Energiø Bornholm viser vejen for udbygning af havvind i Østersøen

Energinet og den tyske systemoperatør, 50Hertz, er nu kommet et vigtigt skridt videre i deres samarbejde om de elkabler og elanlæg, der skal give liv til selve hjertet af Energiø Bornholm. I november kunne de tilføje vigtige aftaler om blandt andet ejerskab og omkostninger til deres eksisterende samarbejdsaftale. Energinets business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur viser samtidigt, at elforbindelser til både Danmark og Tyskland er en flere milliarder kroner bedre idé end kun at forbinde til Danmark.

Læs Energinets businesscase for Energiø Bornholms elinfrastruktur her

Forligspartierne bag aftalen om de to energiøer i Danmark har hen over sommeren indgået aftale om, at kapaciteten fra produktionen af energi fra havvindmølleparkerne ud for Bornholm skal øges fra de oprindeligt aftalte 2 GW til 3 GW. Ligeledes er der indgået en politisk aftale (en såkaldt Memorandum of Understanding) mellem den danske og tyske regering om, at Energiø Bornholm skal forbindes til Tyskland. 

Siden da er de to landes TSO'er, 50Hertz og Energinet, gået sammen om at udvide den eksisterende TSO-aftale med aftaler om ejerfordeling, omkostninger, mv. for anlæg og drift af de kabler og anlæg, som skal transportere strømmen fra havmølleparkerne til Tyskland og Danmark.

Hanne Storm Edlefsen, direktør for Energinets arbejde med energiøer, udtaler: ”Sammen med vores tyske partner 50Hertz er vi nu kommet skabelsen af Energiø Bornholm et væsentligt skridt nærmere. Elanlæg og elkabler er hjertet af Energiø Bornholm og skal sikre, at Bornholm bliver et hotspot for udbygning af grøn energi fra havvind i hele Østersøen”.

God samfundsøkonomi i Energiø Bornholms elinfrastruktur
I samarbejde med kommuner, borgere og lodsejere er Energinet allerede er i gang med at finde ud af, præcist hvor de store omformerstationer og elkabler på land skal placeres.

Med de indgåede aftaler har man fulgt det politiske opdrag og sikret, at projektet skrider frem og kommer tættere på realisering. Med Energinets businesscase for Energiø Bornholms elinfrastruktur kan man desuden nu danne sig et mere præcist billede af samfundsøkonomien i de højspændingsstationer og elkabler, der skal bruges til at integrere havvindenergien i flere landes elsystemer.   

Energinets mandat til at investere i anlæg og kabler sker for større projekter med klima-, energi- og forsyningsministerens udstedelse af såkaldt §4-godkendelse af projektet, i dette tilfælde Energiø Bornholms elinfrastruktur. Denne godkendelse gav ministeren 4. oktober 2022 på baggrund af business casen.

Efter normal praksis har Energinet igennem længere tid arbejdet med businesscasen, der udgør en del af det politiske beslutningsgrundlag for ministeren og forligspartierne bag aftalen om energiøer.

Det har været Energinets opgave at belyse den samfundsøkonomiske værdi af selve elinfrastrukturen ved Energiø Bornholm ved at sammenligne to alternativer: En elforbindelse til både Danmark og Tyskland sammenlignet med en elforbindelse kun til Danmark.

Energinets business case viser, at der er samfundsøkonomisk gevinst ved begge løsninger, men at gevinsten er ca. 20 milliarder kroner større ved en hybrid energiø-forbindelse mellem Danmark og Tyskland givet, at der er etableret 3 GW havvind. En hybrid forbindelse er en elforbindelse, som både bruges til at føre havvinden i land i de to lande og forbinder landenes elmarkeder med hinanden. 

Samtidigt viser business casen, at den isolerede klimaeffekt af selve elinfrastrukturen ved Energiø Bornholm er klart størst på europæisk plan med en årlig C02-reduktion fra elproduktion på godt tre millioner tons i Europa i 2040. Energiø Bornholm bidrager således til at gøre Europa grønnere.

”Jeg er glad for, at vi nu har en god aftale med vores tyske TSO-partner 50Hertz om anlæg og drift af Energiø Bornholms elinfrastruktur, og i Energinet ser vi meget frem til det videre samarbejde. For som Energinets business case viser, så er der klare økonomiske og klimamæssige fordele i energiøer, som på én gang muliggør storskala havvind og forbinder flere landes elnet med hinanden”, siger Hanne Storm Edlefsen.

Det er vigtigt at understrege, at Energinets business case ikke svarer på spørgsmålet om Energiø Bornholms samlede rentabilitet, da omkostninger til opførelse af havmølleparkerne ikke er medregnet.


Energiø Bornholm:

  • 3 GW havvind skal opstilles i havet ud for Bornholm og fordeles med elkabler på havbunden til Sjælland og Tyskland. Ifølge de politiske aftaler om Energiø Bornholm, skal vindmøllerne levere strøm i 2030.
  • Ved Solhøj på Sjælland og syd for Aakirkeby på Bornholm etableres efter planen omformeranlæg, der kan omforme strømmen fra vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt.

  • På Sjælland forbindes strømmen til det eksisterende danske transmissionsnet på 400 kV-niveau.
  • På Bornholm forberedes anlægget til, at man kan forbinde det bornholmske distributionsnet på 60 kV-niveau til Energiø Bornholms elkabler og havvindmøller.
  • I Energinets business case er anlægsomkostningen for forbindelsen til Sjælland og anlæg på Bornholm estimeret til knap 14 milliarder kroner. Bemærk at dette beløb har ændret sig fra 17 milliarder kroner siden business casens godkendelse som følge af den poliske aftale mellem de to lande.
  • Elforbindelsen mellem elkablets ilandføring på Bornholms kyst og Tyskland etableres og ejes af Energinets samarbejdspartner, tyske 50Hertz, og er således ikke en del af Energinets omkostninger.

Risici:

Etablering af Energiø Bornholms elinfrastruktur er et højrisikoprojekt. Innovationsbaren ligger højt og politiske beslutninger bundet af klimadagsordenen medfører et markant tidspres.

  • Risiko for forsinkelser, hvis Energinet eller vores samarbejdspartnere, myndigheder i Danmark eller andre involverede lande og leverandørkæder ikke kan følge den forudsatte tidsplan.

  • Standarder for sammenkobling af jævnstrømsanlæg på højt spændingsniveau er endnu ikke udviklet, hvilket kan påvirke pris og leveringstid.

  • Høj usikkerhed om fremtidige markedsvilkår og priser, ikke mindst i lyset af krigen i Ukraine.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.