’Systemplan 2018 – El og gas i Danmark’ – årets gennemgang af Energinets arbejde med udvikling af el- og gastransmissionsnettene

Energinet udgiver i dag ’Systemplan 2018 – El og gas i Danmark’. Systemplanen er en årlig rapportering fra Energinet til Energistyrelsen, hvor Energinet redegør for varetagelse af opgaver inden for el- og gasområdet.

Planlægning for el og gas i et helhedsperspektiv
Energinet arbejder for udvikling af el- og gastransmissionsnettene i et helhedsperspektiv. Centralt i dette arbejde står Energinets analysearbejde, hvor der i 2018 har været stor opmærksomhed både på betydningen for Danmark af nye scenarier for den fremtidige energiomstilling i Europa og på betydningen for det danske energisystem af nye og snart konkurrencedygtige lilleskala-teknologier som solceller, elbatterier og effektive varmepumper til husstande mv.

Ligeledes har Energinets F&I-indsats (forskning, udvikling, demonstration og innovation) spillet en central rolle i 2018 og kommer også til at gøre det i årene fremover. I lyset af det danske samfunds målsætninger på klimaområdet og det seneste energiforlig fra juni måned 2018 er der pres på blandt andre Energinet med hensyn til at udvikle og implementere nye løsninger, der muliggør en omkostningseffektiv omstilling af energiforsyningen, hvor der tages hensyn til såvel samfundets som den enkeltes omkostninger.

Fortsat videreudvikling af fremtidsscenarier, analyse af fremtidens energisystem og forsknings- og innovationsindsatsen er vigtige elementer i Energinets helhedsorienterede planlægning for udvikling af energiinfrastrukturen, energimarkederne, systemdriften og forsyningssikkerheden.

Energinets opgaver på el- og gasområdet
Systemplanen redegør for de lovbundne opgaver inden for anlægsaktiviteter, forsyningssikkerhed og systemdrift på el- og gasområdet. Energinet arbejder løbende på at tilpasse de danske el- og gastransmissionsnet til de faktiske behov – såvel på kort som langt sigt. Danmark har i dag et højt forsyningssikkerhedsniveau på energi, og det er også muligt i fremtiden at fastholde dette niveau. 

På elområdet har 2018 i høj grad været præget af nye formkrav til udarbejdelse af den årlige redegørelse for elforsyningssikkerhed og arbejdet hen imod, at Energinet fremadrettet også skal udarbejde såkaldte strategiske investeringsplaner. Sideløbende hermed er det løbende arbejde med markedsudvikling, systemdriftsudvikling, udarbejdelse af nye netregler, samarbejdet med europæiske og danske partnere og interessenter samt udbygning, renovering og forbedring af det danske elnet fortsat.

På gasområdet har arbejdet med projektet Baltic Pipe for en ny transmissionsforbindelse for naturgas mellem Nordsøens norske gasfelter og Polen haft en fremtrædende plads i 2018. Projektet vil bidrage til at understøtte forsyningssikkerheden i Central- og Østeuropa samt fastholde lave tariffer for brug af det danske gasnet. Herudover har den langsigtede omstilling fra naturgas til opgraderet biogas og andre grønne gasser en central placering i disse år. I 2018 forventes bionaturgas at udgøre knap 8 procent af gasleverancer til danske kunder, og med en forventet stigning til cirka 15 procent i 2020 begynder bidraget at være mere mærkbart.


Særlige emner
I Systemplan 2018 har der efter aftale med Energistyrelsen været fokus på fire emner, som har fået en lidt mere uddybende beskrivelse. De fire emner er energieffektivitet, elforsyningssikkerhed, Baltic Pipe og samarbejdet mellem Energinet og distributionsvirksomhederne på elområdet.

Læs rapporten: Systemplan 2018 – el og gas i Danmark

Engelsk udgave følger snarest.

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.