Nettilslutning for produktionsanlæg: Vilkår for 'midlertidigt begrænset netadgang for produktion' træder nu i kraft

Vilkårene for 'midlertidigt begrænset netadgang for produktion' træder i kraft pr. 1. maj 2024. Med vilkårene får nye VE-projekter mulighed for hurtigere at tilslutte anlæg og dermed fremme den grønne omstilling.

Energinet har siden maj 2022 lavet nettilslutningsaftaler med et forbehold om, at producenter ikke har garanti for fast levering af energi så længe, at Energinet ikke har udbygget eltransmissionsnettet. Efter et længere arbejde i løbet af 2023, har Energinet nu udarbejdet et sæt standardvilkår, som konkretiserer, hvad forbeholdet betyder for producenterne. Vilkårene er dermed en beskrivelse af, hvad det forbehold, som nogle producenter allerede har accepteret, kommer til at betyde i praksis.

Gælder ikke allerede eksisterende anlæg
Alle de producenter, som allerede har indgået nettilslutningsaftaler med forbeholdet om, at de ikke har garanti for fast levering af energi, vil modtage direkte besked fra Energinet om ikrafttræden af disse vilkår. Der er endnu ikke nogen produktionsanlæg, som har indgået en nettilslutningsaftale med forbeholdet, som i dag er i drift. Vilkårene har derfor ingen betydning for eksisterende produktionsanlæg i transmissionsnettet. Vilkårene har heller ingen betydning for hverken eksisterende eller kommende produktionsanlæg i distributionsnettet.

Vilkårene beskriver bl.a. prioriteringsrækkefølgen for, hvornår en producent kan få sin produktion, i det enkelte anlæg, begrænset uden mulighed for kompensation. Derudover er det beskrevet i vilkårene, hvilken mulighed producenterne har for at lade deres anlæg deltage i de forskellige dele af elmarkedet.

Vilkårene træder i kraft pr. 1. maj 2024 og er tilgængelige på Energinets hjemmeside – se link under nye produktionsanlæg og energilageranlæg.

Udvikling af IT-platforme tager tid
Det kommer til at tage noget tid for Energinet at udvikle de værktøjer og IT-platforme, som er nødvendige for at understøtte den driftsmæssige håndtering af flere af vilkårene. Her vil Energinet snarest muligt udvikle og implementere de nødvendige tekniske løsninger. Producenter, som er omfattet af vilkårene, bliver kontaktet direkte af Energinet, når Energinet er klar til at implementere de driftsmæssige løsninger.

Mulighed for tidligere nettilslutning
Producenterne har ved indgåelse af selve nettilslutningsaftalen med forbeholdet accepteret, at de ikke har garanti for at kunne afsætte deres energi, og at begrænsninger derfor kan ske uden kompensation fra Energinet. Samtidig er det vigtigt at forstå, at Energinets mulighed for at begrænse produktionen er selve grundlaget for, at de enkelte producenter i det hele taget kan få deres produktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet, inden de nødvendige netudbygninger er foretaget. Herved får producenterne mulighed for at deltage i energimarkedet tidligere end ellers.

Alternativet til vilkårene er, at producenter må vente med nettilslutning indtil udbygningen af transmissionsnettet er færdig, og at de dermed også må vente med at deltage og tjene penge i elmarkedet. Det er op til den enkelte producent, om de vil indgå en nettilslutningsaftale med forbeholdet og dermed acceptere vilkårene – eller om de i stedet vil indgå en nettilslutningsaftale og derefter lade selve nettilslutningen afvente, at nettet er blevet udbygget.

Kontakt

Energinet følger elforsyningsloven

  • Energinet er ifølge elforsyningslovens § 20 forpligtet til at sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, samt stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i elforsyningsnettet.

  • Energinet er således forpligtet til at udbygge nettet efter behov og uden unødige forsinkelser. Samtidig er det et grundvilkår, at VE-anlæg kan etableres hurtigere end netudbygninger kan besluttes og gennemføres.

  • Midlertidig begrænset netadgang for produktion i transmissionsnettet kommer derfor ikke til at stå i stedet for rettidig netudbygning, men udgør et hensigtsmæssigt supplement til at få udnyttet kapaciteten i elforsyningssystemet i størst mulig grad, så der kan transporteres mest mulig grøn energi, hurtigst muligt.

Vilkår

De vilkår, der ikke forudsætter en særskilt teknisk implementering fra Energinets side, gælder med det samme (pr. 1. maj 2024). Dette omfatter bl.a.:

  • kravet om at regulérkraftbud fra produktionsanlæg med midlertidigt begrænset netadgang skal lægges ind som individuelle bud pr. produktionsanlæg.

  • samt, at Energinet – indtil Energinet har udviklet og implementeret de særskilte tekniske løsninger til driftsmæssig håndtering af disse vilkår – kan kræve begrænsninger af aktuel produktion, som er underlagt midlertidigt begrænset netadgang, via allerede eksisterende kommunikationsveje.

Se vilkårene her samt baggrundsbeskrivelsen her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.