Stadig stigende interesse for tilkobling af solcelleparker

Energinet har i første halvdel af 2023 modtaget cirka 70 procent flere forespørgsler fra udviklere, der ønsker projekter tilsluttet eltransmissionsnettet, i forhold til samme periode sidste år. Det er stadig især solcelleparker, der står for stigningen. Men også projekter, hvor solcelleparker kombineres med anden teknologi - og hybridparker med både forbrug og produktion - vil gerne på nettet.

 

Der er ikke udsigt til nogen opbremsning i antallet af planlagte solcelleparker og andre store projekter, som ønsker at tilslutte sig el-transmissionsnettet. Tværtimod.
I første halvdel af 2023 har Energinet modtaget ca. 50 forespørgsler på screeninger af diverse projekter. Dette er en væsentlig stigning i forhold til de ca. 30 sager, som Energinet modtog i første halvår af 2022. 

Screening er første del af tilslutningsprocessen hos Energinet og er et vigtigt element, når en aktørs projekt bevæger sig fra idestadiet mod et endeligt anlæg. I screeningsprocessen foretages blandt andet vurdering af mulige tilslutningspunkter, fastlæggelse af forventet tilslutnings-punkt og om nødvendigt identificering af netforstærkninger i det bagvedliggende transmissionsnet.  

Ligesom de foregående år er det fortsat projekter med solcelleparker, der driver stigningen i antallet af screeningsforespørgsler. Men også projekter, hvor solcelleparker kombineres med anden teknologi, begynder at fylde i statistikken, ligesom der er flere forespørgsler om hybridparker med både forbrug og produktion af el.

Akkumulerede antal nugældende tilslutningssager. Søjlen for 2023 ajourføres løbende.


Ca. 140 sager siden 2020
Siden slutningen af 2020 er der indgået ca. 140 screeningssager, fordelt på ca. 50 aktører. Sagerne svarer til screening af 17,8 GW produktions- og cirka 8,6 GW forbrugsprojekter samt hybridprojekter for henholdsvis produktion og forbrug på cirka 4 GW og 1,5 GW.

I produktionstallet indgår cirka 4 GW fra indmeldte ’åben dør’-projekter, som på grund af den aktuelle uvished om åben dør-projekter er behæftet med meget stor usikkerhed. Derimod er flere af de første solparker modnet og i etableringsfasen ved Energinet. 


Nogle sager stoppet
Der er nogle sager, som udviklere justerer eller stopper, oftest på grund af problemer med plangrundlaget. Ud af de ca. 140 screeningssager er der nogle få produktionssager og forbrugssager, svarende til cirka 1 GW for hver type, stoppet i eller efter screeningsfasen. De fleste af de stoppede produktionssager bliver reduceret i størrelse, så de enten skal tilsluttes distributionsnettet hos de lokale netselskaber eller sættes på pause med forventning om senere tilslutning på transmissionsnettet. 

Når man fratrækker de sager, som er stoppet, så er den samlede kapacitet, som er på vej i el-transmissionssystemet, hvis alting realiseres, cirka 16,5 GW produktion og 9 GW forbrug inklusive kapaciteten fra hybridprojekterne. 

I denne opgørelse er der ikke medregnet en håndfuld ældre datacentre, solparker, kystnære vindmølleparker som eksempelvis Vesterhav Nord & Syd, havvindmølleparken Thor og lignende, som er screenet før 2021.

 

Kontakt

SUBSCRIBE TO NEWS

Receive notifications directly by e-mail