behovsanalyse pix

Den grønne omstilling medfører forandringer i landskabet

Vedvarende energi fra vind og sol vil vokse markant, i takt med at vi skal bruge grøn strøm i elbiler, til varmepumper mv. Det kan det nuværende elnet ikke alle steder håndtere. Omvendt vil naturgasforbruget falde, mens de grønne gasser skal øges og bruges til helt andre ting end i dag. Energinet udgiver derfor nye analyser for at gøre opmærksom på fremtidens behov i el- og gasnettet og skabe dialog, så vi som samfund i fællesskab finder de bedste løsninger.

Produktion og forbrug af grøn strøm vil frem mod 2040 vokse markant. Den maksimale produktion, som vindmøller og solceller kan levere, vil gå fra i dag 7,4 GW til måske op mod 26 GW. En tre- eller firdobling vil mange steder skabe problemer for det nuværende højspændingsnet. Det er ikke bygget til at håndtere så store mængder energi.

På samme måde vil det danske gassystem undergå store forandringer. Fremtidens forbrug vil ikke på samme måde flyde ind fra Nordsøen og sprede sig ud i alle grene af landet, men blive lavet på en masse lokale biogasanlæg mv. og blive brugt lokalt eller sendt på kryds og tværs af landet.

Derfor udgiver Energinet nu analyserne ”Langsigtede udviklingsbehov i elnettet” og “Langsigtede udviklingsbehov i gassystemet”.


  
- Nogle af udfordringerne ligger 10-20 år ud i fremtiden, men andre er faktisk lige om hjørnet. Allerede nu er der fx steder, hvor stor lokal produktion fra vind og sol udfordrer elnettet. Det er vigtigt, at vi får en god dialog med kommuner, lokalsamfund, virksomheder, energibranchen og alle andre om udfordringerne, og hvordan vi som samfund laver den bedste grønne omstilling og i fællesskab finder de løsninger, der sikrer, at fx en fordobling af elforbruget ikke betyder dobbelt så mange elmaster og luftledninger, siger Hanne Storm Edlefsen, områdeleder for Strategisk Planlægning i Energinet Elsystemansvar.

Hvis mere elnet er eneste løsning 
Analyserne viser bl.a., hvor der vil blive brug for at udbygge højspændingsnettet, hvis nedgravede kabler og nye luftledninger er de eneste værktøjer, vi som samfund tager i brug. Men der kan også være andre løsninger, understreger Hanne Storm Edlefsen.
  
Fx hvis vindmølleparker eller store solcelleanlæg placeres smarte steder, kan behovet for forstærkninger af elnettet nogle gange mindskes og måske helt undgås. Eller hvis fremtidens elektrolyseanlæg, der skal lave grøn strøm om til brint og andre grønne brændsler, placeres tæt ved store vindmølleparker eller solcelleanlæg, skal strømmen ikke transporteres på tværs af landet. Det kan omvendt kræve nye nedgravede brintrør. 

Der kan også være helt andre løsninger, lokale løsninger, markedsløsninger, hvor det er muligt at skrue op og ned for produktionen eller forbruget – fx hvis der i et lokalområde med stor vind- eller solproduktion er virksomheder eller andre, der kan opsluge produktion, når det rigtigt blæser, eller solen skinner, forklarer Hanne Storm Edlefsen. 

Dialog og gode ideer på bordet
- Vi står overfor en kæmpe forandring af hele energisystemet, og derfor skal vi i god tid have alle gode ideer på bordet og drøfte, hvordan den grønne omstilling kan komme til at påvirke landskabet, naboer og lokalsamfund. Vi vil få mange flere vindmøller på havet og store solcelleanlæg på land. Og vi der vil også skyde nye biogasanlæg og måske også brintfabrikker op. Vi kommer heller ikke uden om, at elnettet nogle steder skal forstærkes eller udbygges med kabler i jorden eller luftledninger, men andre steder findes der måske løsninger, der kan være både billigere for samfundet og mindre indgribende for de folk, der bor i området, siger hun.  

Invitation til webinar
Med rapporterne inviterer Energinet borgere og interessenter til dialog om den grønne omstilling og udviklingen af el- og gassystemet – blandt andet med et åbent webinar for interessenter i november om analyserne, og hvad de kan bruges til. Læs mere om webinaret her.
  
Behovsanalyserne indgår desuden i forarbejdet til Energinets fremtidige opgave med at lave Langsigtede Udviklingsplaner, som løbende skal pege på behov og løsninger for el- og gasnettet. Analyserne følges op af en række andre delanalyser frem mod aflevering af den første Langsigtede Udviklingsplan, der efter planen skal udkomme i 2022.  
 
Kort fra analyserne: I analyserne peger Energinet bl.a. på, hvor der er behov for nye tiltag for at undgå, at elnettet bliver overbelastet i takt med at elproduktionen og elforbruget øges markant. Analyserne bygger på Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet i 2019 (AF19). Der er desuden udarbejdet to scenarier til perspektivering. Det blå scenarie medtager øget elektrificering, betydelig udbygning af havvind og PtX-udbygning. Det gule scenarium medtager også øget elektrificering og PtX-udbygning samt markant udbygning af solceller på land. Farverne viser, hvor højspændingsnettet risikerer at blive overbelastet og "gå i rødt” i de forskellige scenarier.
 

KONTAKT

KERNEBUDSKABER

5 kernebudskaber om el
1. Produktion og forbrug af vedvarende energi vil vokse markant frem mod 2040

2. Grøn omstilling vil indebære en overbelastning af det eksisterende elnet 

3. Overbelastning af elnettet vil medføre behov for tiltag, der kan aflaste eller styrke elnettets kapacitet

4. Grøn omstilling vil medføre behov for udbygninger af elnettet, men hvornår og hvor meget er usikkert

5. Behovet for udbygninger af elnettet kan mindskes med løsninger, som skaber bedre samtidighed eller geografisk balance mellem produktion og forbrug
 

5 kernebudskaber om gas

1. Produktion og forbrug af vedvarende energi vil vokse markant frem mod 2040

2. Naturgas vil fortsat blive transporteret i gassystemet side om side med grøn gas

3. Gasforbruget forandres som følge af grøn omstilling

4. Ændringerne i forbrug og produktion medfører, at gassystemet skal omstilles

5. Power-to-X kan både give øget produktion af VE-gas og øget forbrug af gas

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.