Større produktion af el i 2022 – men mindre udledning af CO2

Energinets Miljøredegørelse 2022 viser et fald på 7 procent i udledningen af CO2 fra dansk el- og kraftvarmeproduktion i forhold til 2021.

Selv om Danmarks samlede elproduktion steg i 2022, så faldt udledningen af CO2 i forbindelse med produktionen sammenlignet med året før. Det viser Energinets årlige Miljøredegørelse, som redegør for de væsentligste miljøforhold fra dansk el- og kraftvarmeproduktion.

Forklaringen er, at det især er grøn el – altså fra vindmøller og solceller – som har sikret forøgelsen i den danske elproduktion. Derimod er den termiske produktion faldet fra 2021 til 2022, så forbruget af brændsel til el- og kraftvarmeproduktion også er faldet, samlet set. 
Fordelt på brændselstyper skyldes faldet et fald i biobrændsel- og gasforbruget, mens forbruget af kul og affald er uændret.

Den danske netto-elproduktion steg fra ca. 32 TWh i 2021 til ca. 34 TWh i 2022.
Stigningen skyldes, at sol og vind tilsammen leverede en øget produktion fra 17,3 TWh i 2021 til 21,2 TWh i 2022. Det vil altså sige, at i 2022 var sol og vind i stand til at dække ca. 60 procent af det danske elforbrug.
Til gengæld bød 2022 på et fald på 22 procent i produktionen fra centrale (termiske) værker. 
Det medvirkede til, at udledningen af CO2 faldt med 7 procent fra 2021 til 2022, så der i 2022 blev udledt 5,9 millioner ton CO2 fra dansk el- og kraftvarmeproduktion.

Den gennemsnitlige CO2-intensitet faldt også til 119 g/kWh. Det er et fald for den gennemsnitlige CO2-intensitet på ca. 13 pct. sammenlignet med 2021.


Brændselsforbruget til dansk el- og kraftvarmeproduktion i 2022 bærer potentielt præg af den europæiske energisituation og afspejler også, at der generelt er installeret mere VE i Danmark. Gasforbruget og forbruget af biobrændsler er faldet, mens forbruget af affald og kul er på ca. samme niveau som i 2021. Brændselsforbruget til dansk el- og kraftvarmeproduktion fra 1990 til 2032 fremgår af ovenstående figur, hvor de ikke-skraverede søjler viser det historiske brændselsforbrug, og de skraverede søjler angiver prognosen for de næstkommende 10 år baseret på modelberegninger.


Nedadgående trend
CO2-udledningen fra den danske el- og kraftvarmeproduktion har generelt fulgt en nedadgående trend historisk. 
I år 2021 steg elproduktionen fra termiske værker dog, hvilket medførte en stigning i CO2-udledningen fra dansk el- og kraftvarmeproduktion. I år 2022 er CO2-intensiteten faldet til et niveau svarende til det i 2019.

Prognosen, som er baseret på modelberegninger fra Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2022, viser, at det samlede elforbrug og -produktion vil stige frem mod 2032. Brændselsforbruget vil have et faldende forbrug af gas og kul.
Derfor vil CO2-udledningen falde, mens andre udledninger såsom metan (CH4) og kulilte (CO) vil holde sig på et rimeligt stabilt niveau grundet forbrug af biobrændsler i den danske elproduktion. Udledninger for svovldioxid (SO2) og kvæl-stofilte (NOx) forventes ca. at halveres frem mod 2032.


Udledning af CO2 fra el- og kraftvarmeproduktion. På den lange bane ventes CO2-udledningen ligesom tidligere år at falde frem mod 2032. Prognosen, som ses herover, viser, at CO2-udledningen i 2032 falder til omkring 1,0 mio. ton, som primært stammer fra forbrug af gas. CO2-intensiteten falder til 3,5 g/kWh i 2032.


Dækning af det samlede danske elforbrug 2022, inklusive import og egetforbrug.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.