Læs mere om resultaterne i TYNDP 2022

EUROPÆISKE TSO-SCENARIER viser veje mod et CO2-neutralt Europa

De europæiske paraplyorganisationer for TSO’er på el og gas, ENTSO-E og ENTSOG har udviklet fælles scenarier til brug i Ten-Year-Network-Development-Plan (TYNDP). TYNDP 2022-scenarierne viser mulige veje mod et CO2-neutralt Europa, hvor Danmark kan få en afgørende rolle i den grønne omstilling af hele EU.

Efter 2 års arbejde er TYNDP 2022-scenarierne nu offentliggjort. Scenarierne blev sendt i høring sidste efterår, og feedback fra aktørerne har været med til at definere de endelige scenarier. 

”Vi er glade for den feedback, som vi har fået fra forskellige europæiske aktører, der har hjulpet os med at forbedre scenarierne frem mod den endelige udgivelse”, udtaler Vice President for Systemudvikling i Energinet Systemansvar, Stine Grenaa Jensen, og fortsætter ”Det er gennem det store engagement fra både aktører og TSO’er, at vi er lykkedes med at udvikle 3 scenarier med forskellige udviklingsveje for den grønne omstilling i Europa, som vi i Energinet vil bruge som en del af vores fremtidige planlægningsarbejde”. 

Krigen i Ukraine og de energipolitiske initiativer i EU og i Danmark (herunder forsyningssikkerhed) kan påvirke de beskrevne scenarier. Særligt på den korte bane kan der ske et skifte i brændsler og en ændring i, hvem der er import/eksport-lande, men den grønne omstilling vil fortsætte og accelerere.

Danmark kan få en afgørende rolle i den grønne omstilling af Europa
TYNDP 2022-scenarierne viser potentialer for, at Danmark kan få en afgørende rolle i den grønne omstilling af Europa. Dermed viser scenarierne Distributed Energy og Global Ambition begge udviklingsveje, hvor Danmark kan producere mere grøn energi end vi selv har behov for, og som kan eksporteres til resten af Europa.

”Danmark har et helt enormt potentiale for at producere grøn energi. Det kan være i form af el direkte til forbrug eller eksport, men vi ser også ind i en fremtid, hvor Danmark omdanner grøn strøm til grøn brint eller andre e-fuels, som kan eksporteres til Europa”, udtaler Direktør for Internationale Relationer i Energinet Systemansvar, Torben Brabo. ”I TYNDP 2022-scenarierne ser vi tydeligt, at når man optimerer den grønne omstilling af hele Europa, og ikke ser på landene isoleret, kan Danmark bidrage i stort omfang. Dermed kan Danmark få en afgørende rolle i den grønne omstilling af Europa.”

Ambitiøs udbygning af et grønt energisystem 
Scenarierne viser, at der er behov for en ambitiøs udbygning af det grønne energisystem. På tværs af Europa kan der frem mod 2050 potentielt blive udbygget til op mod 300 GW offshore vind og 1.600 GW solceller. Det er tal, der kan være svært at forholde sig til, og det svarer cirka til hhv. 20 og 10 gange den installerede kapacitet i dag på tværs af Europa.

For Danmark konkret viser TYNDP 2022-scenarierne, at der kan installeres op til ca. 35 GW havvind i 2050. Til sammenligning er der i år installeret ca. 2,3 GW havvind. Store dele af den danske grønne strøm fra både vind og sol kan blive omdannet til brint. Med over 20 GW elektrolyse i begge scenarier i 2050 vil Danmark kunne producere op mod 100 TWh grøn brint til egetforbrug eller eksport. Det er en stor mængde, som i runde tal svarer til cirka 3 gange det nuværende metan-forbrug, som i 2021 var omkring 30 TWh. Langt størstedelen af denne brint eksporteres til vores nabolande.

Sammentænkt el og gas
ENTSO'erne for gas og el laver i TYNDP 2022 fælles scenarier for energisystemets udvikling for at afdække et bredt udfaldsrum for fremtiden. Dette udfaldsrum af forskelligartede scenarier er en del af grundlaget for at sikre, at den infrastruktur, der bygges, er fremtidssikret og robust, selv hvis verden udvikler sig anderledes, end vi tror.

Det tætte samarbejde mellem ENTSO-E og ENTSOG har sikret, at der er bragt både el- og gas-ekspertise i spil i udviklingen af TYNDP-scenarierne. Her har Energinet som systemoperatør for både el og gas særligt bidraget med viden om det sammenhængende energisystem, og har blandet andet bragt vores viden om sektorkobling i spil.

Og netop på sektorkoblingsdelen er der sket store fremskridt i TYNDP 2022-scenarierne sammenlignet med de tidligere TYNDP 2020-scenarier. Elektrolyseanlæg til fremstilling af brint, både til direkte brug og til produktion af andre Power-to-X-brændsler, er blevet modelleret i højere detaljegrad end tidligere for at kunne undersøge deres tætte samspil med elsektoren. Dermed sikres det, at den store fleksibilitet fra de nye forbrugsanlæg udnyttes i elmarkedet samtidigt med, at Europa kan forsynes med grønne gasser og brændstoffer. 

Der er 3 scenarier i TYNDP 2022:

  • National Trends, NT:
    NT er, hvad man kan kalde et "kludetæppe scenarie", hvor de enkelte stykker er sammensat af de forskellige TSO'ers bedste bud på udviklingen af et energisystem, som afspejler nuværende nationalpolitiske tiltag for omstilling af energisektoren. For Danmark og Energinet betyder det, at vi indmelder Analyseforudsætninger til Energinet, som er udarbejdet af Energistyrelsen. 

  • Distributed Energy, DE: 
    DE er et scenarie, hvor storyline er fokuseret mod en øget europæisk selvforsyning af energi samt større energieffektivisering, som i høj grad sker gennem en øget direkte elektrificering. Der udbygges især med decentrale drevne løsninger som landvind og solcelleanlæg på både markanlæg og taganlæg. Idet det er et mål at sænke importen af energi, heriblandt gas, skal den europæiske produktion øges. Dette sker i høj grad igennem Power-to-X, hvor der bygges store mængder elektrolyse i Europa. For at forsyne det nye elforbrug bliver det nødvendig med en kraftig udbygning med vedvarende energi i Europa. 

  • Global Ambition, GA: 
    GA er et scenarie, hvor Europa fortsat vil bruge global handel i udviklingen og dekarboniseringen af energisystemet. Dermed vil fokus både være på at omstille systemet ved at producere vedvarende energi i Europa fra store centrale anlæg som havvind, men samtidig vil der være åbenhed for import af grønne gasser fra kilder uden for EU. For at kunne dekarbonisere hurtigt og ambitiøst er udfasningen af atomkraft langsommere end i ovennævnte DE-scenarie, og der bruges CCS til at opfange og lagre CO2 som virkemiddel til at sænke udledningerne. 
 

Kontakt os

BLIV KLOGERE PÅ SCENARIER I TYNDP 2022

Læs mere om TYNDP 2022-scenarierne

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.