Energinet sætter gang i miljøundersøgelser på havet ved energiøerne

Energinet har tildelt opgaven med at udføre miljøundersøgelser af energiøerne til Niras og Rambøll. Indtil 2024 skal de blandt andet kortlægge og undersøge havpattedyr, fiskebestande og fuglelivet på forskellige tidspunkter af året.

Niras skal lave miljøundersøgelser ved den kommende energiø i Nordsøen ca. 80 kilometer fra den jyske vestkyst, mens Rambøll skal udføre de samme undersøgelser i Østersøen dér, hvor havvindmøllerne skal snurre omtrent 20 kilometer ud for Bornholms sydkyst. Tildelingen til Niras og Rambøll er sket efter udbud. 

Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør for Energiøer i Energinet, udtaler: 

”Vedvarende energi fra vinden på Nordsøen og Østersøen skal medvirke til, at danskere og europæere med tiden kan bruge energi uden at skade klimaet. Men det er afgørende, at den grønne omstilling går hånd i hånd med beskyttelse af natur og dyreliv. Derfor glæder jeg mig over, at Niras og Rambøll nu kan gå i gang med de meget omfattende miljøundersøgelser på havet ved energiøerne.”  

Samtidigt med, at Energinet har tildelt opgaverne i forbindelse med miljøundersøgelser, er skibe på Nordsøen og Østersøen allerede godt i gang med at kortlægge havdybder, objekter på havbunden og de geologiske lag under havbunden. 

Data fra de geofysiske undersøgelser skal bruges, når vindmøller, kabler mv. skal anlægges på en teknisk holdbar måde. Men dataene vil så vidt muligt også indgå som baggrundsdata for miljø-undersøgelserne. 

Figur om miljoeundersoegelser

Miljøundersøgelser skal bruges i den lovpligtige miljøvurdering 
Anlæggelsen af energiøerne (vindmølleparker, elkabler på havbunden, elanlæg, mv.) er under-lagt miljøvurderingsloven.  Selve den inddæmmede ø i Nordsøen får desuden sin egen anlægslov (”Forslag til lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen”). Lovforslaget er i høring indtil 18. august 2021. 

De ansvarlige myndigheder skal gennemføre miljøvurdering af såvel ’planer og programmer’ (energiøer som overordnet politisk besluttet plan) som af de konkrete anlægsprojekter, der senere realiserer planen (fx elanlæg på land eller elkabler til udlandet).

Den ansvarlige myndighed for miljøvurderingen af planerne for energiøerne er Energistyrelsen. I den samlede opgave, som Niras og Rambøll har fået tildelt, indgår udarbejdelse af udkast til rapport efter miljøvurderingslovens bestemmelser, som Energistyrelsen skal bruge i deres miljøvurdering af planerne for energiøerne. Data til denne rapport vil primært bestå af eksisterende data. 

Data og rapporter fra de nye miljøundersøgelser, som Niras og Rambøll skal udføre, vil primært blive anvendt som en del af myndighedernes miljøvurdering af energiøerne senere i processen, når der er tale om konkrete anlægsprojekter. Det vil ske ved, at udbudsvindere af havvindmølle-parker anvender data fra miljøundersøgelserne i de miljøkonsekvensrapporter, de som bygherrer skal udarbejde for de enkelte anlægsprojekter og forelægge til myndighedernes godkendelse.

Høringer i forbindelse med miljøvurdering af planer for energiøerne
I efteråret 2021 indleder Energistyrelsen de første høringer i forbindelse med miljøvurdering af planer for energiøerne. For Energiø Nordsøen indledes høringen 23. august og for energiø Østersøen 4. oktober. Begge høringer varer 5 uger. 


Energiøer i Danmark

Et politisk flertal har besluttet, at der skal etableres 2 energiøer i Danmark. 

Den ene bliver en kunstigt inddæmmet ø ca. 100 kilometer ude i Nordsøen fra den jyske vestkyst. Når den er færdig, skal energiøen i Nordsøen opsamle 3 GW strøm fra havvindmølleparker tæt på øen og sende strømmen videre til Danmark og andre lande. På længere sigt skal energiøen i Nordsøen udbygges til at kunne rumme 10 GW. 

Den anden energiø er Bornholm, som efter planen bliver opsamlingssted for 2 GW strøm fra havvindmølleparker ca. 20 kilometer fra den bornholmske sydkyst. Herfra skal grøn strøm sendes videre til Sjælland og til udlandet. 

1 GW vindmøllestrøm kan cirka forsyne, hvad der svarer til det årlige elforbrug i en million husstande. 


 

Kontakt

Om miljøundersøgelserne

Miljøundersøgelserne vil blive gennemført på baggrund af såvel eksisterende data som nye undersøgelser i Nordsøen og Østersøen frem mod 2024. Blandt leverancerne vil være: 

Udarbejdelse af rapport til brug for miljøvurdering af planerne for energiøerne efter miljøvurderingslovens bestemmelser. 

Udarbejdelse af væsentligheds-vurdering i forhold til, om energiøer vil påvirke beskyttede Natura 2000 områder. 

Undersøgelser af dyre- og planteliv på havbunden. 

Undersøgelser af havpattedyr i området, deres antal og bevægelser. 

Undersøgelser af fugles migrationsruter, deres overvintring samt føde- og yngleområder. 

Undersøgelser af migrationsruter eller fødesøgning hos flagermus til havs. 

Undersøgelser af fisk og fiskepopulationer, deres gydeområder mv. 

Undersøgelser af fiskeriets aktiviteter i områderne.  

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.