Thor mast Strellevvej_400 kV luft
På ca 80 af den i alt 170 kilometer lange strækning står der i dag en 150 kV luftledning. Den nye 400 kV-forbindelse, der skal gå hele vejen, vil få højere og bredere master. Her en visualisering af den nye forbindelse..

Borgerforslag om at droppe luftledninger baseret på fejltolkning af rapport

Det er fuldt forståeligt, at lodsejere, naboer og lokalområder helst vil være foruden nye elledninger, forklarer Henrik Riis, direktør i Energinet Eltransmission. Men behovet for at forstærke elnettet langs den jyske vestkyst er kun blevet større, siden det i 2017 blev besluttet at lave en 400 kV-forbindelse. Elsystemet er under store forandringer, og energiøer overflødiggør ikke elforbindelsen på land.

Et borgerforslag på Folketingets hjemmeside argumenterer for, at den kommende forstærkning af højspændingsnettet langs den jyske vestkyst skal droppes. Forstærkningen er overflødig, mener forslagsstillerne.

"Jeg forstår godt, at mange gerne ser et projekt med nye og større elmaster lagt i graven – eller gravet ned som jordkabler. Jeg kender ikke mange, som synes, at elmaster pynter i landskabet. Men det er ikke rigtigt, at forstærkningen er overflødig – faktisk er behovet øget, siden beslutningen blev truffet i 2017", siger Henrik Riis, direktør i Energinet Eltransmission, og peger på, at der heller ikke er ny viden, der muliggør, at en større del af forbindelsen fra Idomlund ved Holstebro over Endrup ved Esbjerg til den dansk-tyske grænse kan lægges i jorden.

Vind, sol og nye parker
Siden beslutningen om at forstærke og udbygge det vestjyske højspændingsnet blev truffet, er der opsat endnu mere vindenergi i området. Nye, store solcelleparker er på vej, og desuden er flere havmølleparker siden besluttet – de to kystnære havmølleparker Vesterhav Nord og Syd på hver 170 MW, samt Thor Havmøllepark, der med sine 800 MW vil kunne dække 800.000 husstandes elforbrug.

Al den strøm skal samles op og sendes ud til både lokale forbrugere og forbrugere i resten af landet og nabolande. Og der bliver brug for den grønne strøm: Vores elforbrug ventes at blive fordoblet, fordi vi begynder at køre i elbiler, bruge elektriske varmepumper i stedet for oliefyr og naturgaskedler, og store elektrolyseanlæg vil i fremtiden lave vind og sol om til brint og grønne brændsler til industri, skibstrafik, luftfart mv. - fx blev planer om et stort anlæg ved Esbjerg for nyligt annonceret.

150 kV forstærkes til 400 kV
Derfor er det nødvendigt at forstærke nettet ved bl.a. at udskifte de 150 kV-højspændingsforbindelser, der i dag står på en del af strækningen mellem Idomlund og den dansk-tyske grænse, med 400 kV-højspændingsforbindelser. Det betyder også, at de dele af strækningen, hvor der i dag ikke er elmaster og luftledninger, får en ny, synlig elforbindelse gennem landskabet.

Rapport fejlfortolkes
Borgerforslaget ”De planlagte 500 elmaster i Vestjylland skal aflyses! De er nu overflødige!” henviser bl.a. til en rapport lavet for Energistyrelsen af rådgivningsfirmaet COWI. Rapporten hedder ”Cost benefit analyse og klimaaftryk af energiøer i Nordsøen og Østersøen”.

COWI-rapporten kigger imidlertid alene på de søkabler, som skal bringe strømmen fra de mange nye havmøller til en energiø og derfra i lange jævnstrømsforbindelser ind til land. 
Jævnstrøm bruges, når strøm skal sendes over meget lange afstande mellem to punkter, fx en energiø og Danmark eller et andet land.

Der er langs den jyske vestkyst brug for en vekselstrømsforbindelse - den samme type anlæg som resten af vores højspændingsnet er bygget op af. Vekselstrøm giver mulighed for, at man undervejs kan opsamle strøm og sende den videre - at der undervejs er "afkørsler og tilkørsler" i form af transformerstationer. Denne mulighed fås ikke ved brug af jævnstrøm. 

Den grønne omstilling kan også ses i landskabet
Uanset hvor i det jyske elnet, ilandføringskablerne fra kommende energiøer bliver koblet på, vil der være behov for at opsamle og distribuere den stigende mængde strøm langs Vestkysten. Heller ikke forslag om at lave nedgravede jævnstrømskabler mellem Vestjylland og Østjylland vil løse behovet for at opsamle og distribuere strøm i Syd-, Sønder- og Vestjylland og dermed overflødiggøre 400 kV-forbindelsen.

Henrik Riis, direktør i Energinet Eltransmission.

"Vi følger hele tiden den teknologiske udvikling tæt, og vi forsker og udvikler for at sikre, at fremtidens udbygning af elnettet kan ske så skånsomt som muligt for naboer og natur. Men det er desværre ikke rigtigt, når borgerforslaget nævner, at ”teknologiudviklingen for transport af strøm har nu overhalet og overflødiggjort hovedparten af el-transmission i luftledninger.” Den grønne omstilling skaber store forandringer i hele energisystemet, og vores forsyningssikkerhed skal fremover sikres på helt nye måder, og noget af det vil uvægerligt kunne ses i landskabet. Jeg kan godt forstå, at især de lodsejere og naboer, der bliver berørt, kan blive trætte af det, men vi kommer desværre ikke i mål med en kæmpe grøn omstilling, uden at det vil skabe gener nogle steder", siger Henrik Riis. 

De kommende elmaster er her visualiseret. De er designet med en bred bærearm øverst, således at alle ledninger kan hænge i et niveau og ikke over hinanden, hvilket ville have gjort masterne højere.

 

KONTAKT

LÆS MERE

Svar fra klima-, energi- og forsyningsministeren på et udvalgsspørgsmål fra Folketingsmedlem Ulla Tørnæs (V) om samme COWI-rapport og problematik, der nævnes i borgerforslaget.

Artikel i Ingeniøren om samme COWI-rapport og eksperters vurdering af forslag fra borgergruppe om at droppe 400 kV-forbindelse (plus-artikel)

Teknisk redegørelse der slår fast, at højst 15 procent af en vekselstrømsforbindelse mellem Idomlund og den dansk-tyske grænse kan lægges i jorden. Lange strækninger vil medføre betydelige risici og potentielt kompromittere Danmarks forsyningssikkerhed. Redegørelsen hedder "Tekniske problemstillinger forbundet med nye transmissionsforbindelser i Danmark - Vestkystforbindelsen fra den tyske grænse til Endrup og Endrup-Idomlund" og findes på bl.a. denne side.

Faktaark om jævnstrøm og vekselstrøm:  

På denne side under "Teknisk redegørelse" finder du flere faktaark om jævnstrøm og vekselstrøm, bl.a.:

"Kabler kan kun benyttes i begrænset omfang"
"Teknisk udfordring - Jævnstrøm vil gøre elsystemet uhyre komplekst"

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.