af vind i Nordsøregionen, konkurrencedygtige elpriser, et fjernvarmesystem, der kan udnytte overskudsvarme, stor erfaring med at håndtere biomasse i energisektoren mv.

Prosumers

Systemperspektiv 2035 ser også på trenden med udvikling af ”prosumeres”, dvs. forbrugere som har solceller og lokale batterilagre. Det er en udvikling, som vurderes at kunne få stort omfang de kommende årtier. Analysen peger på, at de to udviklingsretninger, storskalaløsninger og distribuerede forsyningsløsninger, kan understøtte hinanden – overskuds-el om sommeren fra distribuerede solceller kan udnyttes i energiværker, og offshore vindkraft kan om vinteren forsyne ”prosumeren”.

Ingen facitliste

Systemperspektiv 2035 er ikke en facitliste, men beskriver mulige udviklingsretninger. Bl.a. anslår analysen, at energiværker på langt sigt kan forædle elproduktion fra vind og sol til produkter, der kan erstatte fossil olie og gas - elproduktion der svarer til mellem en tiendedel af det nuværende danske elforbrug og måske op mod halvdelen af forbruget.

KONTAKT

FAKTA

Læs Systemperspektiv 2035

Foruden hovedrapporten Systemperspektiv 2035 udgiver Energinet flere baggrundsrapporter

Analyserne bygger på tre europæiske energiscenarier:
Global Climate Action (GCA): Et ambitiøst, grønt scenarie, hvor der samarbejdes stærkt på tværs af lande i Europa. Både med infrastruktur og regulering.
Distributed Generation (DG): Også et ambitiøst, grønt scenarie, men hvor der i langt højere grad er nationale, lokale og individuelle løsninger, der sikrer omstillingen.
Sustainable Transition (ST): Det mindst ambitiøse scenarie. Dog stadig med meget mere vind og sol end i dag, pga. stadig faldende priser.   

 

Forsyningssikkerhed nu og i fremtiden

Energinet har ansvaret for forsyningssikkerhed for el og gas  - både nu og på langt sigt. Derfor er det nødvendigt at analysere udviklingstendenser og mulige fremtidsscenarier, for at kunne lave den mest effektive tilpasning af el- og gastransmissionsnet og i tide forberede samarbejder og sammenkoblinger af energisektorer - el, gas, varme, transport mv.

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.