vindmller Jylland_22
Vores strømproduktion kommer i meget højere grad som vinden blæser og solen skinner, og det skal ændret tarifdesign være med til at afspejle og understøtte.

Moderne eltarifdesign skal understøtte den grønne omstilling og fremtidens elforsyning

Den grønne omstilling kræver, at vi ændrer modellen for de tariffer, som elforbrugere og producenter betaler til eltransmissionssystemet. Nyt oplæg viser, hvordan fremtidens tariffer kan skrues sammen. Energinet opfordrer til, at alle deltager i den kommende dialog om ændringerne.

Den en grønne omstilling skaber store forandringer i elnettet og vender på flere måder hele elsystemet på hovedet. Derfor er der behov for at modernisere de tariffer, som elforbrugere og elproducenter betaler, for at Energinet kan drive og vedligeholde eltransmissionsnettet, og sikre at danskerne altid har strøm i stikkontakterne. 

Et nyt oplæg viser de ændringer, Energinet foreslår de kommende måneder og år.  

- De nuværende tariffer, hvor fx alle forbrugere betaler det samme, faste beløb per kilowatt-time, er meget simple og lette at forstå. Men de er også lavet i en tid, hvor vores strøm primært blev lavet på kraftværker. I fremtiden kommer langt det meste af vores strøm fra vind og sol, og vi skal bruge strøm mange flere steder end vi gør i dag, fx i elbiler, elektriske varmepumper, elkedler i fjernvarmen samt i produktion af brint og grønne brændsler. Det skal nye tariffer både afspejle og understøtte, siger Signe Horn Rosted, vicedirektør og leder af Forretning og Marked. 

Svingende produktion og fleksibelt forbrug 
Tidligere var det primært store, centralt placerede kraftværker, som hver dag skruede op og ned for produktionen, for at lave lige netop den mængde strøm danskerne havde brug for. I fremtiden vil langt det meste af produktionen komme, som vinden blæser, og solen skinner. Derfor må forbrugssiden i højere grad skrue op og ned – elforbruget skal være meget mere fleksibelt.  

Elsystemet bliver ydermere vendt på hovedet, fordi mange nye vindmøller og solcelleparker ofte bliver sat op i egne af landet – eller på havet – hvor der er god plads og færre naboer. Men her er der ikke et stort elforbrug, som kan opsluge den nye produktion, og ofte heller ikke et elnet, der kan transportere store mængder strøm væk. Derfor er der ofte brug for at forstærke eltransmissionsnettet.  

Ny model er mere omkostningsægte 
Energinet ønsker med en moderniseret tarifmodel at sikre, at eltarifferne i højere grad understøtter den grønne omstilling. Den nye tarifmodel skal understøtte elektrificeringen af Danmark bl.a. ved at den grønne strøm i højere grad kan udnyttes og omdannes til andre energiformer samtidig med at en ny og mere omkostningsægte struktur bidrager til at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling ved at undgå mere udbygning af elnettet end nødvendigt. 

Oplæg til ændringer 
Bl.a. foreslår Energinet, at forbrugernes nuværende net- og systemtariffer ændres, så dele af den nuværende betaling pr kilowatt-time erstattes af: 

- ”Tidsdifferentierede tariffer”, fx at det bliver billigere at bruge strøm om natten, hvor forbruget ofte er lavt, og nettet mindre belastet. 
- ”Kapacitetsbetaling” - at større forbrugere betaler et fast beløb for den maksimale effekt, de vil kunne hive ud af stikkontakterne. Jo større effekt, jo større kapacitetsbetaling. 
- ”Begrænset netadgang” hvor de helt store elforbrugere får en reduceret tarif, hvis deres forbrug kan afbrydes i situationer med lokal net-utilstrækkelighed. Derved reduceres behovet for netudbygning og det eksisterende elnet kan udnyttes bedre. 
- “Systemtariffen” kommer til at indeholde et element af fast betaling, der bedre afspejler omkostningsstrukturen i systemtariffen og dermed nedbringer prisen på at bruge en ekstra kilowatttime. 

Også for elproducenter foreslår Energinet ændringer, bl.a.: 

- Geografisk differentierede indfødningstariffer skal understøtte, at ny produktion, herunder vindmøller og solceller får et incitament til at placere sig, hvor der er plads i elnettet, hvorved den samlede omkostning til netudbygning kan reduceres. 

Energinet ser også potentialer for samplacering af storskala elproduktion og elforbrug på eltransmissionsnettet, og at ændrede eltariffer understøtter den samplacering. Men konkrete modeller herfor foreligger dog endnu ikke. 

Alle inviteres til deltage i arbejdet  
Energinet koordinerer arbejdet med modernisering af eltarifferne med de tilsvarende ændringer, som er på vej for elproducenter, som er tilsluttet i eldistributionsnettet. 

Energinet inviterer alle aktører til at deltage i arbejdet frem mod at få udfærdiget de endelige rammer for nye tariffer. Energinet afholder løbende aktørmøder i denne proces. 

Alle ændringer vil komme i offentlig høring og vil skulle godkendes af Forsyningstilsynet. Nogle tarifændringer vil desuden kræve ny lovgivning. 

 

KONTAKT

PRINCIPPER FOR NYE TARIFFER

Elforsyningsloven og Elmarkedsforordningen opstiller en række principper for, hvordan eltariffer kan udformes. Disse principper vil Energinet også lægge til grund for udviklingen af ændringerne. Det drejer sig blandt andet om, at tariffer skal: 

-ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til 
-tilvejebringe passende incitamenter på kort og lang sigt til at sikre et effektivt elsystem 
-være transparente og forståelige 

Du finder oplægget "Udvikling af Energinets Tarifdesign - maj 2021" på denne side.

KLIMAAFTALE 
Et bredt flertal af Folketingets partier indgik 22. juni 2020 en Klimaaftale. I den står bl.a.: 

”Der er desuden enighed om, at der indføres den nødvendige lovgivning, der muliggør indførelsen af et geografisk differentieret tilslutningsbidrag og indfødningstariffer for producenter på både distributions- og transmissionsniveau samt en ændring af Energinets kompensationsforpligtelse. Tiltagene skal bl.a. dække netselskabernes og Energinets omkostninger i forbindelse med udbygningen af vedvarende energi, som hidtil har været dækket af udligningsordningen. Ændringerne vil understøtte, at en større del af omkostningerne i nettet, som udbygningen af vedvarende energi giver anledning til, afholdes af producenterne selv. Tiltagene giver desuden økonomisk incitament til, at nye VE-anlæg placeres der, hvor elnettet bedst kan håndtere det og skærmer forbrugerne mod prisstigninger som følge af stigende omkostninger i lokale net.” 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.