Thor mast Strellevvej_400 kV luft

Naboer inviteres til at komme med ønsker til 400 kV-linjeføring

Frem til midten af oktober kan borgere og kommuner komme med input til justering af Energinets forslag til placeringen af højspændingsmaster, ledninger og kabler mellem Holstebro og den dansk-tyske grænse.

Energinet er nu klar med et forslag til linjeføring af de nye 400 kilovolt elforbindelser mellem Endrup ved Esbjerg og Idomlund ved Holstebro samt mellem Endrup og grænsen. Forslag til, hvor der skal lægges kabler i stedet for at blive rejst højspændingsmaster, indgår også i linjeføringen.

Energinets forslag til linjeføring for 400 kV forbindelsen. De gule markeringer er her, hvor Energinet foreslår, at luftledninger erstattes af kabler i jorden. Det er maksimalt muligt at kabellægge ca 26 km.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en række tekniske og miljømæssige undersøgelser og efter at have været i dialog med de kommuner, elforbindelserne går igennem. Nu opfordres borgerne i de berørte områder til at komme med input til linjeføringen.

Mulighed for at justere forslag

- For at vi kan tage mere individuelle hensyn til de berørte borgere, skal vi kende deres behov og ønsker. Fx vil vi gerne vide, om der er landmænd med planer om at udvide bedriften, og om der er boligejere, der bor tæt på anlægget, som ønsker at sælge huset. Vi opfordrer derfor borgerne på hele strækningen mellem Idomlund og grænsen til at kigge nærmere på vores forslag og sende os deres bemærkninger og ønsker inden den 21. oktober. Det giver os mulighed for at justere vores forslag, inden vi sender et endeligt forslag sammen med miljøkonsekvensrapporten til Miljøstyrelsen, der behandler miljøkonsekvenserne af den valgte linjeføring, siger projektleder Christian Jensen, Energinet.

- Vi er klar over, at myndighedernes behandling af miljøkonsekvensrapporten kan medføre behov for ændring af linjeføring eller kabellægning af andre strækninger, end vi har foreslået. Disse eventuelle ændringer og deres begrundelse vil komme frem i anden offentlighedsfase, hvor alle vil have mulighed for at sende bemærkninger til myndighederne, tilføjer Christian Jensen.

Næste skridt i planlægningen af linjeføringen
Før Energinet kan gå i gang med at etablere de nye elforbindelser, skal der foreligge et plangrundlag, og Miljøstyrelsen skal gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af projekterne og udstede VVM-tilladelser.

Miljøkonsekvensvurderingen blev indledt i 2018, hvor offentligheden blev opfordret til at komme med forslag og bemærkninger i den første offentlighedsfase. I løbet af 2020 vil anden offentlige høring blive gennemført. Her vil Energinets miljøkonsekvensrapport, der indeholder et tilrettet forslag til linjeføring, blive lagt frem.  Energinet vil i den forbindelse holde borgermøder, og borgerne vil igen få mulighed for at kommentere projektet.

Hensyn til borgerne vejer tungt
Forslaget til linjeføring bygger på en lang række principper og hensyn – hensyn til natur, fredninger, anden planlægning, fortidsminder, visuelle forhold og ikke mindst hensyn til de mennesker, som bor i områderne.
 
- Vi har bestræbt os på at lave et forslag, som tager så mange hensyn som muligt. Især har vi lagt vægt på hensyn til de borgere, som bor i områderne, og vi har bestræbt os på at lægge linjeføringen så langt væk fra bymæssig bebyggelse som muligt og forsøgt at minimere påvirkningen af boliger i det åbne land. Der er dog desværre enkelte husstande, som kan få luftledningen særdeles tæt på, hvis det nuværende forslag realiseres. Disse borgere har vi talt med, og vi vil lytte særligt opmærksomt til deres behov og ønsker, siger Christian Jensen.  

