Energinet indfører øjeblikstarifering og harmoniserer tarifbetalingen for alle solcelleanlæg og andre egenproducenter af el

EU-bestemmelser på elområdet betyder, at der lovgivningsmæssigt ikke er mulighed for at fastholde den danske særordning med nettotarifering af solcelleanlæg og andre egenproducenter af el. Energinet vil samlet set ikke opkræve flere penge, men regningen vil blive fordelt mere fair ud på alle elforbrugere

Energinet indfører pr. 1 januar 2024 øjeblikstarifering. Konkret betyder det, at egenproducenter af el, fx mange husejere med solceller på taget, skal betale tariffer ud fra den faktiske leverance af el, de modtager fra elnettet.

I dag nettoafregnes mange solcelleejere og andre egenproducenter af el på timebasis. Anlægsejernes elforbrug trækkes i den enkelte time fra strømproduktionen, og tariffen betales alene ud fra forskellen mellem forbrug og produktion.

EU-bestemmelser på elområdet betyder, at der lovgivningsmæssigt ikke er mulighed for at fastholde den danske særordning med nettotarifering af solcelleanlæg og andre egenproducenter af el.

Udgifter til forsyningssikkerhed

”Derudover er den nye ordning samlet set også mere rimelig. I dag betaler solcelleejere fx ikke fuldt ud for deres faktiske brug af elnettet, og bidrager dermed ikke til at dække de omkostninger, som Energinet afholder på samfundets vegne til at drive elnettet samt sikre forsyningen hos alle de danske elforbrugere."

"Solcelleanlæggene producerer masser af grøn strøm, og det er rigtig, rigtig godt for den grønne omstilling. Men de kan det ene minut producere meget el, som skal transporteres rundt i elnettet, og i det næste minut kan en sky dække for solen, og så skal transporten af strøm gå ind i husstanden. Set på timebasis kan det ligne et stabilt flow af elektricitet, men i de enkelte sekunder og minutter kan der være behov for at strøm bliver transporteret først den ene vej og siden den anden vej. Det kræver bl.a. udgifter til tilstrækkelig back up til at sikre elforsyningen i hele Danmark. I dag betaler alle andre elforbrugere en del af de udgifter, som egenproducenter medfører”, siger Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Systemværdi og Regulering.

Med øjeblikstarifering harmoniseres egenproducenternes tarifbetaling dels med øvrige elkunders betaling dels med de lokale elnetvirksomhedernes tarifering, så alt elforbrug leveret fra nettet fremover tariferes efter de samme gældende principper.

”Energinet vil samlet set ikke opkræve flere penge, men regningen vil blive fordelt mere fair ud på alle elforbrugere”, forklarer Marie Budtz Pedersen.

Konsekvenser for nettoafregnede

Overgangen til øjeblikstarifering vil få økonomiske konsekvenser for de egenproducenter, som er nettoafregnet (gruppe 1, 2 og 6). Altså de egenproducenter, der helt eller delvist er fritaget for at betale elafgift for den del af deres elforbrug, som egenproducenten selv producerer (egetforbrug) inden for hhv. en time (timebaseret nettoafregning) eller et år (årsbaseret nettoafregning).

Øjeblikstarifering medfører, at egenproducenter, herunder også solcelleejere, omfattet af disse grupper vil få en øget tarifbetaling pr. 1. januar 2024. Størrelsen på merbetalingen vil afhænge af den enkeltes forbrug, produktion samt virksomhedens eller husejerens gruppetilhør og tilslutningstype.

Indførelsen af øjeblikstarifering betyder, at husstande med nettoafregnede solcelleanlæg ikke længere vil have mulighed for at modregne deres elproduktion og elforbrug hen over året eller timen.

Energinet estimerer den øgede tarifbetaling for den enkelte berørte husejer til ca. 475 kr. årligt, eller samlet set 40 mio. kr., som hidtil er blevet betalt af øvrige danske elforbrugere.

Grafikken viser forskellige ordninger for hhv. nettoafregning på timebasis og årsnettoafregning. Egenproducenter af el kan være tilsluttet det kollektive forsyningsnet med enten installationstilslutning eller direkte tilslutning. Mere info i faktaboksen.

Kontakt

FAKTA

Forsyningstilsynet har den 11. april 2023 godkendt Energinets nye metode for tarifering af nettoafregnede egenproducenter (øjeblikstarifering). Energinet har sendt et orienteringsbrev til de 45 virksomheder, som er tilsluttet direkte til nettet med egen måler, og som potentielt vil få den største merbetaling.

For at imødekomme ønsker fra Energinets egen høring af metodeændringen, afløser øjeblikstarifering først den eksisterende særordning med nettoafregning af Energinets tariffer for egenproducenter af el fra den 1. januar 2024. Dette giver de mest berørte virksomheder tid til at undersøge mulighederne for at foretage ombygning af deres installation fra et direkte tilsluttet anlæg til en installationstilslutning.

Egenproducenter af el er tilsluttet det kollektive forsyningsnet med enten installationstilslutning eller direkte tilslutning. Installationstilslutning dækker over, at egenproducenten har sin egen elektriske forbindelse mellem elproduktionsanlæg og forbrugsenheder. Direkte tilslutning betyder, at elproduktionsanlægget leverer den producerede strøm direkte til det kollektive net, hvorefter forbrugsenhederne henter el ned fra det kollektive net. Direkte tilsluttede anlæg vil således komme til at betale indfødnings- og forbrugstarif til Energinet af hele den egenproducerede elmængde; mens installationstilsluttede kun tariferes for den (mindre) mængde el, der i situationer med nettooverskud leveres til andre forbrugere gennem det kollektive net.

Energinet anbefaler, at alle virksomheder med direkte tilsluttede produktionsanlæg (gruppe 1 og 2) går i dialog med deres lokale netselskab og undersøger mulighederne for eventuelt at ombygge egen installation til en installationstilslutning, og derved skabe mulighed for i højere grad at udnytte sin egenproduktion.

Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets metode for øjeblikstarifering kan læses her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.