tarif net og system
Energinets tarif for forbrugernes anvendelse af transmissionsnettet er delt op i hhv. net- og systemtarif. Nettariffen dækker omkostninger til drift og vedligehold af nettene og udlandsforbindelser. Systemtariffen dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet.

Energinets eltariffer bliver i 2021 samlet 11,0 øre pr kwh

I september meddelte Energinet, at forbrugernes 2021-tariffer til Energinet ville stige fra 9,7 øre til mellem 10,9 og 11,3 øre pr kWh. Tarifferne for næste år er nu endeligt fastlagt til 11,0 øre pr kWh. Omstillingen til grøn energi og især udgifter til de ydelser, der skal opretholde forsyningssikkerheden, får tarif til at stige.

Elforbrugerne skal i 2021 betale 11,0 øre per kilowatt-time (kWh) i tariffer til Energinet. Pengene går til at drive og udvikle højspændingsnettet, så danskerne fortsat har høj forsyningssikkerhed, samtidig med at mere og mere grøn strøm fra vind og sol indpasses i elnettet.

11,0 øre er en stigning på 1,3 øre i forhold til 2020-tarifferne, der samlet set er på 9,7 øre pr kWh. 

- Vi har stort fokus på at indpasse mere grøn energi og opretholde høj forsyningssikkerhed. Det skal vi gøre effektivt, så vi sikrer så lave tariffer som muligt. Men vi oplever i de her år en stor stigning i udgifterne til at sikre danskernes forsyningssikkerhed, og det presser den samlede tarif op, siger Søren Dupont Kristensen, administrerende direktør i Energinet Elsystemansvar.

Nye markeder og nye aktører
Den grønne omstilling medfører, at traditionelle kraftværker lukker eller kører i færre timer. Vi er i de her år i en overgangsfase, forklarer Søren Dupont Kristensen. 

- I takt med at kraftværkernes driftstimer reduceres, er der er færre aktører på markedet for systemydelser, og det betyder mindre konkurrence. Derfor udvikler vi nye markeder nationalt og internationalt, så vi kan få alle balanceringsressourcer i spil. Det gælder fleksibilitet fra stort og småt forbrug og balanceringsressourcer fra sol og vind. Når de vedvarende energiteknologier, som er grundstenen i vores grønne omstilling, også kan bidrage til at balancere elnettet, så er vi nået meget langt i Danmark, siger Søren Dupont Kristensen, der tilføjer, at det forventes at medføre lavere omkostninger, når nye teknologier og aktører kommer med i systemydelsesmarkederne.

Også andre forhold bidrager til tarifstigningen, ligesom der er ting, der trækker tarifferne ned. Fx når elforbruget stiger, medfører det et fald i tariffen, da der er flere til at dele de samlede omkostninger.

For en typisk husholdning medfører tarifstigningerne en merudgift på ca. 50 kroner om året. For de største virksomheder (100 GWh) er merudgiften ca. 1.3 millioner kroner om året.

Mere strøm over større afstande
I takt med den grønne omstilling opstår der behov for udbygninger og forstærkninger af elnettet. Det blev oprindeligt bygget med store kraftværker placeret centralt og nær de store forbrugscentre som rygrad. Allerede i år udgør vind og sol ca. halvdelen af vores elforbrug, og frem mod 2030 skal hele elsystemet være grønt. Det betyder, at strømmen i langt højere grad bliver lavet på havet eller i egne af landet, hvor der er relativt lille forbrug. Og ikke nok med at strømmen skal transporteres længere, der skal transportere mere strøm, dels fordi vores forbrug stiger i takt med at benzin- og dieselbiler udfases til fordel for elbiler, elektriske varmepumper erstatter oliefyr og naturgaskedler osv., dels fordi elproduktionen svinger meget mere, fx er meget høj, når det blæser.

- Vi er meget bevidste om at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre forbrugerne så lave tariffer som muligt, men omvendt kommer vi som samfund ikke igennem så store og markante ændringer uden udgifter. Den grønne omstilling forandrer fundamentalt mange dele af elsystemet. Sol- og vindkraft er nu de billigste former for elproduktion, men samtidig stiller det nye og større krav til net og balancering, for at forsyningen er stabil og tilgængelig for forbrugerne, siger Søren Dupont Kristensen.

Han peger på, at der også i de kommende år vil være usikkerheder og forhold, der kan få udgifterne og dermed tarifferne til at svinge op og ned, fx: hvornår nye teknologier og aktører kan byde ind i systemydelsesmarkedet, omkostninger til havarier og nedbrud på grund af et aldrene elnet, stigninger i elforbruget mv. Derfor vil Energinet arbejde på at skabe yderligere gennemsigtighed om den udvikling og de usikkerheder, der kan påvirke forbrugerne tarif op eller ned. 
 
Bredt fokus på effektiv omstilling
I tillæg til de markeds- og driftsaktiviteter, der skal sikre en effektiv grøn omstilling og en lavere tarif, arbejder Energinet også løbende med at øge den interne produktivitet. I 2020 forventes realiseret en syv procents produktivitetsforbedring, og i 2021 ventes yderligere 5 procents produktivitetsforbedring. Dette fokus fortsættes i de kommende år.

Sådan er prisen på en kilowatt-time, som forbrugerne modtager, sammensat. Energinets tariffer er markeret med grønt. Kilde Elpris.dk

 

 

KONTAKT

LÆS OGSÅ

Meddelelse fra 7. september 2020:

"Energinet forventer stigende eltariffer i 2021"

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.