26 km kabler fordelt på 9 områder

I Energinets forslag til linjeføring indgår også forslag til, hvor elforbindelsen skal etableres med kabler i jorden i stedet for med luftledninger. I forslaget indgår der ca. 25 km kabel. Af tekniske årsager er det kun muligt at lægge 26 km svarende til 15 procent af den 170 km lange strækning i jorden. Det bekræftede udenlandske eksperter i slutningen af 2018

- Vi har fordelt de 25 km 400 kV kabler i jorden mellem 9 områder. De konkrete områder er valgt ud fra, hvor vi vurderer, det giver størst værdi for borgere og natur, at elforbindelsen etableres med kabler fremfor luftledninger, siger Christian Jensen. - Der kan komme justeringer til disse strækninger. Derfor er det fint at have en ekstra kilometer kabel at gøre godt med, tilføjer han.

Energinet skrev i sidste uge til de ca. 1900 lodsejere inden for projektområdet for at fortælle, hvornår forslaget til linjeføring vil blive offentliggjort og for at opfordre dem til at indsende bemærkninger til Energinets forslag. De ca. 700 husstande, som bor tættest på den foreslåede linjeføring eller kan få en luftledning eller et jordkabel på deres grund, er desuden inviteret til dialogmøder med Energinet.

KONTAKT

Se detaljerede kort

Har du modtaget brev fra Energinet om ruteforslaget og bor mellem Idomlund og Endrup, kan du læse mere her under "Forslag til linjeføring". Du kan bl.a. finde kort, hvor du kan zoome ind og ud på ruteforslaget.

Har du modtaget brev fra Energinet om ruteforslaget og bor mellem Endrup og landegrænsen, kan du læse mere her under "Forslag til linjeføring". Du kan bl.a. finde kort, hvor du kan zoome ind og ud på ruteforslaget.

 

HVORFOR NYE ELFORBINDELSER?

Den grønne omstilling skaber i de her år store forandringer for elsystemet. Kraftværker i byerne lukker, og der udbygges massivt med vind og solenergi – især mange vindmøller til lands og vands i Vest- og Nordjylland. Produktionen fra vind og sol ventes at blive tredoblet inden 2030, fx er flere nye havmølleparker allerede besluttet, og regeringen undersøger desuden muligheden for at bygge op til 10 gigawatt havvind og en energiø i Nordsøen. Samtidig har eltransmissions-nettet enkelte steder allerede i dag nået sin øvre grænse. Det gælder fx mellem Idomlund og Karlsgårde ved Varde. Derfor skal det opgraderes til 400 kilovolt.

Når vindenergi skal dække langt størstedelen af vores elforbrug, kommer der også mange flere timer med større produktion end det samlede danske elforbrug, ligesom der bliver tidspunkter, hvor den vedvarende energiproduktion ikke kan dække elforbruget. Et af midlerne til at sikre en effektiv grøn omstilling med en sikker elforsyning er at udveksle el med naboerne gennem elforbindelser over grænserne. Derfor bygger Danmark og England en elforbindelse over Nordsøen, Viking Link. Den vil fra 2023 forbinde elnettene i de to lande og give et milliardoverskud til det danske samfund. Med en så stor enhed som Viking Link i det danske elsystem er det nødvendigt at have back up i tilfælde af, at der opstår fejl på kablet. Derfor forstærkes elnettet fra Endrup til landegrænsen, så der øjeblikkeligt kan hentes reservestrøm i Centraleuropa. Den nye forbindelse til Tyskland øger samtidig handelskapaciteten over grænsen.

FÆRRE MASTER
Samtidig med, at der laves en ny 400 kV-forbindelse, er det besluttet, at hele 150 kV-luftledningsnettet i de berørte kommuner skal erstattes af kabler i jorden.
Det afgjorde den daværende regering med opbakning fra flertallet af Folketingets partier, da de vedtog, at så meget af den nye 400 kV-forbindelse, som det er teknisk muligt, skal lægges som kabler i jorden. I dag er der 324 km luftledninger i de seks berørte kommuner. Når de nye 400 kV-net er etableret, og kabellægningen af 150 kV-nettet er gennemført, vil der i alt være ca. 145 km luftledninger. Med den politiske beslutning om øget kabellægning vil der blive markant færre borgere, der bliver naboer til luftledninger i de berørte kommuner. Der er i dag ca. 8000 naboer inden for 500 meter til de eksisterende luftledninger. Når kabellægningen er gennemført vil dette tal være reduceret til omkring 900 husstande.

 

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.